Teadmiseks:
2024. aastal saavad Rõuge vallas tegutsevad vabaühendused taotleda MTÜ-de kaasfinantseerimise toetust investeeringuprojektidele, millele on saadud positiivne rahastusotsus põhirahastajalt.

Mittetulundustegevuse toetus

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast.

Lühidalt:

 • Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris. Taotluste esitamise tähtajad on vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober. Taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada kuni kaks taotlust.
  • Stipendiumi saab taotleda kuni 35-aastane noor kuni 500 eurot aastas.
  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. 
 • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest.
  • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
  • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
 • Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% projekti maksumusest. 
 • Pärast projekti elluviimist esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande koos nõutud lisadega. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagastada.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, saates selle digiallkirjastatuna valla üldmeilile vald@rougevald.ee, posti teel aadressile Ööbikuoru 4. Rõuge alevik 66201 või tuues taotluse tööpäevadel vallamaja kantseleisse. 

Juhime tähelepanu, et toetusvoorus osalemiseks peavad varasemalt toetatud ja lõppenud projektide aruanded olema kinnitatud. 

Küsimustele vastab projektispetsialist Kariina Nesenko (kariina.nesenko@rougevald.ee, 520 6945)

Laadi taotlus- ja aruandevormid alla siit:

Taotlusvormid:

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvorm

Stipendiumi taotlusvorm

Kaasfinantseeringu taotlusvorm

Aruandevormid:

Mittetulundustegevuse toetuse aruandevorm

Stipendiumi aruandevorm

Rõuge valla MTÜ-de toetusvoorude tulemusi näeb kodulehel KÜLAELU alamjaotuses.