Silva Stepanova, haridus- ja kultuurinõunik (5377 5659, silva.stepanova@rougevald.ee).

Rõuge vallavolikogu kiitis heaks valla haridusasutuste ümberkorraldamise

Rõuge Vallavalitsus
Pressiteade
27.02.2024

Rõuge vallavolikogus võeti teisipäeval, 27. veebruaril vastu otsus korraldada ümber valla haridusasutused, viies ühendjuhtimise alla kõik valla lasteaiad ja valla põhikoolid. Uuel õppeaastal alustab vallas tööd üks põhikool neljas õppekohas ning üks lasteaed seitsmes õppekohas.

Vajadus haridusasutuste ümberkorraldamiseks tuleneb laste arvu vähenemisest ja valla rahvastikuprognoosist. Viimasest on näha, et seitsme aasta pärast läheks praegust sündide hulka arvestades kogu Rõuge vallas kooli 23 õpilast. Muutuste tegemist toetab Rõuge valla arengukava, milles on tegevusena kirjas haridusvõrgu korrastamine eesmärgiga tagada kogu vallas kvaliteetne haridus, õpetajate järelkasv, vajalikud tugispetsialistid ja nüüdisaegne õpikeskkond. Ümberkorraldustega ühtlustatakse valla lasteaedade vastuvõtukord ja tugivõrgustik, mis on samuti üks arengukavas planeeritud tegevusi.

Liitmise tulemusena moodustuvad kool ja lasteaed on piisavalt suured asutused, et jääda eraldi juhtimisele ning keskenduda tugeva põhihariduse ja tugeva alushariduse andmisele.

Haridusasutuste viimine ühise juhtimise alla laseb nii tulevases koolis kui tulevases lasteaias olemasolevaid vahendeid optimaalsemalt kasutada ning suunata neid senisest enam õppe- ja arendustegevustesse. Eelarvet saab planeerida terviklikumalt, luues ühtsed palgasüsteemid, ühtlustades tugipersonalide töötasusid ja korraldades personalide koolitamist. Juhtimine on ülevaatlikum ja efektiivsem, personali asendamine ja jagamine paindlikum, osakoormused suuremad. Ühe asutusena tegutsedes on lihtsam korraldada ka kooli või lasteaia ja nende koostööpartnerite (nt Rõuge Koostöökeskus) tööd. Lasteaias saab tööle võtta täiskoormusega õppejuhi ning tugevdada seeläbi õppearendust terviklikult.

Rõuge valla haridus- ja kultuurinõuniku Silva Stepanova sõnul on asutuste ümberkorraldamine vajalik nii koolivõrgu vahendite paremaks kasutamiseks kui jätkuvalt väga hea hariduse pakkumiseks üle kogu valla. Olukorras, kus nii riigi keskmine kui õpetajatele kehtestatud töötasu alammäär tõusevad igal aastal, kuid omavalitsuse tulubaas jääb laias laastus samaks, tuleb neid vahendeid targemalt kasutada.

Vallavanem Britt Vahter: „Kuigi ajakirjandusest ja mujalt jääb kõlama valdavalt mure haridusvaldkonna eelarvekitsikuse pärast (ja see on ka tõsi), on ümberkorralduste plaani sisse kirjutatud eelkõige kvalitatiivne muutus." Ta selgitab, et koolide/lasteaedade ühisjuhtimine ning personali ja õpilaste senisest suurem ühistegemiste osa loob pinnase selleks, et kasvav põlvkond näeb valda tervikuna ühtsemana. Lapsed saavad endiselt õppida kodulähedases koolimajas väikestes klassides, olles samas osa suuremast koolist, mille ühistegevustes kohtutakse paljude eakaaslastega, leitakse uusi mõttekaaslasi ja sõpru. Ühiskoolis tekib õpetajatel parem võrgustik, suuremad ainesektsioonid ja muud töörühmad – vaadete ja kogemuste rohkus on tugevus.

Stepanova lisab, et praegune 31-leheküljeline seletuskirjaga eelnõu ei sündinud kergelt. Loomulikult kaasnevad uue mudeliga ka ohud ja keerukused, neid ja teisi erinevate ühendamisstsenaariumite väljakutseid analüüsiti eelnõud koostades. Sellesse olid kaasatud nii haridusekspert kui koolide-lasteaedade hoolekogud, koolide õpilasesindused ning volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjon.

Kuidas edasi?

Vallavalitsus töötab koos praeguste haridusasutuste juhtidega välja Rõuge Põhikooli ja Rõuge Lasteaia uued struktuurid – kuna praegused õppeasutused likvideeritakse ametlikult 31. augustil 2024, siis on kõik koolijuhid selle ajani ametis ja räägivad selles protsessis kaasa. Kooli juhtimisstruktuuri tugevdatakse arendusvaldkonna ametikohtade loomisega.

Kui koosseisud kinnitatud, tuleb korrastada ja üle anda töölepingute muudatused, korraldada koondamised ning vabade ametikohtade täitmiseks avalikud konkursid. Nii Rõuge Põhikooli kui Rõuge Lasteaia direktori ametikoht säilivad, kaovad kolme direktori ametikohad.

Uute haridusasutuste põhimäärused, hoolekogude ja õpilasesinduse toimimise korrad ning muud korralduslikud dokumendid töötatakse välja praeguste inimestega ja enne uue õppeaasta algust.

Uuendatud struktuuriga Rõuge Põhikool ja Rõuge Lasteaed alustavad tööd 1. septembril 2024.

Volikogu otsusega saab tutvuda Rõuge valla dokumendiregistris.

Lisainfo: 
Silva Stepanova
Haridus- ja kultuurinõunik
silva.stepanova@rougevald.ee

Rõuge vallavalitsus on koostanud haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu, mille arutelud algavad järgmisel nädalal

Rõuge vallavalitsus saatis esmaspäeval, 8. jaanuaril Rõuge valla haridusasutuste hoolekogudele ja õpilasesindustele ning Rõuge valla noortevolikogule eelnõu, milles kirjeldatakse valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsust. Pärast arvamuste ja ettepanekute laekumist otsustab vallavalitsus nendega arvestamise ning suunab eelnõu aruteludeks volikogude komisjonide veebruarikuistele koosolekutele. Et haridusvõrgu korrastamine kulgeks seaduspäraselt ja vajalikes ajaraamides, soovitakse eelnõu vastu võtta 27. veebruaril 2024 toimuval volikogu istungil.

Valla haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõus nähakse ette seniste valla alus- ja põhiharidust andvate asutuste liitmist kaheks: Rõuge Lasteaiaks ja Rõuge Põhikooliks.

Vajadus muutusteks tuleneb eelkõige laste arvu vähenemisest ja sellega seoses koolide alatäituvusest. Rahvastikuprognoos ei näita vallas rahvaarvu suurenemist, seega on ümberkorraldused valla haridusvõrgus vajalikud, et tagada haridusasutuste taristu ning pädevate õpetajate ja tugispetsilistide olemasolu ka tulevikus. Samaliigiliste haridusasutuste ühendamine aitab kaasa senisest ühtlasemate õpi- ja arenguvõimaluste pakkumisele, tuues kokku kõigi lasteaedade ja koolide parimad kogemused. Ühendamine soodustab ka eelarve ja tööjõu tõhusamat kasutamist ning Rõuge valla terviklikkust kahaneva rahvastiku tingimustes.

Eelnõu kohaselt on suuremad elu- ja töökorralduslikud muudatused ühtse juhtimise rakendamises nii alus- kui põhihariduses ning haridusteenuse koondamine Mõniste-Varstu piirkonnas ühte koolimajja. Pärast haridusvõrgu ümberkorraldamist jätkab ühendasutus Rõuge Lasteaed tegevust 11 rühmas seitsmes senises lasteaiarühmade asukohas Haanjas, Mõnistes, Nursis, Ruusmäel, Rõuges, Viitinas ja Varstus. Ühendõppeasutus Rõuge Põhikool saab tegutsema kolmes asukohas Haanjas, Rõuges ja Varstus senistes koolimajades.

Valik Mõniste ja Varstu õppekoha vahel tulevases koolivõrgus

Koostatud eelnõus on ette nähtud põhikooli õppekoha säilimine Varstu koolimajas ning Mõniste kooli tegevuse lõpetamine Kuutsi külas. Varstu ja Mõniste koolides õpib 2023/24. õppeaastal kokku 98 last ning selleks, et piirkonnas jätkuks põhihariduse andmine ka tulevikus, on mõistlik koondada kahe kooli tegevus ühte koolimajja.

Varstu õppekoha eelistena on nähtud asjaolu, et Varstu kooli lastest suur osa käib kooli jalgsi, kuna nad elavad alevikus. Mõniste piirkonna lapsed liiguvad Kuutsi külas asuvasse kooli juba praegu peamiselt bussiga. Kahe koolihoone vahemaa on 10 kilomeetrit, seega ei pikene ühistransporti kasutavate õpilaste koolitee oluliselt. Varstu alevik ja koolimaja jäävad maakonna tõmbekeskusse Võru linna viiva tee äärde, mis ühtib tõenäolisemalt lapsevanemate tööle ja koju liikumisega. Varstu koolimaja kasuks räägib ka olemasolev õpikeskkond – heas korras ja suurepäraste sportimisvõimalustega koolihoone, mida on raske kohaldada teiste, nt sotsiaal- või kultuuriteenuste jaoks. Varstust toimib Mõniste-Kuutsi-Saru suunal hea ühistranspordiühendus, tänu millele saavad Mõniste piirkonna lapsed pärast koolipäeva erinevatel aegadel iseseisvalt koju minna. Vallavalitsus on seisukohal, et Mõniste koolihoone on paremini kohaldatav teiste avalike teenuste osutamiseks: hoone on ühetasandiline, ruumidest otse väljapääsuga õuealale ja sellest tulenevalt paremini ligipääsetav (nt üldhooldusteenuse pakkumiseks).

Võimalikke lahendusi Rõuge valla haridusvõrgu korrastamiseks ja ümberkorraldamiseks on arutatud mitmetel avalikel kohtumistel, antud eelnõu on valminud erinevate arutelude ja töörühmade tulemuste kokkuvõtetest.

Eelnõu läbib arutelud kõigis valla haridusasutuste hoolekogudes ja õpilasesindustes ning noortevolikogus. Laekunud ettepanekud vaatab üle vallavalitsus ja suunab eelnõu seejärel veebruari alguses volikogu komisjonidesse. Rõuge valla haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu vastuvõtmine otsustatakse 27. veebruari volikogu istungil.

Laadi alla: EELNÕU. Rõuge valla haridusasutuste ümberkorraldamine

Lisainfo:  Silva Stepanova, haridus- ja kultuurinõunik (silva.stepanova@rougevald.ee)

Vallavalitsus kutsub Mõniste ja Varstu kandi inimesi arutlema koolide tuleviku üle

Rõuge vallas toimuvad erinevad hariduselu puudutavad arutelud ning päevakorral on haridusvõrgu muudatused. 

Sellega seoses kutsub vallavanem Britt Vahter Mõniste ja Varstu koolide lapsevanemaid, õpetajaid, töötajaid ja kogukondade liikmeid aruteludele:

 • Varstu kooli teemal kolmapäeval, 25. oktoobril kell 18–20 Varstu koolimajas
 • Mõniste kooli teemal kolmapäeval, 1. novembril kell 18–20 Mõniste koolimajas

Olete väga oodatud!

Lisainfo: Silva Stepanova, haridus- ja kultuurinõunik (5377 5659, silva.stepanova@rougevald.ee).

Kokkuvõte hariduse talgupäevast "Õpe ei lõpe 2"

Teine Rõuge valla hariduse talgupäev "Õpe ei lõpe 2" toimus Haanja rahvamajas ja koolimajas.

Ettekanne

Hariduskorralduse konsultant Marika Saar tegi ülevaate Rõuge valla hariduselu teekaardist, kus on kirjeldatud ära tegevused järgmiseks õppeaastaks neljal suunal: haridusuuendused, haridusvõrgu ümberkorraldused, kohaliku omavalitsuse roll ja täiskasvanuõpe. Rõuge valla hariduselu teekaart on leitav valla veebilehelt.

Teine hariduse  talgupäev  keskendus haridusvõrgu ümberkorralduse teemale ning ettekandes avati haridusvõrgu ümberkorraldamise põhjuseid üldiselt: õpetajate puudus ja probleemid  juhtimiskvaliteedis süvenevad; Eesti hariduskulutused on Euroopa Liidu ühed kõrgemad, kuid  õpetajate tegelik palk üks madalamaid; õppurite arv väheneb ning haridustaristu pidamine käbi üle jõu.

Ettekandes anti ülevaade ka Rõuge valla hariduspildi statistikast: rahvastiku prognoosist, viimaste aastate sündidest, õpilaste arvudest ja õppekoha maksumusest, klassikomplekti täituvusest valla koolides, keskhariduse omandatute osakaalust neli aastat pärast põhikooli lõpetamist. Ettekanne on lisatud valla veebilehele.

Arutelude kokkuvõte

Arutelud viidi läbi viies erinevas grupis ning iga grupp sai arutada kolme teemat. Haridusvõrgu ümberkorraldusvariante on väga mitmeid, kuid arutelu lihtsustamiseks pakuti välja viis varianti:

 • koolide juhtimise ühendamine,
 • lasteaedade juhtimise ühendamine,
 • 6-klassiliste koolide teke,
 • õppekoha kaotamine,
 • hetkeolukorra säilimine.

Kohapeal lisati 6-klassilise kooli variandi puhul täiendavalt arutlemiseks ka Haanja kool.

Iga variandi juures tuli arutada võimalusi ja ohtusid õpilase, õpetaja, lapsevanemate ja kogukonna vaatest ning kui jäi aega, siis ka tugispetsialistide ja muu personali vaatest. Lisaks tuli viimasel ringil vastata täiendavatele küsimustele. Iga rühma arutelu vorm on leitav valla kodulehelt.

Hiljem saalis kokkuvõtteid tehes keskenduti järgmistele küsimustele (kokkuvõte on tabelina leitav failis "Talgupäeva "Õpe ei lõpe 2" kokkuvõte") :

 • Milliseid positiivseid muutusi ootad kõige enam antud „variandi" rakendumisel? Nimetage kuni 3 positiivset muutust muutust.
 • Millised on kõige suuremad hirmud „variandi" rakendumisel? Nimetage kuni 3 hirmu.
 • Kolm soovitust poliitikutele otsustamiseks.

Laadi alla seotud dokumendid:

Õpe ei lõpe! Tulemas on teine Rõuge valla hariduse talgupäev

Peale kevadist haridusvõrgu muudatuste eelnõu tagasivõtmist on tegutsetud selle nimel, et meie vallas toimiks ja säiliks ka tulevikus hea hariduse andmine.

Kevad-suvisel perioodil on haridusteemadel arutatud haridusasutuste hoolekogudega, läbi viidud hariduse teemaline küsitlus, millele oli võimalus vastata kõikidel valla elanikel. Küsitluse tulemusi tutvustati hariduse talgupäeval „Õpe ei lõpe", mis toimus 3. juunil Varstu koolis.

Suvisel ajal on koostatud hariduselu teekaart, mis koondab tegevusi, mis eelseisval õppeaastal ees ootavad. Üheks olulisemaks ettevõtmiseks on kevadel algatatud ja sügisel jätkuv hariduse talgupäev „Õpe ei lõpe 2" 16. septembril Haanja rahvamajas ja koolis, kuhu on oodatud kõik valla hariduselust huvitatud elanikud. Tutvustame hariduselu teekaarti, plaanime üheskoos läbi arutada haridusvõrgu erinevaid lahendusi ning räägime ootustest ja hirmudest võimalike muudatuste ees. Sinu panus on väga oodatud, et leida parim lahendus, mis võimaldaks ka tulevikus igale lapsele väga hea hariduse.

Küsitluste tulemuste ja kevadise talgupäeva kokkuvõtetega saab tutvuda valla kodulehel rubriigis Rõuge valla haridusvõrgu ümberkorraldamine. Kui tunned, et sul on soov hariduselu küsimustes kaasa rääkida, siis ootame sind juba 16. septembril 2023 kell 10–15 Haanja rahvamajja ja kooli. Koguneme kell 10 Haanja rahvamajja ning peale sissejuhatust liigume aruteludeks koolimajja. Päeva kokkuvõte toimub taas rahvamajas. Päeva juhib hea hariduskorralduse konsultant Marika Saar.

Et saaksime meie kohtumist hästi planeerida, palume oma osalemine registreerida hiljemalt 14. septembril SIIN.

Silva Stepanova

Haridus- ja kultuurinõunik

Rõuge valla hariduselu teekaart 2023/2024

Vallavalitsus algatas 2023. aasta kevadsuvel Rõuge valla hariduselu teekaardi koostamise.

Teekaart 2023/2024 läheneb haridusvaldkonnale terviklikult ning kirjeldab erinevaid tegevusi järgmistel suundadel: kohaliku omavalitsuse roll hariduselus; haridusuuendused ja sidusus teiste valdkondadega; täiskasvanuõpe; haridusvõrgu ümberkorraldused. Rõuge valla hariduselu teekaardi loomiseks on läbi viidud hariduselu küsimustik ning toimunud on hariduse talgupäev „Õpe ei lõpe"  (03.06.2023). Teine talgupäev toimub laupäeval, 16. septembril – jälgige jooksvat infot!

Laadi alla ja tutvu:

Rõuge valla hariduse küsimustiku kokkuvõte (kevad 2023) 

Talgupäeva "Õpe ei lõpe" kokkuvõte (03.06.2023)

 Varem samal teemal: 

Rõuge valla haridusasutuste võrgu ümberkorraldused lükkuvad edasi

27.03.2023

Rõuge vallavalitsus võtab tagasi haridusvaldkonna ümberkorraldamise eelnõu. Aja maha võtmine on tingitud kogukondade tugevast vastuseisust ja erinevatest seisukohtadest pakutud ümberkorralduste kavale. 

Rõuge valla haridusasutuste ümberkorraldamise plaaniga minnakse siiski edasi, sest praegune haridusvõrk ei ole jätkusuutlik eelkõige riikliku rahastamise kontekstis. Järgmine tähtaeg haridusvõrgu ümberkorraldamiseks on 1. aprill 2024, see võimaldab kaasata kogukondasid ja käsitleda kõiki asjaolusid põhjalikumalt. Lootust annavad ka moodustatava valitsuskoalitsiooni läbirääkimistelt kõlanud mõtted, et maakoole hakatakse toetama senisest enam.

Aga et saada hariduskulude kasvuga juba sel aastal pisutki paremini hakkama, vaadatakse koostöös direktoritega kõigis valla haridusasutustes üle koormused ja palgakorraldus ning suunatakse asutusi senisest enam omavahel koostööd tegema.

Vallavalitsus tänab kõiki kogukondi, õpilasesindusi, hoolekogusid, noortevolikogu ja volikogu komisjone tehtud töö ning eelnõusse saadetud ettepanekute eest. Neid saab aluseks võtta tulevaste arutelude planeerimisel.

Rõuge valla haridusvõrgu ümberkorraldamine

 Miks me teeme Rõuge valla haridusvõrgu reformi? 

Jaanuar – märts 2023

 • Haridusvõrgu uuendamine on ette võetud selleks, et meie vallas antav haridus oleks jätkusuutlik, ühtlaselt heal tasemel ning pakuks eakohaseid arenguvõimalusi lastele ja noortele kuni põhikooli lõpuni.  
 • Me soovime, et meie õpetajad kõigis valla lasteaia- ja koolimajades tunneks, et nad on võrdselt ja õiglaselt koheldud ning väärtustatud ühtsete töö- ja palgatingimustega. 
 • Nagu haldusreformi, nii ka haridusreformi eesmärk on valla eriilmeliste kantide väärtustamine, unustamata kogu valla arengut ja piirkondade sidusust.  
 • Haridusvõrgu reformil on mõju ka valla eelarvele. Meie suurem eesmärk on kogu valla ja selle hallatavate asutuste n-ö nutikas kahanemine, et käia kaasas ja kohaneda pidevalt muutuvate demograafiliste näitudega, säilitades seejuures kvaliteedi ja püüdes kestlikkuse poole.  

Rõuge valla haridusvõrk ei ole jätkusuutlik tulenevalt riiklikust rahastamispoliitikast.  

Ajasurve tuleneb Rõuge valla majanduslikust olukorrast ja haridusvõrgu ümberkorraldamisel seadustest tulenevatest tähtaegadest (järgmiseks õppeaastaks planeeritavate haridusvõrgu ümberkorralduste osas tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumile sellest teada anda hiljemalt 1. aprilliks ja alushariduse ümberkorraldamisel viis kuud enne kavandatavat muudatust).  

Haridusvõrgu reform on osa tegevustest, millega püütakse tasakaalustada valla finantsolukorda, et saada hakkama iseseisvalt, ilma kõrvalise abita. 

Miks ei ole meie praegune haridusvõrk jätkusuutlik?  

 • Elanike arvu langus. Kümne aasta jooksul on viie liitunud valla elanike arv vähenenud 929 võrra, aga teenusvõrk on jäänud samaks. Omavalitsuse rahastamine sõltub elanike arvust ja maksutulust.  
 • Viimastel aastatel on Rõuge vallas sündinud kahe klassi jagu õpilasi aastas. 2022. aastal sündis 36 last. Prognoosid tulevikuks laste kasvu ei näita, pigem kahanemist. Aastal 2035 on sünde prognoositud 26 (Tartu Ülikooli Rändekalkulaatori arvestused). Prognoosid tulevikuks näitavad laste arvu kahanemist. 
 • Riiklik hariduse rahastamine võimaldab riigi rahastusest katta õpetajate, tugispetsialistide ja juhtide palkasid sellistes koolides, kus on ühes kooliastmes vähemalt 30 õpilast (nt 1.–3. klassini 30 õpilast). Rõuge vallas on selliseid koole vaid üks.  
 • Õpetajate palgakasv on prioriteedina kokku lepitud riigi haridusvaldkonna arengukavas. Omavalitsusele toob see kaasa väga suure koormuse läbi kogu koolipersonali, tugispetsialistide ja noorsootöövaldkonna spetsialistide palgasurve. Sellel aastal jäävad direktorite ja õppejuhtide töötasud meie vallas õpetajate palkadele alla. 
 • Õpetajate palgasüsteem peab olema motiveeriv, et hoida tugevaid õpetajaid ja kaasata noori.  

Kuidas me seda teeme? 

 • Vallavalitsus on koostanud volikogu otsuse eelnõu, mis läbib veebruari lõpus ja märtsi esimesel poolel kooskõlastusringi: Haanja Kooli, Rõuge Põhikooli, Mõniste Kooli, Varstu Kooli ja Rõuge Lasteaia hoolekogudele ning kõigi koolide õpilasesindustele ja Rõuge valla noortevolikogule on eelnõu edastatud, seda tutvustatakse koosolekutel, mille järel peavad kõik eelnõu kohta oma seisukoha andma. 
 • Otsuse eelnõu kooskõlastamise ringil kirjalikult esitatud ettepanekuid ja arvamusi kaalub vallavalitsus, andes neile omapoolse hinnangu ja vajadusel muutes eelnõu sisu. 
 • Eelnõu läbib haridus- ja sotsiaalkomisjoni, kellel on samuti õigus teha oma ettepanekuid. 
 • Eelnõu läheb otsustamiseks volikogule 28. märtsil.  

Mida tehakse? 

 • Kõik koolimajad ja lasteaed jäävad alles ning töötavad edasi.
 • Õpilaste igapäevast töökorraldust muudatus ei puuduta, v.a Mõniste kooli kolmandas kooliastmes õppivate õpilaste liikumine koolitranspordiga Kuutsi asemel Varstusse (teekond kooli pikeneb 10–15 minuti võrra, ühelgi õpilasel ei ületa koolitee pikkus seadusega ette nähtud 60-minutilist piiraega).  
 • Varstu ja Mõniste koolis kolmandas kooliastmes suureneb õpilaste arv, see pakub neile senisest enamat sotsiaalset suhtlust ja laiendab huvitegevuse võimalusi.  
 • Rõuge valla haridusasutused (neli kooli ja Rõuge lasteaed) LIIDETAKSE Rõuge Põhikooli alla ning ühisele juhtimisele, et moodustada tugev ja võimekas juhtimis- ja arendusstruktuur ning väärtustada inimesi läbi parema töötasu.  
 • Mõniste ja Varstu kooli kolmas kooliaste liidetakse kokku Varstu koolimajja. Varstu koolimaja on väga heas korras, funktsionaalsem, seda toetab ühistranspordikorraldus ja õpilaste paiknemine (õpilaste iseseisev kooli saamine elukoha mõistes).  
 • Varstu koolihoones seatakse sisse söögisaal, kus toitlustatakse õpilasi Mõniste koolimaja köögi baasil.  
 • Uue haridusasutuse nimi on Rõuge Kool. 

Ajakava

Märts 2023 – volikogu otsus haridusasutuste liitmise kohta​ 

Aprill 2023 – asutuse põhimääruse koostamine, struktuuri koostamine, hoolekogude ja õpilasesinduste, noortevolikogu kaasamine, vajadusel koolijuhi konkurss.​ 

Aprill 2023 – eelkokkulepped personali osas.​ 

Mai 2023 – haridus- ja sotsiaalkomisjon, volikogu otsus põhimääruse kehtestamise kohta​. 

Mai lõpp/juuni algus 2023 – vajadusel koondamisteated​. 

Juuli-august 2023 – asjaajamise üleandmine (dokumendiregistrid, arhiveerimine, EHIS kannete korrastamine jm)​.  

Seotud dokumendid (jaanuar –märts 2023)

Rõuge valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu ja seletuskiri (16.02.2023)

Haanja kooli ja lasteaia hoolekogu seisukoht 

Haanja kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll  22.02.2023

Haanja kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 07.03.2023 

Haanimiihhi Nõvvokoja arvamus ja ettepanek 

Mõniste kooli hoolekogu arvamus ja ettepanek 

Mõniste kooli hoolekogu protokoll 28.02.2023 

Mõniste kooli töötajate pöördumine 

Mõniste kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 

Mõniste kooli õpilaste arvamus

Petitsioon Mõniste kooli toetuseks (allkirjad paberil) 

Rahvaalgatus.ee: Las jääda Rõuge kool nii nagu on... 

Rahvaalgatus.ee: Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas

Rahvaalgatus.ee: Palume toetada põhikooli tegevuse jätkamist Varstu koolimajas

Rõuge kooli hoolekogu seisukoht 

Rõuge kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 

Rõuge lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll 

Varstu kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

Varstu kooli lastevanemate pöördumine 

Varstu kooli pöördumine

Varstu kooli õpilasesinduse koosoleku protokoll 

Varstu põhikooli tegevuse jätkamine Varstu koolimajas (Rahvaalgatus)

Võru Instituudi ettepanek seoses Rõuge valla haridusasutuste reformiga 

Uuringud:

Rõuge valla rahvastikuprognoos ja võimalused elanike arvu mõjutamiseks (Geomedia, 2021)

Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine (Cumulus Consulting, 2019)