Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 1-3/5 algatati Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas Rõuge alevikus Järvakalda (69701:004:0129) ja Kolmnurga (69701:004:0128) maaüksustest. Planeeringualasse on kaasatud ka Kaarsilla (69701:004:0130) ja osaliselt 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69701:005:2810) katastriüksused. Planeeritava ala suurus on ca.1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 28 kehtestatud „Järvekalda kinnistu ja lähiala detailplaneeringut" planeeringuala ulatuses, et võimaldada Järvekalda maaüksusele pereelamute ja abihoonete ning võimalusel ühe elamu/ärihoone rajamiseks hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, kruntideks jagamine ja maakasustuse sihtotstarvete määramine.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vajalik detailplaneeringu koostamise käigus teha täiendavaid uuringuid.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja valitakse hanke tulemusena.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 1-3/4 algatati Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel (69701:004:1442) ning juurdepääsutee osas Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja Kõnnitee (69701:004:0096) maaüksustel. Planeeritava ala suurus on ca. 0,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on pereelamu rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning jagada Tindi tänav 8 maaüksus kaheks katastriüksuseks, millest ühele määrata transpordimaa maakasutuse sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele määrata pereelamu ja abihoonete rajamiseks elamumaa maakasutuse sihtotstarve.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vajalik detailplaneeringu koostamise käigus teha täiendavaid uuringuid.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja valitakse hanke tulemusena.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering

29.11.18

 

Algatati Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 1-3/92 algatati Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tehnika tn 3 katastriüksusel, jääb selle piiresse ning on suurusega 5844 m2. Planeeritava katastriüksuse maakasutuse olemasolev sihtotstarve on tootmismaa 95% ja ärimaa 5%.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014 otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneeringut „Rõuge vallas Handimiku külas ja Rõuge alevikus Rõuge tööstusala detailplaneering" Rõuge alevikus Tehnika tn 3 (katastritunnus 69701:001:0096) maaüksuse osas ning määrata maaüksusele depoohoone rajamiseks maakasutuse sihtostarve, hoonestusala ning ehitusõigus ja muud ehituslikud vajalikud tingimused.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud info põhjal ei ole detailplaneeringu koostamise käigus täiendavaid uuringuid vaja teha.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja on Evox OÜ (Leetpõõsa 16, 60534 Tartumaa).

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ning muud asjasse puutuvad dokumendid leiab allolevast seotud failide loendist, ühtlasi saab dokumentidega tutvuda Rõuge vallamajas.

Lisateave planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.

 

Rõuge Ööbikuorg ja selle lähiala detailplaneering

 

Algatati katastriüksuse Rõuge Ööbikuorg ja selle lähiala detailplaneering

 

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1‑3/56 algatati Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuoru (Rõuge Ööbikuorg) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on määrata Rõuge Ööbikuoru katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatiste, sh rippsilla asukoht ja ehitusõigus.

Arvestades keskkonnamõju eelhinnangut, otsustati jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine läbi viimata, sest detailplaneeringuga ei planeerita olulise keskkonnamõjuga tegevusi, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega ei seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise haldusaktiga saab tutvuda allolevas seotud failide loendis, Rõuge vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

 

 

Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad

 

Rõuge Vallavalitsuse 07.11.2018 korraldusega nr 2-3/404 väljastati lähteseisukohad Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/56. Detailplaneeringu eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.

Lähteseisukohad ja nendele esitatud arvamused ning ettepanekud leiab allolevast seotud failide loendist, samuti saab dokumentidega tutvuda Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).

 

Lisainfot detailplaneeringu kohta saab Rõuge Vallavalitsuse planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

 

Algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

 

Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsusega nr 1-1.3/17-26 algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada Haanja külas tehislume tootmiseks vajalik süsteem, sealhulgas rajada Taltjärve ehituskeeluvööndisse veehaarde-pumpla, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustik ning juurdepääsutee, vajalikud elektrirajatised, veehaarde- pumpla lähedusse tehislume toomiseks ja ladustamiseks vajalik plats, mis maastikuliselt jääb osaliselt Taltjärve ehituskeeluvööndisse ning nõuab seega ehituskeeluvööndi vähendamist.

Detailplaneeringu ala hõlmab Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35 kehtestatud "Haanja küla tehislume tootmissüsteemi" detailplaneeringu ala ja ei muuda eelnimetatud planeeringugu põhilahendust veehaare-pumplahoone, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustiku, elektrirajatiste ning juurdepääsutee osas. Varasem planeering leitav: www.haanja.ee/Detailplaneeringud/

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (aaderss: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee).

 

 

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu algatamise otsuse muutmise teade

 

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018. a otsusega nr 1‑3/55 muudeti Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsust nr 1‑1.3/17-26 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Otsustati mitte algatada Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist vastavalt AS Kobras koostatud eelhinnangule. Erinevalt algsest planeeritust ei planeerita detailplaneeringuga Taltjärve kalda pinnase eemaldamist, vaid veevõtt lahendatakse veehaardena.

Keskkonna strateegilise hindamise mittealgatamise haldusaktiga on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

 

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Rõuge Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 2-3/415 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.12–16.12.2018 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 19.12.2018 kell 15.00 Haanja teenusekeskuse II korruse saalis (Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald).

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses, dokumendid leiab ka allolevast seotud failide loetelust.

Lisateavet saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.

Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneering

 

Algatati Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneering

 

Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneeringu on algatanud Rõuge Vallavalitsus 13.06.2017 korraldusega nr 135. KSH algatamine ei ole vajalik, täiendavate uuringute koostamise vajadust ei ole algatamisel ette näha.

TAMMIKU TEE 23 KINNISTU DETAILPLANEERING

 

Varasemalt algatatud detailplaneeringud

 

Haanja piirkonnas varasemalt algatatud detailplaneeringutega saab tutvuda Haanja teemalehel.

 

Misso piirkonnas varasemalt algatatud detailplaneeringutega saab tutvuda Misso teemalehel

 

Rõuge piirkonnas algatatud detailplaneeringu:

 1. Kurgjärve ja Utsali külas Kurgjärve spordibaasi detailplaneering
 2. Möldri külas Pihlaka ja Rõuge kiriku maa detailplaneering
 3. Mustahamba külas Kotka kinnistu osa detailplaneering
 4. Viitina külas Mõisaveere kinnistu osa detailplaneering
 5. Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneering
 6. Pärlijõe vesiveski ja sellega piirneva ala detailplaneering
 7. Tsutsu külas Irnake kinnistu detailplaneering
 8. Väiku-Ruuga ja Jaanipeebu külas Põrgupõhja katastriüksuse ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering
 9. Rõuge alevikus Andre-Aotähe katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering
 10. Tindi külas Tindioru katastriüksuse osa detailplaneering
 11. Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneering
 12. Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering
 13. Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering