Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Rõuge Vallavalitsus korraldab Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 27.07.–25.08.2022 Rõuge valla veebilehel (www.rauge.ee) ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 12.09.2022 kell 18.00 Rõuge rahvamajas (Võru maakond, Rõuge alevik, Metsa 1).

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega nr 1-3/42.

Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas Rõuge alevikus Laadaplatsi (katastritunnus 69701:004:0194) ja Nursi mnt 1 (katastritunnus 69701:004:0188) maaüksustest ja nende lähialast. Kaubandus- ja teeninduskeskusele juurdepääsude kavandamiseks ja piirkonna terviklikuma ruumilahenduse saavutamiseks hõlmab planeeringuala lisaks eelnevatele ka piirnevaid transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega maaüksuseid. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Laadaplatsi maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0194) kaubandus- ja teeninduskeskuse hoone ning Nursi mnt 1 maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0188) tankla teenindushoone kavandamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse, hoonete toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsude võimaliku asukoha määramine. 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks Laadaplatsi maaüksusele kaubandus- ja teenindushoone rajamine koos teenindavate teede ja platsidega ning maaüksuse maakasutuse muutmine senisest üldkasutatavast maast ärimaaks. Nursi mnt 1 olemasoleva automaattankla laiendamine teenindushoonega tanklaks. Detailplaneeringu elluviimine toob eeldatavasti positiivse mõju piirkonna majandusele ja sotsiaalsele keskkonnale. 

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust.

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee.

Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Lisatud dokumendid:

Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu lisad

Kaubanduskeskuse detailplaneeringu eskiis (22.07.2022)