Rõuge valla kaasav eelarve

 Rahvahääletus on käimas. Anna oma hääl SIIN!

Rahvahääletus toimub 18.–24. jaanuaril 2021 VOLISe keskkonnas või isikut tõendava dokumendi esitamisel piirkondades: E–N kell 13.00–16.00 Rõuge vallamajas, Haanja, Misso ja Varstu teenuskeskuses ning Mõniste raamatukogus.

Iga inimene saab hääletada kolme erineva idee poolt, kõik hääled on võrdse kaaluga.

Teostamisele lähevad kaks enim hääli saanud ideed, mis asuvad valla erinevates piirkondades.

4. Varstu välijõusaal ja madalseikluspark

Varstu piirkonnas tunneme puudust välitingimustes lastele, noortele ja ka täiskasvanutele liikumis, sportimis-, osavus- ja koormustegevuste võimalusi pakkuvatest atraktsioonidest. Senised võimalused piirduvad lasteaia mänguväljaku ja kooli staadioniga, kuid need võimalused pole piisavad laste ja noorte liikumisharjumuste kujundamiseks. 

Suvel Varstu noortega tehes Võrus linnapäevi, kujunes noorte lemmikkohaks Koreli äärne välijõusaal. Seal saadeti mööda enamik ajast, väsimatu visadusega kasutati kõiki atraktsioone. Selgelt oli aru saada, et neile meeldis seal ja nad ootasid, et saaksid taaskord sinna minna. Ka ei ole olnud oluline, kas on kevad, suvi või talv, sest ka vastlapäeva tähistamise üks osa ajast läks Koreli välijõusaalis olemise peale. Seega iga ilmaga ja igal aastaajal on leitud seal tegevust. Tõenäoliselt läheks nii ka siis, kui see võimalus tekiks nende enda kodukanti.

Välijõusaali mõtte käisid välja Varstu noored ise, milles nähakse analoogiat Võrus Koreli oja äärde ja Võru Kreutzwaldi kooli hoovi rajatud välijõusaalidega. Samades mahtudes välijõusaali rajamine maksaks vahemikus 10 000 kuni 15 000 euro kanti, olenevalt siis, mis on need kindlad elemendid, mida paigaldada soovitakse. Välijõusaali atraktsioonide eelistus on turnimispuud ja poksikott, aga ala suuruse piisavuse tõttu on võimalik seda järgmistel aastatel edasi arendada.

Teise mõttena on kooli ja kogukonna liikmete veeretatud aastaid madalseikluspargi ideed ja otsitud võimalusi selle rahastamiseks. Kaalutud on erinevate asukohtade ümber. Arutasime ja leidsime ühiselt, et Varstu kandi eelkooliealiste laste, kooliõpilaste, piirkonna perede, elanike, külaliste ja noorte keskuse tegevuseesmärkide huvides vajame Varstusse välijõusaali ja madalseiklusparki, mis võiksid paikneda kompleksselt sihtgruppidele hästi ligipääsetavana ja lähedal, samas ohutus kauguses liiklusest. Välijõusaal-madalseikluspark on plaanis rajada Varstu Kooli hoone ja staadioni vahetus läheduses asuvale pargialale (kinnistud Spordiplatsi katastri nr. 86501:003:0098 ja Kooli 1 katastri nr 86501:003:0067). Turvalisus ja järelevalve objekti kasutuse üle on plaanis tagada Varstu Kooli valveseadmetega (paigaldamise kava 2021 I pa). Madalseiklusparki planeeritakse analoogsena Karulas Lüllemäe kooli kõrvale eelmisel suvel rajatuga. Hinnapakkumised on küsitud samalt ehitajalt, kaasavasse eelarvesse võrdselt poolele summale välijõusaali maksumusega, so mahus 7500 eurot. Oleme küsinud ehitajalt ka paikvaatluse järel ideaalselt paiga võimalusi ära kasutada soovides rohkemate radadega planeeringule hinnapakkumist arvestades etapiviisilist tulevikuperioodide lisaarenduste teostamise püüdu ja tahet.

Meie ettepanekus jaguneks rahastus võrdselt pooleks välijõusaalile 7,5 tuhat € ja madalseikluspargile 7,5 tuhat €. Rajatised saaksid paiknema ühel haljasalal kõrvuti vahetult koolimaja ja staadioniga piirneval kinnistul, mis on täna ka ühest küljest valgustatud. Haljasala teises pooles valgustamist on võimalik korraldada soodsalt päikeseenergial töötavate valgustitega.

Varstu välijõusaali ja madalseikluspargi valmimine toetaks Rõuge valla arengukavas välja toodud visioone.

Sihtrühm:

Põhiliseks sihtrühmaks on kohapealsed ning paikkonda külastavad liikumistegevuste harrastajad, noored, õpilased, lapsed, pered jne. Varstu Koolis õpib 65 õpilast, lasteaias 21 last. Sihtgrupiks on kahtlemata ka Varstu staadionil ja koolihoones asuvas spordisaalis erinevates ringitegevustes osalevad Rõuge valla ja Võru linna koolide lapsed ja noored, laagrites osalejad jne.

Välijõusaali sihtgrupiks hindame pigem keskmist ja vanemat põhikooli vanuseastet ning noori ja täiskasvanuid. Madalseiklusraja sihtgruppideks peame kõiki, koolieelikutest täiskasvanuni.

Pildid on illustratiivsed.

Vasakult rohelisest menüüst leiad ka teiste ideede tutvustused!