Kadri Kangro, abivallavanem: kadri.kangro@rougevald.ee.

Rõuge valla haridusasutuste ühendamise teekond

Rõuge vallavalitsus
18.03.2024 

Alates 1. septembrist 2024 hakkavad Rõuge valla koolid ja lasteaiad toimima ühendatud juhtimise all. See on oluline samm, et tagada Rõuge valla lastele hea ning kättesaadav haridus ka tulevikus. Liigume piirkonna haridussüsteemi vastupidavuse tagamise ja hariduse kvaliteedi hoidmise ning parendamise suunas. See muudatus loob võimalusi uuteks õppimise ja koostöö võimalusteks, sealhulgas: 

 • Arengut toetavad õppimistingimused, mis hõlmavad sobivaid õppevahendeid, ruume ning tehnilisi ressursse. 
 • Kvaliteetne õpetamine ja õppekava, mis sisaldab kaasaegset õpetamismetoodikat ning mitmekesist ja motiveerivat õppesisu. 
 • Õpetajate järelkasv ja professionaalsus, tagades kompetentsed ja motiveeritud õpetajad, kes suudavad luua toetava ja stimuleeriva õpikeskkonna. 
 • Õpilaste arengu toetamine, pakkudes individuaalset tuge ja loovaid võimalusi nende isikupäraste vajaduste ja huvide arvestamiseks. 

Samuti loob muudatus senisest paremad võimalused ja võimekuse arendustegevusteks ning innovatsiooniks, mis aitavad meil kohanduda ühiskondlike muutustega ja ka muutuvate ootustega haridusele. 

Alates septembrist jätkub igapäevane koolielu ja kasvatustegevus sarnaselt senisele ning tagatud on laste areng ja turvaline keskkond. Lapsed lähevad oma tuttavatesse majadesse ja klassidesse/rühmadesse ning enamus õpetajaid ja personali jääb samaks. Õppetegevus jätkub tavapärasel moel ning edasi kestavad ka senised traditsioonid. Käesoleva aasta muudatused keskenduvad peamiselt asutuste juhtimisstruktuurile ja asjaajamisele ning meie kindel siht on tagada sujuv koolielu ka pärast muutuste jõustumist. 

Muutuste protsessi olulised verstapostid

2024.aasta eesmärk on luua ühendkoolile ja lastaiale toimimiseks vajalik baas: 

 • Kinnitada kooli ja lasteaia põhimäärused 
 • Korraldada ümber asutuste juhtimismudel 
 • Vajalikul määral ümber kujundada asutuste põhiprotsessid (õppetöö korraldus, füüsiline taristu, tunniväline tegevus, tugiprotsessid jne). 
 • Ühendada seniste asutuste varad. 
 • Ühendada ja korrastada seniste asutuste finantskorraldus. 
 • Uuendada personalilepingud. 
 • Uuendada asutuste igapäevaelu toimimiseks vajalikud lepingud, load jms. 
 • Algatada asutuste arengukavade koostamine. 

Selleks, et 1. septembril saaksid uued asutused alustada, oleme seadnud järgmised verstapostid: 

 

Selleks, et 1.septembril saaksid uued asutused alustada, oleme seadnud järgmised verstapostid: 

 • Aprill – senise töökorralduse, protsesside ja varade kaardistus 
 • Mai – asutuste struktuuri kinnitamine ja personali lepingute muudatused 
 • Juuli – kooli- ja lasteaiaelu korraldusega seotud protsesside ettevalmistus 
 • August – ettevalmistused uueks õppeaastaks 
 • 2. september – õppeaasta avamine 
 • November – kooli ja lasteaia arengukavade koostamise algus 
Eelnimetatud sihtide saavutamiseks on oluline kaasav juhtimine, usalduslik meeskonnatöö ning selge kommunikatsioon. Asutuste ühendamise protsessi juhib vallavalitus ning seda toetavad 
 • strateegilist vaadet hoidev juhtrühm, mille kutsub kokku vallavanem, ja 
 • ühendamise sisulist tööd koordineeriv töörühm, mille kutsub kokku abivallavanem hariduse- ja sotsiaalalal. Töörühma kuuluvad vallavalitsuse esindajad, ühinevate asutuste juhid, koolide ja lasteaedade töötajad, eksperdid, õpilaste ja vanemate esindajad, partnerorganisatsioonide (nt noortekeskus, koostöökeskus jt) esindajad. 

Juhtrühma ja töörühma liikmed ja tööplaanid lisatakse siia lehele.

Rõuge Põhikooli ja Rõuge Lasteaia direktorid jätkavad ametites. 

Teavitus ja kaasamine

Kooliperede ja kogukonna informeerimiseks ja kaasamiseks muutuste elluviimisse jagame regulaarselt teavet siin kodulehel, kui ka kooli ja lasteaia kirjalistides/platvormidel. Õpilased ja lapsevanemad saavad infot oma majade juhtidelt. Korraldame töörühma kaasabil ka infokoosolekuid ja avalikke arutelusid, kus selgitatakse üksikasjalikult käimasolevaid protsesse. 

Õpilaste osalust eesootavates muutustest hakkab korraldama Rõuge Noorsootöökeskus koos koolidega kõigis piirkondades.

Hea õpilane, kooli- ja lasteaia töötaja, lapsevanem, kogukonnaliige!

Sinu toetus on oluline selle keerulise protsessi edukaks elluviimiseks. Panustame ühiselt sellesse, et Rõuge valla koolimajadest ja lasteaedadest sirguksid tarmukad ja hoolivad inimesed, kellel on juured tugevalt kodukohas ning tiivad, mis kannavad kõrget lendu. 

Rõuge valla hariduselu teekaart 2023/2024

Vallavalitsus algatas 2023. aasta kevadsuvel Rõuge valla hariduselu teekaardi koostamise.

Teekaart 2023/2024 läheneb haridusvaldkonnale terviklikult ning kirjeldab erinevaid tegevusi järgmistel suundadel: kohaliku omavalitsuse roll hariduselus; haridusuuendused ja sidusus teiste valdkondadega; täiskasvanuõpe; haridusvõrgu ümberkorraldused. Rõuge valla hariduselu teekaardi loomiseks on läbi viidud hariduselu küsimustik ning toimunud on hariduse talgupäev „Õpe ei lõpe"  (03.06.2023). Teine talgupäev toimub laupäeval, 16. septembril – jälgige jooksvat infot!

Laadi alla ja tutvu:

Rõuge valla hariduse küsimustiku kokkuvõte (kevad 2023) 

Talgupäeva "Õpe ei lõpe" kokkuvõte (03.06.2023)