Võru maakonna kliima- ja energiakava

Võru maakonna kliima- ja energiakava valmis 2022. aastal Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti "Võru maakonna kliima- ja energiakava koostamine" tulemusena.

Maakonna kliima- ja energiakava sisaldab:

1) Olemasoleva olukorra kaardistus

Tuuakse välja kliimariskid, mis mõjutavad maakonda üldiselt ja KOV-e, millised on maakonna ja KOV-ide võimalused kliimamuutusi leevendada, kuidas on võimalik aidata kaasa kliimamuutuste mõjudega kohanemisele, millistes olemasolevates ja kehtivates arengudokumentides on kliimateemat arvestatud ning milliste strateegiadokumentide väljatöötamist kavandatakse. Samuti kaardistatakse ja antakse ülevaate maakonna ja iga KOV-i kohta kliimamuutuste positiivsete mõjude ning neist lähtuvate võimaluste kohta.

2) Tegevused

Tuuakse välja siiani ellu viidud ja planeeritavad asjakohased tegevused energia- ja kliimavaldkonnas. Selleks tuuakse maakonna ja iga KOV-i kohta välja tegevused, mida on juba ellu viidud ja vaja veel ellu viia, et leevendada kliimamuutuste mõju ning kuidas oleks kliimamuutuste mõjudega kohanemine võimalikult sujuv maakonnale, KOV-idele, ettevõtetele ja elanikele.

3) Eesmärgid

Seatakse tähtajalised (aastate lõikes) ja võrreldavad eesmärgid kliimamuutustega kohanemiseks ja kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamiseks (sh energiasäästu eesmärgid). Kirjeldatakse maakonna üleselt ja KOV-ide planeeritud tegevusi nii üldisemas/pikaajalisemas visioonis kui ka detailselt, konkreetsete tegevuste ja meetmete kaupa.

4) Näitajad

Määratakse näitajad, millega seatud eesmärkide täitmist jälgitakse. Näiteks energia lõpptarbimine, primaarenergia tarbimine, taastuvenergia võimsused ja toodang, taastuvenergia tarbimine, KOV-i energiatõhusate hoonete osakaal, kasvuhoonegaasideheide, lisaks veel näiteks kliimamuutusi käsitlevate koolituste arv KOV-i töötajatele,teavituskampaaniad riskirühmadele jne.

Kontakt: arendusnõunik Aivar Nigol

Laadi alla Võru maakonna kliima- ja energiakava dokumendid: