Rõuge valla kaasav eelarve 2022

Kaasav eelarve on paljudes Eesti omavalitsustes ja ka maailma riikides kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohaliku kogukonna liikmetel on võimalus eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.

Vastavalt Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise korrale saavad rahastuse kaks enim hääli saanud ideed tingimusel, et kaasava eelarve objektid asuvad valla erinevates piirkondades (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge, Varstu).

Vaata Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise korra määrust Riigi Teatajas.

Idee peab olema teostatav ühe kalendriaasta (2022) jooksul ja ühe idee maksimaalne rahastus on 15 000 eurot.

Ettepanekute esitamine kuni 25. juulini 2021

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele allkirjastatult paberil või e-posti aadressil vald@rauge.ee hiljemalt 25. juulil 2021. Ettepanekuid võib esitada igaüks.

Kaasava eelarve objekt peab olema meie vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei sobi investeeringud, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

Ettepanekuid ei saa esitada objektide rajamiseks nendes külades, alevikes ja alevites, mis võitsid eelmises voorus – seega jäävad sel aastal uut vooru ootama kõik ideed, mis planeeritud Rõuge ja Varstu alevikku. 

Ettepanek peab sisaldama järgmist:

  • esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  • ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  • idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Rõuge valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Rõuge valla eelarvest vajalik ja oluline);
  • sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  • ettepaneku hinnanguline maksumus (kalkulatsioon peb põhinema hinnapakkumistel, turuvõrdlusel vmt) ja eeldatav iga-aastane kulu tulevikus;
  • muu oluline info ja ideed iseloomustavad materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Idee tuleb esitada vormil, mille saate alla laadida SIIT.

Ettepanekute tehniline kontroll (juulikuu viimane nädal)

Ettepanekuid hindab tehniliselt vallavalitsus lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:

  • idee teostatavus ühe kalendriaasta jooksul;
  • kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  • mõju valla eelarvele tulevikus.

Kõik tehnilise kontrolli läbinud ideed pannakse rahvahääletusele.

Rahvahääletus (30. augustist 5. septembrini 2021)

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Rõuge valla sissekirjutusega elanik.

Idee elluviimine

Rahvahääletuse tulemusel selguvad kaks enam hääli saanud ideed, mille objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Nende ideede elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega ühe kalendriaasta jooksul.

Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse leida puudujääva osa jaoks kaasrahastus. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust, viiakse ellu paremusjärjestuses järgmine objekt.

Laadi alla: Rõuge valla kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm.