Rõuge valla üldplaneeringu koostamine

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule kooskõlastamise etapis antud tagasiside

Vallavalitsus esitas koostööasutustele ja kaasatavatele isikutele üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks. Kogu saadud tagasiside on läbi vaadatud ning kõikide ettepanekute osas on kaalutud võimalusi nendega arvestamiseks. Tagasiside koos vallapoolsete põhjendatud seisukohtade ja selgitustega on koondatud kokku allolevasse tabelisse.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on ettepanekutest lähtuvalt korrigeerimisel ning vajalike muudatuste sisseviimise järgselt edastame kooskõlastamisest keeldunud asutustele dokumentide täiendatud versioonid korduvale kooskõlastamisele. Vajalike kooskõlastuste saamise järgselt on volikogul võimalik üldplaneering vastu võtta.

Laadi alla kooskõlastused ja arvamused koos seisukohtadega.

Avaldatud 22.04.2024

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande täiendatud eelnõu

Valminud on Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande täiendatud eelnõu.

Laadi alla seotud dokumendid:

12.2023 kooskõlastamiseks 

Üldplaneeringu kaart

Järgmise etapina saadetakse üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne eelnõu asutustele kooskõlastamiseks ja kaasatavatele isikutele arvamuse andmiseks.

Avaldatud 20.12.2023

Rõuge valla üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku tulemused

Rõuge valla üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimus 15.08.–16.09.2022 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 04. ja 05.10.2022 Rõuge valla viies piirkonnas: Rõuge rahvamajas, Misso rahvamajas, Haanja rahvamajas, Varstu kultuurikeskuses ja Mõniste rahvamajas.

Avaliku väljapaneku jooksul laekus Rõuge Vallavalitsusele arvamusi ja ettepanekuid, mille kohta on koostatud „Rõuge valla üldplaneeringu eelnõule ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele esitatud ettepanekute seisukohtade tabel". Avaliku väljapaneku tulemuste avalikel aruteludel esitati samuti ettepanekuid planeeringulahenduse täiendamiseks, mille kohta annavad ülevaate avalike arutelude protokollid. Avaliku väljapaneku tulemustega saab tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rougevald.ee.

Laadi alla seotud dokumendid:

Avaldatud 03.11.2022

Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Rõuge Vallavalitsus annab teada Rõuge valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 15.08.–16.09.2022

Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:

4. oktoobril 2022 (teisipäev)

  • 11.00 Misso rahvamaja (Tsiistre tee 3, Misso alevik)
  • 14.00 Haanja rahvamaja (Võru tee 13, Haanja küla)
  • 17.00 Rõuge rahvamaja ( Metsa 1, Rõuge alevik)

5. oktoobril 2022 (kolmapäev)

  • 14.00 Varstu kultuurikeskus (Kultuuri 1, Varstu alevik)
  • 17.00 Mõniste rahvamaja (Rahvamaja, Kuutsi küla)

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Rõuge valla kodulehel https://rouge.kovtp.ee/yp-koostamine ja paberil Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik), Misso teenuskeskuses (Tsiistre tee 3, Misso alevik) ja Varstu teenuskeskuses (Järve 1, Varstu alevik) lahtiolekuaegadel E–R kell 8.00–17.00, R kell 8.00–14.00.

Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi aadressil planeering@rauge.ee või paberkandjal Rõuge Vallavalitsusele (aadress: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201, Rõuge vald, Võrumaa).

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Rõuge valla, Varstu valla, Mõniste valla, Haanja valla ja Misso valla ühinemisel moodustunud Rõuge valla territoorium. Rõuge valla üldplaneeringu eesmärk on kohandada Rõuge vald ruumiliselt kompaktseks, sidusaks, terviklikuks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks, põliseid piirkondlikke kogukondi toetavaks, keskkonnasõbralikuks ning ökonoomseks elukeskkonnaks rõhuasetusega teenuste kättesaadavusele ning maamajandus- ja ettevõtlusalade (taas)elustamisele ning puhkealade arendamisele.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel selgus, et Rõuge valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne piiriülest mõju ega olulist negatiivset keskkonnamõju.

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Rõuge valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud maakasutus- ja ehitustingimusi üle kogu valla (praegu kehtib valla territooriumil 5 üldplaneeringut). Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele ning arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisele. Olulisel kohal on piirkonnale omaste väärtuste kaitsmine.

Rõuge valla üldplaneeringu materjalid:

Üldplaneeringu veebikaart

Üldplaneeringu dokumendid

Avaldatud 28.07.2022

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Rõuge Vallavalitsus koostöös AS-ga Kobras on koostanud Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse.