Haldusreform

RÕUGE VALLA STRUKTUURIJOONISE PROJEKT

RÕUGE VALLA STRUKTUURIPROJEKTI SELETUSKIRI

Vabariigi Valitsuse määrus "Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

ÜHINEMISLEPING JA LISAD

 

RÕUGE VALLAVOLIKOGU   27. detsembri 2016 OTSUS nr 80   

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Rõuge Vallavolikogu tegi 27.04.2016. a otsusega nr 22 ettepaneku Haanja Vallavolikogule, Misso Vallavolikogule ja Varstu Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised ja Haanja Vallavolikogu (26.05.2016 otsus nr 11), Misso Vallavolikogu (19.05.2016 otsus nr 1­3/21) ning Varstu Vallavolikogu (10.05.2016 otsus nr 14) nõustusid ühinemisläbirääkimiste alustamisega. Mõniste Vallavolikogu tegi 12.07.2016 otsusega nr 1­1.3/23 ettepaneku Haanja Vallavolikogule, Misso Vallavolikogule, Rõuge Vallavolikogule ja Varstu Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalne korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised ning Haanja Vallavolikogu (11.08.2016 otsus nr 31), Misso Vallavolikogu (18.08.2016 otsus nr 1­3/28), Rõuge Vallavolikogu (08.08.2016 otsus nr 43) ja Varstu Vallavolikogu (23.08.2016 otsus nr 1­1.3/19) nõustusid ühinemisläbirääkimistega.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lg 6 ja 7 kohaselt teeb volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta pärast vajalike uuringute tegemist, läbirääkimise protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise tagamist ning vallaelanike arvamuse väljaselgitamist.

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisläbirääkimiste käigus on tagatud läbirääkimiste protsessi läbipaistvus ja avalikustamise rahvakoosolekutel, omavalitsuste kodulehtedel, sotsiaal- ja riiklike meediakanalite ning informatiivsete trükiste kaudu.

Otsus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 10, haldusreformi seaduse § 7 lg 4, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lg 7, § 9 lg 9 punkti 1, 3, 5 ja 6 alusel

Rõuge Vallavolikogu otsustab:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Haanjamaa vald.

2. Rõuge Vallavalitsusel esitada käesolev otsus koos haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks vajalike materjalidega Võru maavanemale.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Rõuge vallavolikogu tegi 27. aprillil 2016 Haanja, Misso ja Varstu vallavolikogudele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kõik vallad vastasid ettepanekule jaatavalt ning nelik alustas esimesena Võrumaal astuma konkreetseid samme ühinemise poole: Rahandusministeerium on määranud meile ühinemiskonsultandi, toimunud on haldusreformi juhtrühma koosolek, paika saanud ajakava ning alustatud valdkondlike töörühmade koosolekuid.

Juulikuus otsustas läbirääkimistega ühineda ka Mõniste vald, tehes selleks kõigile senistele partneritele liitumisettepaneku. Kuigi ametlikke vastuseid volikogudelt ei ole, on Mõniste valla esindajad praeguseks kõigisse töörühmadesse kaasatud ning läbirääkimised jätkuvad nüüd juba kogu Võrumaa lõunapiiri hõlmava viisikuna.

Iseenesestmõistetavalt on kõik liituvad vallad läbirääkimistelaua taga võrdsete partneritena ning haldusreform viiakse ellu kohalike elanikega arvestavalt ja kogukondi võimalikult palju kaasates.

ÜHINEMISLEPING JA LISAD

 

Valdade ühinemislepingu avalik väljapanek

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisleping on nüüdseks läbinud esimesed lugemised volikogudes ning suunatud avalikule väljapanekule.
Lepingu, selle seletuskirja ja kõigi lisadega (valla kaart, prioriteetsete investeeringute kava, üleminekuperioodi tegevuste ajakava ning kõigi liituvate valdade 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded) saab tutvuda 3.−24. oktoobrini 2016 elektrooniliselt aadressil http://rouge.kovtp.ee/uhinemisleping ning paberkandjal vallamajas ja kõigis valla raamatukogudes (Rõuges, Nursis, Sännas ja Viitinas). Ühinemisleping on avalikul väljapanekul samaaegselt kõigis liituvates valdades, täpsemat infot leiab iga valla kodulehelt.
Ettepanekuid ühinemislepingule oodatakse kuni 24. oktoobrini 2016 e-posti teel aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Rõuge Vallavalitsuse kantseleisse (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).

Avalikud arutelud toimusid:

25.oktoober 2016 kell 17.00 Nursi külakeskuses ja kell 18.30 Viitina külakeskuses

26.oktoober 2016 kell 17.00 Sänna kultuurimõisas ja kell 18.30 Rõuge noortekeskuses

 

11.–12. detsembril toimunud rahvaküsitluse tulemustest

Rõuge valla elanikest käis Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks arvamust avaldamas 125 isikut.

"Ei" lahtri täitis 81 ja "jah" lahtri 43 isikut. Üks sedel oli kehtetu.

Nimekirjas oli kokku 1838 valimisealist isikut.  

 

11.−12. detsembril toimub rahvaküsitlus!

Ootame kõiki Rõuge valla elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks.

Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Rõuge vallas.

Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril kell 10−18  ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 Rõuge rahvamaja kantseleis (Rõuge alevik, Metsa tn 1, telefon 5565 0450).

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise põhjendatud taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks.

Elektroonilist küsitlust ei toimu.

 

Ühinemisprotsessi kajastus

Rõuge, Haanja ja Varstu valla ühise haldusreformi mõtttetalgute memo, 19.04.2016, Varstu (ESITLUS, KOKKUVÕTE)

Neli lõunapiiriäärset valda alustasid liitumisläbirääkimisi, pressiteade, 02.06.2016

Läbirääkimiste ajakava (PDF)

Ühinemisläbirääkimiste töörühmade koosseisud (PDF)

Ühinemisläbirääkimiste infoleht, 30.06.2016

Ühinemisläbirääkimiste infoleht nr 2, 24.11.2016

 

Matsi ja Mustahamba külade nime muutmine ja avalikustamine

Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustub Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel uus vald − Rõuge vald. Seoses valdade ühinemisega tekib olukord, kus ühes vallas on mitu kattuva nimega küla.

Vastavalt kohanime seadusele ja aadressandmete selguse hoidmiseks peavad külanimed olema muudetud ja uued külanimed kehtestatud samaaegselt haldusüksuste nimedega kohalike valimiste tulemuse jõustumisel.

Enne volikogu poolt külanimede muutmise algatamist toimus volikogu külaelukomisjoni eestvedamisel 18. mail arutelu, kuhu olid kutsutud Matsi, Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita ja Mustahamba külade elanikud. 6. juunil toimus külavanemate kogu ja külaelukomisjoni ühine koosolek, kus arutati uuesti kattuvate külanimede teemat.

Rõuge Vallavolikogu algatas 19.06.2017 otsusega nr 43 Matsi, Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita ja Mustahamba külade nimede muutmise. Läbirääkimised ühinemispartneritega viisid selleni, et vaja on muuta ainult Matsi ja Mustahamba külade nimesid.

Seoses sellega toimus 18. juulil külanimede arutelu, kuhu olid kutsutud kõik Matsi ja Mustahamba külade elanikud ning maaomanikud.

Tulenevalt kohanimenõukogu soovitustest ja kohalike inimeste soovidest oli Mustahamba külale tekkinud kolm nimevarianti: Kahrila-Mustahamba, Nursi-Mustahamba ja Rõuge-Mustahamba ning Matsi külale kaks nimevarianti: Sänna-Matsi ja Rõuge-Matsi.

Selleks, et välja selgitada külaelanikele sobilikum nimevariant, küsis vallavalitsus 19. juulil saadetud kirjas inimeste arvamust. Küsitlusele vastamiseks oli aega kuni 31. juulini.

Saabunud vastuste põhjal eelistasid Mustahamba küla elanikud Kahrila-Mustahamba küla nime ja Matsi küla elanikud Rõuge-Matsi küla nime.

Külanimede muutmise eelnõud on avalikustatud 03.-17. august Rõuge valla kodulehel, valla listis, valla Facebooki lehel, valla raamatukogudes, vallamajas ja ajalehes Lõunaleht.

Külanimede muutmise eelnõude osas  saab ettepanekuid  ja arvamusi esitada kuni 17. augustini aadressil vald@rauge.ee või toimetada vallamaja kantseleisse aadressil Ööbikuoru 4 Rõuge alevik.

Volikogu otsuste eelnõud:

Asustusjaotuse muutmise taotlemine - Mustahamba
Asustusjaotuse muutmise taotlemine - Matsi

 

Haldusreformi juhtrühm

Töökoosoleku protokoll nr 1

Töökoosoleku protokoll nr 2

Töökoosoleku protokoll nr 3

Töökoosoleku protokoll nr 4

Töökoosoleku protokoll nr 5

Töökoosoleku protokoll nr 6

Töökoosoleku protokoll nr 7

Töökoosoleku protokoll nr 8

Töökoosoleku protokoll nr 9

Töökoosoleku protokoll nr 10

Töökoosoleku protokoll nr 11

Töökoosoleku protokoll nr 12

Töökoosoleku protokoll nr 13

Töökoosoleku protokoll nr 14

Töökoosoleku protokoll nr 15

Töökoosoleku protokoll nr 16

 

Haldusreformi finants-, majandus- ja arengutöörühm

Töökoosoleku protokoll nr 1

Töökoosoleku protokoll nr 2 

Töökoosoleku protokoll nr 3

Töökoosoleku protokoll nr 4

Protokolli nr 4 lisa

Töökoosoleku protokoll nr 5

Töökoosoleku protokoll nr 6

 

Kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühm

Töökoosoleku protokoll nr 1

Töökoosoleku protokoll nr 2

 

Hariduse töörühm

Töökoosoleku protokoll nr 1

Töökoosoleku protokoll nr 2

 

Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm

Töökoosoleku protokoll nr 1

Töökoosoleku protokoll nr 2

Töökoosoleku protokoll nr 3

Töökoosoleku protokoll nr 4

Töökoosoleku protokoll nr 5

Töökoosoleku protokoll nr 6

Töökoosoleku protokoll nr 7