Rõuge valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade

Vald kinnitas oma prioriteedid 2021. aastaks eelarvestrateegias 2021–2024, mis võeti vastu 2020. aasta detsembris. 2021. aasta eelarve koostamisel on tehtud tulude prognoos optimistlikumalt – lootuses, et majandus kevadel taastub.

Rõuge valla 2021. aasta prioriteedid:

 • Hariduse ja alushariduse kvaliteedi tagamine.
 • Investeeringute elluviimine ja valla kõigi piirkondade arendamine vastavalt ühinemislepingule.

Valla eelarve põhikulude mahust peaaegu poole moodustavad hariduskulud. Valla prioriteet on hoida haridusasutusi konkurentsivõimelistena ning tagada igale lapsele kvaliteetne haridus. Valla arenguks ja infrastruktuuri parendamiseks on hädavajalik teha investeeringuid, need peavad hõlmama kogu valla territooriumi. 

Põhitegevuse tulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 8 947 092 eurot. 

 • Eelarve tuludest 48,8% ehk 4 370 061 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta korrigeeritud eelarvega kasv 8,1%). 
 • Eelarve tuludest 4,0%, so 358 299 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv 3%).
 • Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11,7% ehk 1 047 892 eurot (võrreldes eelmise aasta eelarvega  kasv 8,2%). Laekumisest enamuse moodustavad tulud hoolekandeasutustest (541 534 eurot) ja haridusasutuste majandustegevusest (220 105 eurot).
 • Saadud toetused (prognoos tehtud esialgsete andmete põhjal) moodustavad eelarve tuludest 35,2%, so 3 150 400 eurot (-20,7%). Sihtotstarbelised toetuste summad täpsustuvad ja korrigeeritakse lisaeelarvega.
 • Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,2% ehk 20 440 eurot.

Põhitegevuse kulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 8 947 092 eurot. Need jaotuvad eelarves tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

 • Üldised valitsussektori teenused: 7,4% ehk 657 758 eurot
 • Avalik kord ja julgeolek: 0,1% ehk 9 100 eurot
 • Majandus: 8,6% ehk 807 921 eurot
 • Keskkonnakaitse: 3,3% ehk 297 248 eurot
 • Elamu- ja kommunaalmajandus: 2,3% ehk 202 783 eurot
 • Tervishoid: 0,2% ehk 15 660 eurot
 • Vabaaeg, kultuur ja religioon: 11,1% ehk 994 626 eurot
 • Haridus: 47,4% ehk 4 252 737 eurot
 • Sotsiaalne kaitse: 19,6% ehk 1 753 309 eurot

Joonis 1. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes Rõuge valla 2021. aasta eelarves


Põhitegevuse kulud jagunevad eelarves majandusliku sisu põhjal järgmiselt:

 • Personalikulud 54%
 • Majandamiskulud 39%
 • Sotsiaaltoetused 4%
 • Muud toetused (eraldised) 2%
 • Muud kulud 1%
   
 

Joonis 2. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi Rõuge valla 2021. aasta eelarves

 

Tabel 1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi aastatel 2020 ja 2021
  2021. aasta eelarve projakt 2020. aasta eelarve
Põhitegevuse kulud 8 947 092,00 8 894 215,00
   41 Sotsiaalteenused 344 281,00 435 091,00
   45 Muud toetused 207 686,00 165 221,00
   50 Tööjõukulud 4 806 838,00 4 764 410,00
   55 Majandamiskulud 3 538 287,00 3 479 493,00
   60 Muud tegevuskulud 50 000,00 50 000,00

 

Järgmises tabelis on välja toodud valdkonniti 2020. aasta eelarve ja 2021. aasta eelarve.

Tabel 2. 2020. aasta eelarve ja 2021. aasta eelarve valdkonniti

 

2021. aasta eelarve

2020. aasta eelarve

Võrdlus

01 Üldised valitsussektori teenused

657 758,00

615 045,00

107%

03 Avalik kord ja julgeolek

9 100,00

7 150,00

127%

04 Majandus

762 831,00

740 854,00

103%

05 Keskkonnakaitse

297 248,00

299 823,00

99%

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

202 783,00

182 740,00

109%

07 Tervishoid

15 660,00

11 050,00

142%

08 Vaba aeg, kultuur, religioon

995 666,00

1 034 898,00

96%

09 Haridus

4 252 737,00

4 328 848,00

98%

10 Sotsiaalne kaitse

1 753 309,00

1 673 614,00

105%

 

Investeerimistegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 6 247 104 eurot.

Investeeringukulud koosnevad järgmisest:

 • põhivara soetus 5,8 miljonit eurot;
 • põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 0,4 miljonit eurot.

Investeeringud koosnevad:

INVESTEERIMISTEGEVUSED – PÕHIVARA SOETUS

01112 Valla- ja linnavalitsus

39 000,00

   Rõuge vallamaja vesi ja kanalisatsioon

24 000,00

   Haanja teenuskeskuse kuur

10 000,00

   Varstu teenuskeskuse renoveerimine

5 000,00

04120 Üldine tööjõupoliitika

69 000,00

   Noorte perede kruntide taristu

69 000,00

04510 Maanteetransport

885 704,00

   Teede investeeringud

349 104,00

   Varstu kergliiklustee

500 000,00

   Viitina mnt kergliiklustee (Rõuge alevik)

22 000,00

   Haanja kergliiklustee projekteerimine

14 600,00

047301 I-punkt ja Pesapuu

426 000,00

   Ööbikuoru PKT projekt

426 000,00

047401 Üldmajanduslikud arendusprojektid

76 000,00

   Üldplaneering

76 000,00

047302 Suure Munamäe Vaatetorn

434 969,00

   Suure Munamäe PKT projekt

434 969,00

05100 Jäätmekäitlus

15 000,00

   KIKi projekti omaosalus

15 000,00

05400 Heakord

18 000,00

   KIKi projekti omaosalus (ujuvsillad)

18 000,00

06300 Veevarustus

100 000,00

   KIKi projekti omaosalus

100 000,00

06400 Tänavavalgustus

601 794,00

   Tänavavalgustuse renoveerimine

601 794,00

066051 Kalmistud

27 000,00

   Pütsepa kalmistu kuur ja Vana-Roosa kabel

27 000,00

081021 Haanja puhke- ja spordikeskus

504 699,00

   Haanja PKT projekt

504 699,00

0810711 Rõuge Noorsootöö Keskus

11 000,00

   Vesi ja kanalisatsioon

11 000,00

081092 Seltsitegevus

30 000,00

   Kaasav eelarve

30 000,00

081093 Rogosi mõis

17 000,00

   Tulekindlad uksed

17 000,00

082021 Haanja Rahvamaja

9 500,00

   Inva-WC

9 500,00

082025 Rõuge Rahvamaja

1 115 274,00

   Rõuge Rahvamaja renoveerimine

1 115 274,00

091104 Rõuge Lasteaed

14 600,00

   Nursi mänguväljak

14 600,00

0921221 Misso Kool

96 000,00

   Vana koolimaja lammutus ja väliala

96 000,00

0921233 Mõniste Kool

160 000,00

   Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusus

160 000,00

0921243 Rõuge Põhikool

410 000,00

   Rõuge koolimaja sein

10 000,00

   Rõuge kooli staadion

400 000,00

0921253 Varstu Kool

20 000,00

   Staadion

20 000,00

102005 Misso Teenuskeskus

574 741,00

   Teenuskeskuse renoveerimine

574 741,00

102002 Mõniste Hooldekodu

65 000,00

   Lift

65 000,00

102003 Rõuge Hooldekodu

54 000,00

   Hooldekodu katus

54 000,00

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

39 500,00

   Ruusmäe sotsiaalmaja renoveerimine

39 500,00

 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

Eelarve kokku 0,4 miljonit eurot.

PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERING

01600 Muud üldised valitsussektori teenused

18 000,00

Kagu-Eesti spetsialistide toetus põhivara soetuseks

18 000,00

03200 Päästeteenused

106 000,00

Rõuge tuletõrjedepoo

100 000,00

Projekti "Kodud tuleohutuks" omaosalus

6 000,00

04120 Üldine tööjõupoliitika

15 000,00

Ettevõtlustoetus

15 000,00

047402 Hajaasustus

70 000,00

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

70 000,00

06300 Veevarustus

150 000,00

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (OÜ Rõuge Kommunaalteenus)

150 000,00

066052 Hulkuvad loomad

753,00

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (varjupaiga projekteerimine)

753,00

081092 Seltsitegevus

25 370,00

Kubija laululava renoveerimistöödeks

5 370,00

MTÜ-de investeeringute toetus

20 000,00

08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

9 540,00

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (kirikutele)

9 540,00

 

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 2,37 miljonit eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakoormust 60 protsendile põhitegevuse tuludest ehk 5,4 miljoni euroni. Seaduse kohaselt on sellel aastal valla ülempiiriks 80%. Ülempiirini laenu võtmine pole väga mõistlik ning teeb keeruliseks tuleva aasta, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on piiratud ning investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest, põhivara müügist ja jooksva aasta omafinantseerimisvõimest.