Kuni 2017. aastani algatatud detailplaneeringud

Misso piirkonnas kuni aastani 2017 algatatud detailplaneeringutega saab tutvuda Misso alamlehel

Rõuge piirkonnas kuni aastani 2017 algatatud detailplaneeringutega saab tutvuda Rõuge alamlehel. 

Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering

Rõuge Vallavolikogu 28.09.2016 otsusega nr 56 algatati Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringuala paikneb Rõuge vallas Rõuge aleviku äärealal Jaanipeebu küla piiril Aia tn 4 katastriüksusel ja selle lähialal. Planeeringuala piirneb läänest riigiteega nr 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku (km 8,78–8,89), põhjast Aia tänavaga ja lõunast Tamme tänavaga Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on uute elamukruntide kavandamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha määramine.

Rõuge Vallavalitsus korraldas Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 14.11.2017–15.12.2017 ja eskiisi korduva avaliku väljapaneku 19.08–17.09.2019 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 25.09.2019 Rõuge Vallavalitsuses. 

Avaliku väljapaneku jooksul esitati Rõuge Vallavalitsusele üks kirjalik arvamuse ja ettepaneku kiri. Maanteeamet esitas oma 17.09.2019 kirjaga nr 15-2/18/10966-6 seisukoha, et juhul kui Rõuge Vallavalitsus ei näe võimalust rajatud JJT (jalgratta- ja jalgtee) ümbertõstmiseks asukohta, mis on kooskõlas Normidega, tuleb ohutuse tagamiseks eraldada JJT sõiduteest sõidukipiirdesüsteemiga. Samuti esitas Maanteeamet oma kirjas märkused detailplaneeringu täiendamiseks ja korrigeerimiseks.

Rõuge Vallavalitsus on seisukohal, et JJT ümbertõstmine ei ole majanduslikult ega maakasutuslikult otstarbekas ning ohutuse tagamiseks nähakse detailplaneeringu lahenduses ette JJT eraldamine sõiduteest sõidukipiirdesüsteemiga. Detailplaneeringusse on sisse viidud vastav täiendus ning samuti on täiendatud ja korrigeeritud planeeringulahendust vastavalt Maanteeameti poolt esitatud märkustele.

Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 1-3/5 algatati Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas Rõuge alevikus Järvakalda (69701:004:0129) ja Kolmnurga (69701:004:0128) maaüksustest. Planeeringualasse on kaasatud ka Kaarsilla (69701:004:0130) ja osaliselt 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69701:005:2810) katastriüksused. Planeeritava ala suurus on ca.1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 28 kehtestatud „Järvekalda kinnistu ja lähiala detailplaneeringut" planeeringuala ulatuses, et võimaldada Järvekalda maaüksusele pereelamute ja abihoonete ning võimalusel ühe elamu/ärihoone rajamiseks hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, kruntideks jagamine ja maakasustuse sihtotstarvete määramine.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vajalik detailplaneeringu koostamise käigus teha täiendavaid uuringuid.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja valitakse hanke tulemusena.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering

Algatati Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 1-3/92 algatati Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tehnika tn 3 katastriüksusel, jääb selle piiresse ning on suurusega 5844 m2. Planeeritava katastriüksuse maakasutuse olemasolev sihtotstarve on tootmismaa 95% ja ärimaa 5%.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014 otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneeringut „Rõuge vallas Handimiku külas ja Rõuge alevikus Rõuge tööstusala detailplaneering" Rõuge alevikus Tehnika tn 3 (katastritunnus 69701:001:0096) maaüksuse osas ning määrata maaüksusele depoohoone rajamiseks maakasutuse sihtostarve, hoonestusala ning ehitusõigus ja muud ehituslikud vajalikud tingimused.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud info põhjal ei ole detailplaneeringu koostamise käigus täiendavaid uuringuid vaja teha.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja on Evox OÜ (Leetpõõsa 16, 60534 Tartumaa).

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ning muud asjasse puutuvad dokumendid leiab allolevast seotud failide loendist, ühtlasi saab dokumentidega tutvuda Rõuge vallamajas.

Lisateave planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.

Rõuge Ööbikuorg ja selle lähiala detailplaneering

Algatati katastriüksuse Rõuge Ööbikuorg ja selle lähiala detailplaneering

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1‑3/56 algatati Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuoru (Rõuge Ööbikuorg) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on määrata Rõuge Ööbikuoru katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatiste, sh rippsilla asukoht ja ehitusõigus.

Arvestades keskkonnamõju eelhinnangut, otsustati jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine läbi viimata, sest detailplaneeringuga ei planeerita olulise keskkonnamõjuga tegevusi, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega ei seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise haldusaktiga saab tutvuda allolevas seotud failide loendis, Rõuge vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad

Rõuge Vallavalitsuse 07.11.2018 korraldusega nr 2-3/404 väljastati lähteseisukohad Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/56. Detailplaneeringu eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.

Lähteseisukohad ja nendele esitatud arvamused ning ettepanekud leiab allolevast seotud failide loendist, samuti saab dokumentidega tutvuda Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).

Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Rõuge Vallavalitsus korraldas ajavahemikus 30.07-28.08.2019 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja 04.09.2019 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku käigus ei esitatud ühtegi kirjalikku arvamust ega ettepanekut detailplaneeringu lahendusele. 

Tulenevalt planeerimisseaduse § 85 lg 1 on detailplaneering esitatud kooskõlastamiseks valitsusasutustele, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb ning arvamuse avaldamiseks sama seaduse § 127 lg 2 kohaselt isikutele, kelle õigusi võib planeering puudutada.

Lisainfot detailplaneeringu kohta saab Rõuge Vallavalitsuse planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Rõuge Ööbikuorg DP_kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks_12.09.2019

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsusega nr 1-1.3/17-26 algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada Haanja külas tehislume tootmiseks vajalik süsteem, sealhulgas rajada Taltjärve ehituskeeluvööndisse veehaarde-pumpla, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustik ning juurdepääsutee, vajalikud elektrirajatised, veehaarde- pumpla lähedusse tehislume toomiseks ja ladustamiseks vajalik plats, mis maastikuliselt jääb osaliselt Taltjärve ehituskeeluvööndisse ning nõuab seega ehituskeeluvööndi vähendamist.

Detailplaneeringu ala hõlmab Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35 kehtestatud "Haanja küla tehislume tootmissüsteemi" detailplaneeringu ala ja ei muuda eelnimetatud planeeringugu põhilahendust veehaare-pumplahoone, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustiku, elektrirajatiste ning juurdepääsutee osas. Varasem planeering leitav: www.haanja.ee/Detailplaneeringud/

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (aaderss: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee).

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu algatamise otsuse muutmise teade

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018. a otsusega nr 1‑3/55 muudeti Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsust nr 1‑1.3/17-26 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Otsustati mitte algatada Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist vastavalt AS Kobras koostatud eelhinnangule. Erinevalt algsest planeeritust ei planeerita detailplaneeringuga Taltjärve kalda pinnase eemaldamist, vaid veevõtt lahendatakse veehaardena.

Keskkonna strateegilise hindamise mittealgatamise haldusaktiga on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 2-3/415 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.12–16.12.2018 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 19.12.2018 kell 15.00 Haanja teenusekeskuse II korruse saalis (Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald).

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses, dokumendid leiab ka allolevast seotud failide loetelust.

Lisateavet saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.

Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneering

Algatati Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneering

Ruusmäe küla Tammiku tee 23 detailplaneeringu on algatanud Rõuge Vallavalitsus 13.06.2017 korraldusega nr 135. KSH algatamine ei ole vajalik, täiendavate uuringute koostamise vajadust ei ole algatamisel ette näha.

TAMMIKU TEE 23 KINNISTU DETAILPLANEERING