Teadmiseks:
2024. aastal saavad Rõuge vallas tegutsevad vabaühendused taotleda MTÜ-de kaasfinantseerimise toetust investeeringuprojektidele, millele on saadud positiivne rahastusotsus põhirahastajalt.

Vabaühendused saavad taas taotleda vallalt kaasrahastust investeeringuprojektidele

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on 2024. aastal võimalus taotleda vallast kaasfinantseerimise toetust projektidele, mis on saanud positiivse rahastusotsuse mõnelt teiselt rahastajalt. Kaasfinantseeritakse investeeringuprojekte, mis toetavad valla elukeskkonna arengut ja parandavad valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast, 2024. aastal rakendatakse sellest §8 – Kaasfinantseerimise toetuse andmist ja §10 – Kaasfinantseerimise taotluste menetlemine

Lühidalt:

  • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest.
    • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
    • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
  • Rahaline omafinantseering  peab moodustama vähemalt 10% kaasfinantseeringuna taotletavast summast. 
  • Pärast projekti elluviimist esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande (põhirahastaja aruandevorm samaaegselt aruande esitamisega projekti põhirahastajale) koos nõutud lisadega. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagastada.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, saates selle digiallkirjastatuna valla üldmeilile vald@rougevald.ee, posti teel aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201 või tuues taotluse tööpäevadel vallamaja kantseleisse. 

Juhime tähelepanu, et toetusvoorus osalemiseks peavad varasemalt toetatud ja lõppenud projektide aruanded olema kinnitatud. 

Küsimustele vastab projektispetsialist Reet Reiman (reet.reiman@rougevald.ee, 525 3907)

Laadi taotlusvorm alla siit:

Kaasfinantseeringu taotlusvorm

Teadmiseks toetuse saajale

Toetus makstakse taotluses märgitud arvelduskontole. Teie andmed on raamatupidamisele edastatud ning väljamakse sooritatakse esimesel võimalusel. Selleks ei pea te täiendavalt midagi tegema.

Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt vastavalt taotlusvormil märgitud tegevustele. Teatud juhtudel on vallal õigus toetus kas osaliselt või täies mahus tagasi nõuda. Täpsemalt saate sellest lugeda kas korralduselt või Rõuge Vallavolikogu määrusest „Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord".

Kulude abikõlblikkuse periood algas taotluse esitamise päevast ja kestab taotlusvormile märgitud projekti lõpptähtajani. Isegi, kui toetussumma pole veel laekunud, võite soovi korral projektiga seonduvaid kulutusi juba teha ning seejuures kindel olla, et need on abikõlblikud. Palun hoidke kulu- ja maksedokumendid alles, sest vajate neid hiljem aruandluseks.

Avaliku ürituse korraldamisel on toetuse saaja kohustatud ürituse infot kajastama valla infokanalites koos valla sümboolikaga. Et saaksime anda ka oma panuse teie ürituste reklaamimisel, palume toimumise info aegsasti edastada kommunikatsioonispetsialistile (Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee).

Projekti lõppemise kuupäevast ühe kuu jooksul ootame teilt aruannet toetuse kasutamise kohta koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (aruandevormid lisatud manusena, stipendiumi saajad saavad kasutada stipendiumi aruande vormi). Palun tehke seda tähtaegselt ning pidage silmas, et tulevastes toetusvoorudes osalemiseks peavad varasemalt lõppenud projektide aruanded olema esitatud ning valla poolt kinnitatud.

Kui peaks esinema ootamatusi, mis takistavad projekti elluviimist planeeritud perioodi jooksul, võtke palun aegsasti ühendust – ettenägematute probleemide korral on võimalik projekti lõpptähtaja pikendamine. Pikendamist saab taotleda ainult enne projekti lõpptähtaega.

Toetustega seotud info ja abi:
Reet Reiman, projektispetsialist
525 3907, reet.reiman@rougevald.ee