Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavalitsus kehtestas 03.07.2019 korraldusega nr 2-3/241 Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva tootmishoone laiendamiseks krundi hoonestusala suurendamine, ehitusõiguse ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks planeeringualal seni kehtiv Haanja Vallavolikogu 20.10.2004 määrusega nr 20 kehtestatud Ruusmäe töökoja detailplaneering.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel või Rõuge Vallavalitsuse majandusosakonnas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Avaldatud 18.07.2019

Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 26.02.2019 otsusega nr 1-3/15 Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Rõuge Suurjärve idakaldal. Planeeringuala moodustab Ööbikuoru tn 6 katastriüksus, mille praegune maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Detailplaneeringuga nähakse ette Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, hoonestusala laiendamine ning ehitustingimuste seadmine üksikelamu ja teenindavate hoonete ning rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 16 kehtestatud Vallamaja krundi ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu ning nendega piirnevate alade detailplaneering Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse osas.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel või Rõuge Vallavalitsuse majandusosakonnas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Kehtestatud on Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering (Rõuge Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldus nr 2-3/13)

DP seletuskiri

DP Asukohaskeem

DP Funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed

DP Olemasolev olukord

DP Põhijoonis

DP Tehnovõrkude koondplaan

DP Planeeringu mõjuala liiklusskeem

DP Ruumiline illustratsioon

Kehtestatud detailplaneeringud

Mõniste piirkonnas varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda Mõniste teemalehel.

Varstu piirkonnas varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda Varstu teemalehel.

Haanja piirkonnas varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda Haanja teemalehel.

Misso piirkonnas varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda Misso teemalehel

Rõuge piirkonnas kehtestatud detailplaneeringud:

1. Uus tn 1,3 ja 4, Sänna mnt 2, Pargi tn 1 ja 3 ja nendega piirnevad alad(Rõuge Vallavolikogu otsus 12.09.2001 nr 8)
Krundid: Pargi tn 3, Pargi puurkaev, Uus tn 1, Uus tn 5, Uus tn 6, Uus tn 3A, Pargi tn 1, Sänna mnt 2, Väikelaste mänguväljak, Uus tn 4, Uus tn 3

2. Võru mnt 1,3,5,7,9; Ala-Rõuge Veski; Ala-Rõuge Arengu; Mini; Arengu alajaam ja nende lähiümbrus (Rõuge vallavolikogu otsus 28.11.2001 nr 34).
Krundid: Ala-Rõuge Arengu (Veski tn 1), Nursi mnt 5, Jõe tn 3, Jõe tn 1, Jõe tn 8, Jõe tn 6, Jõe tn 4, Nursi mnt 1, Ala-Rõuge Veski (Võru mnt 13), Mini (Võru mnt 11), Võru mnt 9, Võru mnt 7, Võru mnt 3, Võru mnt 1, Jõe tn 2, Alaveski

3. Pargi täneva ja nursi mnt vaheline ala(Rõuge Vallavolikogu otsus 24.10.2001 nr 25). Krundid: Laadaplatsi, Kaevu, Ristmiku

4. Võru mnt 6,6A,8; Järveoja mü; Suurjärve rand ning nendega piirnevad maa-alad(Rõuge Vallavolikogu otsus 19.06.2002 nr 14). Krundid: Võru mnt 10, Võru mnt 8, Võru mnt 6A, Võru mnt 6, Järveoja mü (Haanja mnt 1), Suurjärve rand (Haanja mnt 2A)

5. Haanja mnt 3,5; Kaussjärve mü ning nendega piirnevad maa-alad (Rõuge vallavolikogu otsus 19.06.2002 nr 14). Krundid: Haanja mnt 3, Kaussjärve mü (Haanja mnt 5A)

6. Ööbikuoru detailplaneering(Rõuge Vallavolikogu otsus 22.01.2003 nr 2). Krundid: Oja , Rõuge Ööbikuorg osaliselt

7. Keskuse tn 3(Rõuge Vallavolikogu otsus 25.04.2001 nr 6). Krundid: Keskuse tn 3

8. Tervise tn 1 ja sellega piirnevad maa-alad(Rõuge Vallavolikogu otsus 24.09.2003 nr 33)
Krundid: Tervise tn 1 (Tammetõru kinnistu)

9.Rõuge kooli maa, Rõuge kiriku maa, Tootseni alajaama maa ja nendega piirnevad alad (Rõuge Vallavolikogu otsus 30.04.2004 nr 16)

10.Küüni ja Mari kinnistud ja nendega piirnevad alad (Rõuge Vallavolikogu otsus 30.04.2004 nr 17)

11.Rõuge alevikus Võru mnt 6 krunt(Rõuge Vallavolikogu otsus 27.10.2004 nr 43)

12.Viitina külas Rehe kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering(Rõuge Vallavolikogu otsus 30.11.2005 nr 65)

13.Rõuge alevikus Mäeveere kinnistu detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 20.12.2005 nr 74)

14.Rõuge alevikus kinnistu Fromhold Kiloman detailplaneering(Rõuge Vallavolikogu otsus 22.03.2006 nr 16)

15.Handimiku külas Järvekalda kinnistu detailplaneering(Rõuge Vallavolikogu otsus 04.06.2007 nr 42)

16.Tindi külas Tindioru kinnistu osa ja sellele juurdepäsutee detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 26.07.2007 nr 63)

17.Rõuge alevikus Oruööbiku ja Ööbikuoru kinnistute ja nendega piirnevate alade detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 23.01.2008 nr 2)

18.Viitina külas Järvesaare detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 23.04.2008 nr 26)

19.Kokõ külas Kase katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 27.08.2008 nr 39)

20.Jaanipeebu külas Kõva ja Õnne kinnistute detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 19.11.2008 nr 51)

21.Rõuge alevikus Alaveski, Braueri ja Jõe tn 2 katastriüksute detailplaneering(Rõuge Vallavolikogu otsus 17.12.2008 nr 61)

22.Rõuge alevikus Jaanitõnise kinnistu detailplaneering (Rõuge vallavolikogu otsus 19.11.2008 nr 52)

23.Rõuge alevikus ja Jaanipeebu külas Kaseaia, Mesimaa, Tiigi ning Vanakuuste ja nendega piirnevate maa-alade detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 25.02.2009 nr 8)

24.Rõuge alevikus Haanja mnt 2a ja Saarsilla kinnistute detaiplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 09.10.2009 nr 38)

25.Rõuge alevikus Oruoja kinnistu ja sellega piirnevate alade detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 16.12.2009 nr 76)

26.Rõuge alevikus jäähoone detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 16.06.2010 nr 32)

27.Rõuge alevikus Vallamaja krundi ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 22.02.2011 nr 16)

28.Rõuge alevikus Saare katastriüksuse detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 22.02.2011 nr 17)

29.Tindi külas Tindioru teemapargi hoone lähiala detailplaneering (Rõuge vallavolikogu otsus 04.03.2011 nr 22)

30.Kokõ külas Allika katastriüksuse osa detailplaneering 
(Rõuge Vallavolikogu otsus 07.09.2011 nr 53)

31.Rõuge alevikus Liivamäe kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 29.08.2012 nr 50)

32.Nogu külas Pächteri katastriüksuse osa detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 17.04.2013 nr 22)

33.Rõuge alevikus Vallamaja (Ööbikuoru tn 4) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 28.08.2013 nr 41)

34.Sänna külas Sänna mõis katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 28.08.2013 nr 42)

35.Rõuge alevikus Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse osa ja selle lähiala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 25.09.2013 nr 53)

36.Rõuge alevikus Ojaperve (Tindi tn 10) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 08.11.2013 nr 69)

37.Rõuge alevikus Järvekalda kinnistu ja selle lähiala  detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 19.06.2014 nr 28)

38.Viitina külas Veski katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 26.02.2014 nr 6)

39.Handimiku külas ja Rõuge alevikus Rõuge tööstusala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 26.11.2014 nr 36)

40.Nogu külas Saunamaa katastriüksuse osa detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 28.10.2015 nr 38)

41.Rõuge alevikus Paisu katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering (Rõuge Vallavolikogu otsus 31.09.2016 nr 46)