Rõuge valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Aasta eesmärk on rohkem väärtustada inimest, üle on vaadatud töötasud ning tehtud palkade ühtlustamine (eri piirkondade töötajatel olid väga erinevad töötasud). Teine suur eesmärk on läbi viia üldplaneeringu menetlus. Kolmandaks tuleb teostada veel viimane  ühinemistoetuse vahenditest kokku lepitud investeering Mõniste piirkonnas, lõpetada Ööbikuoru turismimaastiku arenduse suuremahuline projekt ning Rõuge Põhikooli staadioni II etapp. Päevakorras on ka Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüsi tulemusena kokku lepitud optimeerimisprojektide elluviimine. 

Põhitegevuse tulud

2022. aasta eelarves on planeeritud tulud 9,12 miljonit eurot ehk 2% vähem kui 2021. aasta eelarve täitmine.

 • Eelarve tuludest 52% ehk 4,77 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv 11%).
 • Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 12,8% ehk 1,18 miljonit eurot.
 • Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 30,7% ehk 2,82 miljonit eurot.
 • Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 0,9% ehk 0,85 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9,11 miljonit eurot. See on 5% ehk 0,4 miljonit eurot enam kui 2021. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jagunevad järgmiselt:

 • Haridusele (lasteaiad ja põhikoolid) kulub 49,2% ehk 4,49 miljonit eurot. Võrreldes eelmise eelarveaastaga on kulude kasv 4%.
 • Sotsiaalne kaitse moodustab põhitegevuse kuludest 18,3 % ehk 1,67 miljonit eurot.
 • Vaba aeg, kultuur, religioon on 12,5% ehk 1,14 miljonit eurot.
 • Majandusele kulub 8,4% ehk 0,77 miljonit eurot. Suurima osa sellest moodustab teede ja tänavate korrashoid.
 • Üldised valitsussektori teenused moodustavad 6,9% ehk 0,63 miljonit eurot.
 • Keskkonnakaitsele kulub 2,9% ehk 0,26 miljonit eurot.
 • Elamu- ja kommunaalmajandusele kulub 1,5% ehk 0,14 miljonit eurot.
 • Muud kulud (avalik kord ja julgeolek, tervishoid) moodustavad kuludest 0,3%.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 93,8% ehk 8,55 miljonit eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 7%. Antavad toetused moodustavad 6% ehk 0,55 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud 2022. aastal võrreldes 2021. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot):

Investeerimistegevus

2022. aasta eelarvesse on planeeritud investeeringukulud 2,77 miljonit eurot. 

Investeeringud koosnevad:

 • põhivara soetusest, mis moodustab 89% ehk 2,47 miljonit eurot; 
 • antavast sihtfinantseerimisest põhivara soetamiseks (10,2% ehk 0,24 miljonit eurot);
 • intressikulust (0,8%).

Suurimad investeeringuobjektid on järgmised:

 • Rõuge Põhikooli staadion 0,6 miljonit eurot ehk 24% kõigist investeeringutest;
 • Mõniste koolihoone 0,53 miljonit eurot ehk 21% investeeringutest;
 • maanteetransport 0,22 miljonit eurot ehk 9% investeeringutest;
 • Suur Munamägi 17% ehk 0,42 miljonit eurot;
 • I-punkt ja Pesapuu 9% ehk 0,23 miljonit eurot;
 • ülejäänud kokku 20%.

Investeeringud 2022. aasta eelarves valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot):

 

Investeeringute elluviimiseks võetakse 1,5 miljonit eurot laenu.

Käesoleval aastal on valla netovõlakoormus kõrge ega võimalda võtta vajadusel täiendavaid laene investeeringute tegemiseks. Omafinantseerimise võime on madal, enamus põhitegevuse tulusid läheb põhitegevuse kulude katteks.