Rõuge valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Aasta eesmärk on läbi viia üldplaneeringu menetlus, teostada ühinemistoetuse vahenditest kokku lepitud investeeringud valla erinevates piirkondades: Rogosi mõisa küttesüsteemi rekonstrueerimine, Missos avalike hoonete kasutamise optimeerimine, Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti projekteerimine ja ehitus, Rõuge rahvamaja renoveerimine ning Varstu kergliiklustee projekteerimine ja ehitus.

Samuti on käimas suuremahulised piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projektid, mis tuleb ellu viia 2020. aasta lõpuks. Need on Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus, Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks ning Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine. Päevakorras on ka Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüsi tulemusena kokku lepitud optimeerimisprojektide elluviimine. 

Põhitegevuse tulud

2020. aasta eelarves on planeeritud tulud 8,82 miljonit eurot ehk 8% enam kui 2019. aasta eelarve täitmine.

 • Eelarve tuludest 48,4% ehk 4,27 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv 8%).
 • Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 10,8% ehk 0,95 miljonit eurot.
 • Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 36,7% ehk 3,24 miljonit eurot.
 • Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 4,1% ehk 0,36 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 8,8 miljonit eurot. See on 7% ehk 0,6 miljonit eurot enam kui 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jagunevad järgmiselt:

 • Haridusele (lasteaiad ja põhikoolid) kulub 49,1% ehk 4,32 miljonit eurot. Võrreldes eelmise eelarveaastaga on kulude kasv 10%;

 • Sotsiaalne kaitse moodustab põhitegevuse kuludest 18,6 % ehk 1,64 miljonit eurot;

 • Vaba aeg, kultuur, religioon kulub 11,4% ehk 1,0 miljonit eurot. Kulu võrreldes eelmise aastaga +18%, suurenenud on personalikulu (palkade korrigeerimine hooldajatel) ning tõusnud on ka majandamiskulud 15% (hinnatõusud ja elutingimuste parandamine);

 • Majandus kulub 8,3% ehk 0,73 miljonit eurot. Suurima kulu sellest moodustab teede ja tänavate korrashoid 35% ehk 0,26 miljonit eurot;

 • Üldised valitsussektori teenused kulub 7,6% ehk 0,67 miljonit eurot (+1% võrreldes eelmise aastaga);

 • Keskkonnakaitse kulub 2,7% ehk 0,24 miljonit eurot;

 • Elamu ja kommunaalmajandus kulub 2,1% ehk 0,19 miljonit eurot;

 • Muud kulud (avalik kord ja julgeolek, tervishoid) kulub 0,2% ehk 0,02 miljonit eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 93% ehk 8,17 miljonit eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 7,5%. Antavad toetused moodustavad 7% ehk 0,63 miljonit eurot (kasv 24,7%).

Graafik: Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2020. aastal võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)

Investeerimistegevus

2020. aasta eelarvesse on planeeritud investeeringukulud 4,37 miljonit eurot. 

Investeeringud koosnevad:

 • Põhivara soetusest, mis moodustab 95% ehk 4,15 miljonit eurot; 
 • Antavast sihtfinantseerimisest põhivara soetamiseks 4,6% ehk 0,2 miljonit eurot;
 • Intressikulu 0,4%.

Suurimad investeeringuobjektid:

 • Rõuge Rahvamaja 0,92 miljonit eurot ehk 21% kogu investeeringutest;
 • Haanja puhke- ja spordikeskus 0,89 miljonit eurot ehk 20% kogu investeeringutest;
 • Maanteetransport 16 % ehk 0,71 miljonit eurot;
 • Suur Munamägi 11,4% ehk 0,5 miljonit eurot;
 • Ööbikuoru infopunkt ja Pesapuu 11,3% ehk 0,49 miljonit eurot;
 • Rogosi Mõis 4% ehk 0,15 miljonit eurot;
 • Ülejäänud kokku 16,3%.

Investeeringud tehakse vastavalt ühinemislepingule ja arengukavale, lähtudes kõikide piirkondade vajadustest:

 • Haanja piirkonnas Rogosi mõisa küttesüsteemi renoveerimine lõpetatakse 2020. aastal. 
 • Misso piirkonnas on planeeritud koolivõrgu optimeerimine (kool, lasteaed, noortekeskus). Eelarvestrateegia alusel on kavas tegeleda Misso avalike hoonete kasutamise optimeerimisega. 
 • Mõniste piirkonnas Mõniste teenuskeskuse hoone lifti ehitus lükkus edasi 2020. aasta eelarvesse. Mõniste koolihoone soojustamise eeltööd.
 • Rõuge piirkonnas Rahvamaja ehitusprojekt valmis 2019. aasta suvel (maksumusega 33 720 eurot). Rahvamaja rekonstrueerimise ehituse maksumus sõltub hanke tulemusest. Projekteerija on andnud maksumuse orientiiriks umbes 2 miljonit eurot. Eesti-Vene projekti (küttelahendus) tingimuste kohaselt peab projekt olema lõpetatud 2021. aastaks. Ehituseks on vajalik laenu võtmine summas kuni 2 miljonit eurot, et rahvamaja ehitus valmiks 2020. aasta lõpuks (küttelahendus peab valmima hiljemalt august 2020).
 • Varstu piirkonnas alevikusisene kergliiklustee projekteerimine 2020. aastal ja ehituse lõpp 2021. aastal.

Graafik: investeeringud 2020. aasta eelarves valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot)

Investeeringute elluviimiseks võetakse 0,97 miljonit laenu, mis jaguneb:

 • 71,4 % ehk 691 490 eurot Rõuge Rahvamaja renoveerimine;
 • 13,7% ehk 133 330 eurot projekti „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi, turismi- ja puhkekeskuseks" PKT projekti omaosalus;
 • 7,7% ehk 75 060 eurot projekti „Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamise" PKT projekti omaosalus;
 • 7,2% ehk 67 650 eurot projekti „Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arenduse" PKT projekti omaosalus.

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:

 • projekt „500 kodu tuleohutuks" 5 000 eurot;
 • KIKi projekt „Ööbikuoru trepid" 37 201 eurot;
 • LEADERi programmi projekt „Mõniste mänguväljak" 23 853 eurot;
 • Kaitseministeerium 30 000 eurot. Sihtfinantseeringut kasutatakse Nursipalu harjutusväljaku lähiümbruses avalike objektide korrastamiseks, mis lepitakse kokku iga aastaselt;
 • Ettevõtluse Arendamise SA toetus PKT projektile „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi, turismi- ja puhkekeskuseks" 755 560 eurot;
 • Ettevõtluse Arendamise SA toetus PKT projektile „Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine" 425 320 eurot;
 • Ettevõtluse Arendamise SA toetus PKT projektile „Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus" 383 350 eurot;
 • 90 200 eurot Eesti-Vene programmi projekti „Save Smart" toetus Rõuge Rahvamaja rekonstrueerimiseks Tartu Regiooni Energiaagentuurilt.

Käesoleval aastal on valla netovõlakoormus madal ning võimaldab vajaduse täiendavaid laene investeeringute tegemiseks võtta. Omafinantseerimisvõime on madal, enamus põhitegevuse tulusid läheb põhitegevuse kulude katteks. Suuremahulised investeeringuid tehakse projektide toel.