Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 30.06.2020 otsusega nr 1-3/38 Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge aleviku äärealal Jaanipeebu küla piiril Aia tn 4 katastriüksusel ja selle lähialal. Planeeringuala piirneb läänest riigiteega nr 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku (km 8,78-8,89), põhjast Aia tänavaga ja lõunast Tamme tänavaga. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Detailplaneeringuga nähakse planeeringualale ette kolm üksikelamumaa krunti, kaks tee ja tänava maa krunti kergliiklustee jaoks, üks elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa ning üks puhke ja spordirajatise maa krunt mänguväljaku vm sarnase rajatise jaoks kogukondlike eesmärkide täitmiseks. 

Detailplaneering muudab kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 25.02.2009 otsusega nr 8 kehtestatud detailplaneeringu „Rõuge alevikus ja Jaanipeebu külas Kaseaia, Mesimaa, Tiigi ning Vanakuuste ja nendega piirnevate maa-alade detailplaneering" planeeringualade kattuvuse ulatuses Käätso-Rõuge-Luutsniku maantee ääres planeeritud jalgratta- ja jalgtee krundi osas.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad tänavafronti ilmekamaks. Detailplaneeringuga nähakse ette kergliiklustee rajamine, mis avaldab sotsiaalsele keskkonnale positiivset mõju. Planeeringu elluviimisel parandatakse piirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonda tervikuna, süvendatakse piirkonna identiteeti, väärtustatakse olemasolevat kultuuripärandit ning luuakse uued võimalused sellega tutvumiseks. Järgides planeeringus esitatud meetmeid, välditakse ja minimeeritakse planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel. Lisainfot saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 30.06.2020 otsusega nr 1-3/37 Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Võru maakonnas Rõuge vallas Viitina külas ja hõlmab Koolimaa (69702:002:0057) katastriüksust, samuti paikneb osaliselt Tiigi (69702:002:0790) ning 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69702:002:1470) katastriüksustel. Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha. 

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Detailplaneeringuga nähakse ette Koolimaa maaüksuse jagamine neljaks krundiks. Kaks üksikelamu krunti, kuhu on lubatud püstitada elamu ja abihoone, üks haljasala ja loodusliku maa krunt, kuhu on kavandatud puhke funktsioon ja avalikult kasutatav jalgtee järve äärde. Üks tee/tänava maa ja haljasala maa krunt, kuhu on kavandatud juurdepääsutee kallasrajale, lõkkeplats ja paadisild ning kergliiklustee ala. Detailplaneeringuga on vähendatud Viitina järve kalda ehituskeeluvööndit vastavalt planeeringulahendusele. 

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad tänavafronti ilmekamaks. Detailplaneeringuga nähakse ette kergliiklustee rajamine, mis avaldab sotsiaalsele keskkonnale positiivset mõju. Planeeringu elluviimisel parandatakse piirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonda tervikuna, süvendatakse piirkonna identiteeti, väärtustatakse olemasolevat kultuuripärandit ning luuakse uued võimalused sellega tutvumiseks. Järgides planeeringus esitatud meetmeid, välditakse ja minimeeritakse planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel. Lisainfot saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

 

Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 07.04.2020 otsusega nr 1-3/22 Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuorg maaüksuse (69701:004:0018) läänepoolsel ca 2,4 ha suurusel territooriumil Liinjärve kaldal. Planeeringuala maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Planeeringuala suurus on ca 2,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Turism mitmekesistab ja elavdab kohalikku majandust, suurendab teenindussektori arengut ja ettevõtlusaktiivsust ning mõjutab positiivselt majanduslikku struktuuri. Planeeringu elluviimisel parandatakse piirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonda tervikuna, süvendatakse piirkonna identiteeti, väärtustatakse olemasolevat kultuuripärandit ning luuakse uued võimalused sellega tutvumiseks. Järgides planeeringus esitatud meetmeid, välditakse ja minimeeritakse planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel. Lisainfot saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Kogu detailplaneeringu protsess: Rõuge Ööbikuorg ja selle lähiala DP.

Avaldatud 22.04.2020

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 07.04.2020 otsusega nr 1-3/21 Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel (69701:004:1442) ning juurdepääsutee osas Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja Kõnnitee (69701:004:0096) maaüksustel. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha. Planeeringuala maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa.

Detailplaneeringuga nähakse ette pereelamu rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning Tindi tänav 8 maaüksuse jagamine kaheks katastriüksuseks, millest ühele määratakse transpordimaa maakasutuse sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele määratakse pereelamu ja abihoonete rajamiseks elamumaa maakasutuse sihtotstarve.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad tänavafronti ilmekamaks. Detailplaneeringuga eraldatakse eraomandis olevast maaüksusest olemasoleva kergliiklustee alune maa-ala rajatise omanikule Rõuge Vallavalitsusele, mis avaldab sotsiaalsele keskkonnale positiivset mõju. Planeeringu elluviimisel parandatakse piirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonda tervikuna, süvendatakse piirkonna identiteeti, väärtustatakse olemasolevat kultuuripärandit ning luuakse uued võimalused sellega tutvumiseks. Järgides planeeringus esitatud meetmeid, välditakse ja minimeeritakse planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel. Lisainfot saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Kogu detailplneeringu protsess: Tindi tn 8 DP.

Avaldatud 22.04.2020

Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavalitsus kehtestas 03.07.2019 korraldusega nr 2-3/241 Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva tootmishoone laiendamiseks krundi hoonestusala suurendamine, ehitusõiguse ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks planeeringualal seni kehtiv Haanja Vallavolikogu 20.10.2004 määrusega nr 20 kehtestatud Ruusmäe töökoja detailplaneering.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel või Rõuge Vallavalitsuse majandusosakonnas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Kogu detailplaneeringu protsess: Tammiku tee 23, Ruusmäe küla.

Avaldatud 18.07.2019

Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 26.02.2019 otsusega nr 1-3/15 Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Rõuge Suurjärve idakaldal. Planeeringuala moodustab Ööbikuoru tn 6 katastriüksus, mille praegune maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Detailplaneeringuga nähakse ette Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, hoonestusala laiendamine ning ehitustingimuste seadmine üksikelamu ja teenindavate hoonete ning rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 16 kehtestatud Vallamaja krundi ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu ning nendega piirnevate alade detailplaneering Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse osas.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel või Rõuge Vallavalitsuse majandusosakonnas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Kogu detailplaneeringu protsess: Ööbikuoru tn 6 DP.

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Kehtestatud on Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering (Rõuge Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldus nr 2-3/13)

Kogu detailplaneeringu protsess: Haanja tehislume DP.

DP seletuskiri

DP Asukohaskeem

DP Funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed

DP Olemasolev olukord

DP Põhijoonis

DP Tehnovõrkude koondplaan

DP Planeeringu mõjuala liiklusskeem

DP Ruumiline illustratsioon