Septembrikuus tuleb esitada oma ideed Rõuge valla kaasavasse eelarvesse

Avasime Rõuge valla kaasava eelarve 2023. aasta vooru, ideede esitamise tähtaeg on 30. septembril. Ettepanekuid ootame vallavalitsusele allkirjastatult paberkandjal või e-postiga aadressil vald@rauge.ee.

Vallavalitsus viib 2023. aastal ellu kaks kaasava eelarve ideed, mis saavad rahvahääletusel kõige enam hääli. Kummagi idee teostuseks on ette nähtud 15 000 eurot.

Oktoobrikuu esimesel poolel alustame ettepanekute tehnilist kontrolli, kuu teisel poolel ja oktoobrikuu ajalehes tutvustame hääletusele minevaid ideid avalikkusele ning novembri esimesel nädalal (31. oktoobrist 6. novembrini) toimub rahvahääletus.

Kaasava eelarve ettepanekuid võib esitada igaüks. Ettepanekuid ei saa esitada objektide rajamiseks nendes külades, alevikes ja alevites, mis võitsid eelmises voorus – seega jäävad sel aastal uut vooru ootama kõik ideed, mis planeeritud Viitina ja Vana-Roosa külla. 

Kui kavatsed ettepaneku esitada, siis kasuta vormi, mille saad alla laadida valla kodulehelt aadressilt rauge.ee/kaasav-eelarve. Taotluses küsime järgmisi andmeid:

 • esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
 • ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 • idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Rõuge valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Rõuge valla eelarvest vajalik ja oluline);
 • sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • ettepaneku hinnanguline maksumus (kalkulatsioon põhineb hinnapakkumistel, turuvõrdlusel vms) ja eeldatav iga-aastane kulu. NB! Vallavalitsus eraldab kummagi idee teostamiseks 15 000 eurot;
 • isiku või asutuse kirjalik nõusolek, kelle territooriumile objekt soovitakse rajada;
 • eramaale rajatava objekti puhul maaomaniku kinnituskiri, et ta on valmis sõlmima vallaga notariaalse kokkuleppe maa tasuta kasutada andmiseks, kui antud idee saab rahvahääletusel nii suure toetuse, et läheb realiseerimisele;
 • muu oluline info, ideed iseloomustavad materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanekute kvalifitseerimisel on olulised järgmistest kriteeriumid:

 • idee on teostatav ühe kalendriaasta jooksul (1.01.–31.12.2023);
 • rajatav objekt on ligipääsetav ja kasutatav igal ajal ilma piiranguteta;
 • ideede realiseerimine ei too kellelegi otseselt ärilist kasu ega vähenda nende kohustusi;
 • kulutused on põhjendatud ja eelarve läbipaistev;
 • sellest ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Oluline on ka teada, et vallavalitsus eraldab kahe enim hääli saanud idee elluviimiseks kokku 30 000 eurot, seega peab esitatud ettepanek jääma 15 000 euro piiridesse. Kui idee elluviimine osutub kallimaks, siis tuleb ettepaneku esitajal leida võimalus vahe finantseerimiseks kas täiendavate projektitaotluste, annetuste kogumise või muul teel.

Loe täpsemalt kodulehelt: www.rauge.ee/kaasav-eelarve.

Kui soovid enne idee esitamist arutada, täpsustada või mõtteid vahetada, siis võta ühendust projektispetsialistiga (Kariina Nesenko – 520 6945, projektispetsialist@rauge.ee).

Rõuge valla kaasav eelarve

Kaasav eelarve on paljudes Eesti omavalitsustes ja ka maailma riikides kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohaliku kogukonna liikmetel on võimalus eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.

Vastavalt Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise korrale saavad rahastuse kaks enim hääli saanud ideed tingimusel, et kaasava eelarve objektid asuvad valla erinevates piirkondades (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge, Varstu).

Idee peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja ühe idee maksimaalne rahastus on 15 000 eurot.

Ettepanekute esitamine

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele allkirjastatult paberil või e-posti aadressil vald@rauge.ee vallavalitsuse määratud tähtajal (kuulutatakse välja igal aastal eraldi). Ettepanekuid võib esitada igaüks.

Kaasava eelarve objekt peab olema meie vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei sobi investeeringud, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

Ettepanek peab sisaldama järgmist:

 • esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
 • ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 • idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Rõuge valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Rõuge valla eelarvest vajalik ja oluline);
 • sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • ettepaneku hinnanguline maksumus (kalkulatsioon peb põhinema hinnapakkumistel, turuvõrdlusel vmt) ja eeldatav iga-aastane kulu tulevikus;
 • muu oluline info ja ideed iseloomustavad materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Idee tuleb esitada vormil, mille saate alla laadida SIIT.

Ettepanekute sõelumine

Ettepanekuid sõelub komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:

 • idee teostatavus ühe kalendriaasta jooksul;
 • kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
 • mõju valla eelarvele tulevikus.

Kõik sõelale jäänud ideed pannakse rahvahääletusele.

Rahvahääletus 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Rõuge valla sissekirjutusega elanik. Üks inimene saab hääletada kolme erineva idee poolt.

Hääletamine toimub vallavalitsuse välja kuulutuatud perioodil ühe nädala jooksul VOLISe keskkonnas. 

Rahvahääletuse tulemused avaldatakse valla infokanalites.

Idee elluviimine

Rahvahääletuse tulemusel selguvad kaks enam hääli saanud ideed, mille objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Nende ideede elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega ühe kalendriaasta jooksul.

Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse leida puudujääva osa jaoks kaasrahastus. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust, viiakse ellu paremusjärjestuses järgmine objekt.

Laadi alla: Rõuge valla kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm.