Kuni 2017. aastani algatatud detailplaneeringud

Misso piirkonnas kuni aastani 2017 algatatud detailplaneeringutega saab tutvuda Misso alamlehel

Rõuge piirkonnas kuni aastani 2017 algatatud detailplaneeringutega saab tutvuda Rõuge alamlehel. 

Algatati Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse detailplaneering, vallavalitsus ootab huvilisi avalikule arutelule

Algatati Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse detailplaneering ning Rõuge Vallavalitsus ootab huvilisi detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustavale avalikule arutelule

Rõuge Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega nr 1-3/42 algatati Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas Rõuge alevikus Laadaplatsi (katastritunnus 69701:004:0194) ja Nursi mnt 1 (katastritunnus 69701:004:0188) maaüksustest ja nende lähialast. Kaubandus- ja teeninduskeskusele juurdepääsude kavandamiseks ja piirkonna terviklikuma ruumilahenduse saavutamiseks hõlmab planeeringuala lisaks eelnevatele ka piirnevaid transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega maaüksuseid. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Laadaplatsi maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0194) kaubandus- ja teeninduskeskuse hoone ning Nursi mnt 1 maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0188) tankla teenindushoone kavandamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse, hoonete toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsude võimaliku asukoha määramine. 

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vajalik detailplaneeringu koostamise käigus koostada planeeringuala maastikuanalüüs, arhitektuurne kavand ning liiklusskeem ja liikluse mõju analüüs.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja valitakse hanke tulemusena.

Ühtlasi annab Rõuge Vallavalitsus teada, et ootab huvilisi osalema detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustavale avalikule arutelule Rõuge Noorsootöö Keskusesse (Nursi mnt 5, Rõuge alevik 66201) 17.06.2021 kell 16.00. Palume osalejatel arutelule registreerida hiljemalt 14.06.2021 e-posti aadressil planeering@rauge.ee.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Valminud on Rõuge aleviku kaubanduskeskuse kohaanalüüs

Rõuge Vallavalitsuse tellimusel on valminud AS Kobras poolt 02.11.2021 töö nr 2021-291 „Rõuge aleviku kaubanduskeskuse asukohavaliku eksperthinnang", mille eesmärk oli välja selgitada Rõuge aleviku kaubanduskeskuse rajamiseks parim asukoht.

Eksperthinnangu kohaselt on kaubanduskeskuse rajamise kõige paremaks asukohaks Laadaplatsi kinnistu, mis eristub teistest võimalikest alternatiividest ennekõike oma hea funktsionaalse asukoha, ligipääsetavuse ning majandusliku tasuvuse osas.

Eksperthinnanguga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel (www.rauge.ee).

Rõuge Vallavalitsus ootab kõiki huvilisi osalema 2. detsembril 2021 kell 18.00 Rõuge rahvamajja eksperthinnangut tutvustavale avalikule arutelule. Arutelu toimub järgides Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid. Arutelul on võimalik osaleda ka veebikeskkonnas (vastava lingi leiate enne arutelu toimumist valla kodulehelt).

Samuti on oodatud teemakohased küsimused e-posti aadressile planeering@rauge.ee. Küsimused saata hiljemalt 29.11.2021, neile vastame avaliku arutelu käigus.

Lisainformatsiooni avaliku arutelu toimumise kohta saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Tutvu dokumentidega:

Rõuge aleviku kaubanduskeskuse asukohavaliku eksperthinnang – liikluskorraldus ja liiklusohutus

Rõuge aleviku kaubanduskeskuse asukohavaliku eksperthinnang – seletuskiri ja joonised

Avaldatud 15.11.2021

Rõuge Ööbikuorg ja selle lähiala detailplaneering

Algatati katastriüksuse Rõuge Ööbikuorg ja selle lähiala detailplaneering

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1‑3/56 algatati Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuoru (Rõuge Ööbikuorg) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on määrata Rõuge Ööbikuoru katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatiste, sh rippsilla asukoht ja ehitusõigus.

Arvestades keskkonnamõju eelhinnangut, otsustati jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine läbi viimata, sest detailplaneeringuga ei planeerita olulise keskkonnamõjuga tegevusi, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega ei seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise haldusaktiga saab tutvuda allolevas seotud failide loendis, Rõuge vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad

Rõuge Vallavalitsuse 07.11.2018 korraldusega nr 2-3/404 väljastati lähteseisukohad Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/56. Detailplaneeringu eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.

Lähteseisukohad ja nendele esitatud arvamused ning ettepanekud leiab allolevast seotud failide loendist, samuti saab dokumentidega tutvuda Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).

Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Rõuge Vallavalitsus korraldas ajavahemikus 30.07-28.08.2019 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja 04.09.2019 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku käigus ei esitatud ühtegi kirjalikku arvamust ega ettepanekut detailplaneeringu lahendusele. 

Tulenevalt planeerimisseaduse § 85 lg 1 on detailplaneering esitatud kooskõlastamiseks valitsusasutustele, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb ning arvamuse avaldamiseks sama seaduse § 127 lg 2 kohaselt isikutele, kelle õigusi võib planeering puudutada.

Lisainfot detailplaneeringu kohta saab Rõuge Vallavalitsuse planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Rõuge Ööbikuorg DP_kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks_12.09.2019

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsusega nr 1-1.3/17-26 algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada Haanja külas tehislume tootmiseks vajalik süsteem, sealhulgas rajada Taltjärve ehituskeeluvööndisse veehaarde-pumpla, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustik ning juurdepääsutee, vajalikud elektrirajatised, veehaarde- pumpla lähedusse tehislume toomiseks ja ladustamiseks vajalik plats, mis maastikuliselt jääb osaliselt Taltjärve ehituskeeluvööndisse ning nõuab seega ehituskeeluvööndi vähendamist.

Detailplaneeringu ala hõlmab Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35 kehtestatud "Haanja küla tehislume tootmissüsteemi" detailplaneeringu ala ja ei muuda eelnimetatud planeeringugu põhilahendust veehaare-pumplahoone, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustiku, elektrirajatiste ning juurdepääsutee osas. Varasem planeering leitav: www.haanja.ee/Detailplaneeringud/

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (aaderss: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee).

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu algatamise otsuse muutmise teade

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018. a otsusega nr 1‑3/55 muudeti Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsust nr 1‑1.3/17-26 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Otsustati mitte algatada Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist vastavalt AS Kobras koostatud eelhinnangule. Erinevalt algsest planeeritust ei planeerita detailplaneeringuga Taltjärve kalda pinnase eemaldamist, vaid veevõtt lahendatakse veehaardena.

Keskkonna strateegilise hindamise mittealgatamise haldusaktiga on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 2-3/415 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.12–16.12.2018 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 19.12.2018 kell 15.00 Haanja teenusekeskuse II korruse saalis (Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald).

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses, dokumendid leiab ka allolevast seotud failide loetelust.

Lisateavet saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.

Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneering

Algatati Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneering

Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneeringu on algatanud Rõuge Vallavalitsus 13.06.2017 korraldusega nr 135. KSH algatamine ei ole vajalik, täiendavate uuringute koostamise vajadust ei ole algatamisel ette näha.

TAMMIKU TEE 23 KINNISTU DETAILPLANEERING