Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Rõuge Vallavalitsus annab teada Rõuge valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 15.08.–16.09.2022

Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:

4. oktoobril 2022 (teisipäev)

  • 11.00 Misso rahvamaja (Tsiistre tee 3, Misso alevik)
  • 14.00 Haanja rahvamaja (Võru tee 13, Haanja küla)
  • 17.00 Rõuge rahvamaja ( Metsa 1, Rõuge alevik)

5. oktoobril 2022 (kolmapäev)

  • 14.00 Varstu kultuurikeskus (Kultuuri 1, Varstu alevik)
  • 17.00 Mõniste rahvamaja (Rahvamaja, Kuutsi küla)

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Rõuge valla kodulehel https://rouge.kovtp.ee/yp-koostamine ja paberil Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik), Misso teenuskeskuses (Tsiistre tee 3, Misso alevik) ja Varstu teenuskeskuses (Järve 1, Varstu alevik) lahtiolekuaegadel E–R kell 8.00–17.00, R kell 8.00–14.00.

Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi aadressil planeering@rauge.ee või paberkandjal Rõuge Vallavalitsusele (aadress: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201, Rõuge vald, Võrumaa).

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Rõuge valla, Varstu valla, Mõniste valla, Haanja valla ja Misso valla ühinemisel moodustunud Rõuge valla territoorium. Rõuge valla üldplaneeringu eesmärk on kohandada Rõuge vald ruumiliselt kompaktseks, sidusaks, terviklikuks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks, põliseid piirkondlikke kogukondi toetavaks, keskkonnasõbralikuks ning ökonoomseks elukeskkonnaks rõhuasetusega teenuste kättesaadavusele ning maamajandus- ja ettevõtlusalade (taas)elustamisele ning puhkealade arendamisele.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel selgus, et Rõuge valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne piiriülest mõju ega olulist negatiivset keskkonnamõju.

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Rõuge valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud maakasutus- ja ehitustingimusi üle kogu valla (praegu kehtib valla territooriumil 5 üldplaneeringut). Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele ning arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisele. Olulisel kohal on piirkonnale omaste väärtuste kaitsmine.

Rõuge valla üldplaneeringu materjalid:

Üldplaneeringu veebikaart

Üldplaneeringu dokumendid

Avaldatud 28.07.2022