Aeg taotleda Rõuge valla mittetulundustegevuse toetust – tähtaeg on 1. oktoober!

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega.

Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris. Selle aasta teise vooru taotlusi võetakse vastu kuni 1. oktoobrini.

Taotlused ja aruanded esitatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil, mille leiab valla kodulehelt aadressilt rauge.ee/mittetulundustegevuse-toetus.

  • Stipendiumi saab üks inimene taotleda kuni 1000 eurot aastas. Võib esitada mitu erinevat taotlust, kuid mitte üle 1000 euro aastas kokku.

  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. Ühes voorus võib esitada mitu taotlust.

  • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest. Toetusi makstakse  volikogu poolt seatud aastase piirsumma ulatuses. Volikogu saab seda summat muuta lähtudes valla eelarve seisust. Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest.

Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% valla poolt antavast summast.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobril 2021 valla üldmeiliaadressile vald@rauge.ee, hiljem laekunud taotlusi vastu ei võeta.

Lisainfot taotlemise kohta saab arendusosakonnast.