Rõuge valla haridusasutuste võrgu ümberkorraldused lükkuvad edasi

Rõuge vallavalitsus võtab tagasi haridusvaldkonna ümberkorraldamise eelnõu. Aja maha võtmine on tingitud kogukondade tugevast vastuseisust ja erinevatest seisukohtadest pakutud ümberkorralduste kavale. 

Rõuge valla haridusasutuste ümberkorraldamise plaaniga minnakse siiski edasi, sest praegune haridusvõrk ei ole jätkusuutlik eelkõige riikliku rahastamise kontekstis. Järgmine tähtaeg haridusvõrgu ümberkorraldamiseks on 1. aprill 2024, see võimaldab kaasata kogukondasid ja käsitleda kõiki asjaolusid põhjalikumalt. Lootust annavad ka moodustatava valitsuskoalitsiooni läbirääkimistelt kõlanud mõtted, et maakoole hakatakse toetama senisest enam.

Aga et saada hariduskulude kasvuga juba sel aastal pisutki paremini hakkama, vaadatakse koostöös direktoritega kõigis valla haridusasutustes üle koormused ja palgakorraldus ning suunatakse asutusi senisest enam omavahel koostööd tegema.

Vallavalitsus tänab kõiki kogukondi, õpilasesindusi, hoolekogusid, noortevolikogu ja volikogu komisjone tehtud töö ning eelnõusse saadetud ettepanekute eest. Neid saab aluseks võtta tulevaste arutelude planeerimisel.

Rõuge valla haridusvõrgu ümberkorraldamine

 Miks me teeme Rõuge valla haridusvõrgu reformi? 

 • Haridusvõrgu uuendamine on ette võetud selleks, et meie vallas antav haridus oleks jätkusuutlik, ühtlaselt heal tasemel ning pakuks eakohaseid arenguvõimalusi lastele ja noortele kuni põhikooli lõpuni.  
 • Me soovime, et meie õpetajad kõigis valla lasteaia- ja koolimajades tunneks, et nad on võrdselt ja õiglaselt koheldud ning väärtustatud ühtsete töö- ja palgatingimustega. 
 • Nagu haldusreformi, nii ka haridusreformi eesmärk on valla eriilmeliste kantide väärtustamine, unustamata kogu valla arengut ja piirkondade sidusust.  
 • Haridusvõrgu reformil on mõju ka valla eelarvele. Meie suurem eesmärk on kogu valla ja selle hallatavate asutuste n-ö nutikas kahanemine, et käia kaasas ja kohaneda pidevalt muutuvate demograafiliste näitudega, säilitades seejuures kvaliteedi ja püüdes kestlikkuse poole.  

Rõuge valla haridusvõrk ei ole jätkusuutlik tulenevalt riiklikust rahastamispoliitikast.  

Ajasurve tuleneb Rõuge valla majanduslikust olukorrast ja haridusvõrgu ümberkorraldamisel seadustest tulenevatest tähtaegadest (järgmiseks õppeaastaks planeeritavate haridusvõrgu ümberkorralduste osas tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumile sellest teada anda hiljemalt 1. aprilliks ja alushariduse ümberkorraldamisel viis kuud enne kavandatavat muudatust).  

Haridusvõrgu reform on osa tegevustest, millega püütakse tasakaalustada valla finantsolukorda, et saada hakkama iseseisvalt, ilma kõrvalise abita. 

Miks ei ole meie praegune haridusvõrk jätkusuutlik?  

 • Elanike arvu langus. Kümne aasta jooksul on viie liitunud valla elanike arv vähenenud 929 võrra, aga teenusvõrk on jäänud samaks. Omavalitsuse rahastamine sõltub elanike arvust ja maksutulust.  
 • Viimastel aastatel on Rõuge vallas sündinud kahe klassi jagu õpilasi aastas. 2022. aastal sündis 36 last. Prognoosid tulevikuks laste kasvu ei näita, pigem kahanemist. Aastal 2035 on sünde prognoositud 26 (Tartu Ülikooli Rändekalkulaatori arvestused). Prognoosid tulevikuks näitavad laste arvu kahanemist. 
 • Riiklik hariduse rahastamine võimaldab riigi rahastusest katta õpetajate, tugispetsialistide ja juhtide palkasid sellistes koolides, kus on ühes kooliastmes vähemalt 30 õpilast (nt 1.–3. klassini 30 õpilast). Rõuge vallas on selliseid koole vaid üks.  
 • Õpetajate palgakasv on prioriteedina kokku lepitud riigi haridusvaldkonna arengukavas. Omavalitsusele toob see kaasa väga suure koormuse läbi kogu koolipersonali, tugispetsialistide ja noorsootöövaldkonna spetsialistide palgasurve. Sellel aastal jäävad direktorite ja õppejuhtide töötasud meie vallas õpetajate palkadele alla. 
 • Õpetajate palgasüsteem peab olema motiveeriv, et hoida tugevaid õpetajaid ja kaasata noori.  

Kuidas me seda teeme? 

 • Vallavalitsus on koostanud volikogu otsuse eelnõu, mis läbib veebruari lõpus ja märtsi esimesel poolel kooskõlastusringi: Haanja Kooli, Rõuge Põhikooli, Mõniste Kooli, Varstu Kooli ja Rõuge Lasteaia hoolekogudele ning kõigi koolide õpilasesindustele ja Rõuge valla noortevolikogule on eelnõu edastatud, seda tutvustatakse koosolekutel, mille järel peavad kõik eelnõu kohta oma seisukoha andma. 
 • Otsuse eelnõu kooskõlastamise ringil kirjalikult esitatud ettepanekuid ja arvamusi kaalub vallavalitsus, andes neile omapoolse hinnangu ja vajadusel muutes eelnõu sisu. 
 • Eelnõu läbib haridus- ja sotsiaalkomisjoni, kellel on samuti õigus teha oma ettepanekuid. 
 • Eelnõu läheb otsustamiseks volikogule 28. märtsil.  

Mida tehakse? 

 • Kõik koolimajad ja lasteaed jäävad alles ning töötavad edasi.
 • Õpilaste igapäevast töökorraldust muudatus ei puuduta, v.a Mõniste kooli kolmandas kooliastmes õppivate õpilaste liikumine koolitranspordiga Kuutsi asemel Varstusse (teekond kooli pikeneb 10–15 minuti võrra, ühelgi õpilasel ei ületa koolitee pikkus seadusega ette nähtud 60-minutilist piiraega).  
 • Varstu ja Mõniste koolis kolmandas kooliastmes suureneb õpilaste arv, see pakub neile senisest enamat sotsiaalset suhtlust ja laiendab huvitegevuse võimalusi.  
 • Rõuge valla haridusasutused (neli kooli ja Rõuge lasteaed) LIIDETAKSE Rõuge Põhikooli alla ning ühisele juhtimisele, et moodustada tugev ja võimekas juhtimis- ja arendusstruktuur ning väärtustada inimesi läbi parema töötasu.  
 • Mõniste ja Varstu kooli kolmas kooliaste liidetakse kokku Varstu koolimajja. Varstu koolimaja on väga heas korras, funktsionaalsem, seda toetab ühistranspordikorraldus ja õpilaste paiknemine (õpilaste iseseisev kooli saamine elukoha mõistes).  
 • Varstu koolihoones seatakse sisse söögisaal, kus toitlustatakse õpilasi Mõniste koolimaja köögi baasil.  
 • Uue haridusasutuse nimi on Rõuge Kool. 

Ajakava

Märts 2023 – volikogu otsus haridusasutuste liitmise kohta​ 

Aprill 2023 – asutuse põhimääruse koostamine, struktuuri koostamine, hoolekogude ja õpilasesinduste, noortevolikogu kaasamine, vajadusel koolijuhi konkurss.​ 

Aprill 2023 – eelkokkulepped personali osas.​ 

Mai 2023 – haridus- ja sotsiaalkomisjon, volikogu otsus põhimääruse kehtestamise kohta​. 

Mai lõpp/juuni algus 2023 – vajadusel koondamisteated​. 

Juuli-august 2023 – asjaajamise üleandmine (dokumendiregistrid, arhiveerimine, EHIS kannete korrastamine jm)​.  

Seotud dokumendid

Rõuge valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu ja seletuskiri (16.02.2023)

 

Haanja kooli ja lasteaia hoolekogu seisukoht 

Haanja kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll  22.02.2023

Haanja kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 07.03.2023 

Haanimiihhi Nõvvokoja arvamus ja ettepanek 

Mõniste kooli hoolekogu arvamus ja ettepanek 

Mõniste kooli hoolekogu protokoll 28.02.2023 

Mõniste kooli töötajate pöördumine 

Mõniste kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 

Mõniste kooli õpilaste arvamus

Petitsioon Mõniste kooli toetuseks (allkirjad paberil) 

Rahvaalgatus.ee: Las jääda Rõuge kool nii nagu on... 

Rahvaalgatus.ee: Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas

Rahvaalgatus.ee: Palume toetada põhikooli tegevuse jätkamist Varstu koolimajas

Rõuge kooli hoolekogu seisukoht 

Rõuge kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 

Rõuge lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll 

Varstu kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

Varstu kooli lastevanemate pöördumine 

Varstu kooli pöördumine

Varstu kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 

Varstu põhikooli tegevuse jätkamine Varstu koolimajas (Rahvaalgatus)

Võru Instituudi ettepanek seoses Rõuge valla haridusasutuste reformiga 

Uuringud:

Rõuge valla rahvastikuprognoos ja võimalused elanike arvu mõjutamiseks (Geomedia, 2021)

Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine (Cumulus Consulting, 2019)