Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste ja hooldajatoetuste määramise ja maksmise korrad ning toetusmäärad

2018. aasta 1. aprillist hakkas Rõuge vallas kehtima uus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ja hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord. Varasemalt kehtisid endises Rõuge, Misso, Haanja, Varstu ja Mõniste valdades erinevad regulatsioonid ja rahalised määrad sotsiaaltoetuste ja hooldajatoetuste maksmisel. Valdade ühinemisläbirääkimiste käigus lepiti kokku, et sotsiaaltoetuste ühtlustamisel ning toetusmäärade kehtestamisel seatakse eesmärgiks kehtestada uues Rõuge vallas sotsiaaltoetuste määradeks endistes omavalitsusüksustes kehtinud kõrgeim toetusmäär või keskmisest kõrgem määr.

Rõuge valla sotsiaaltoetused on järgmised:

Sünnitoetuse suuruseks on kokku 450 eurot. Sellest esimene osa (200 eurot) makstakse vahetult pärast lapse sündi, teine osa (125 eurot) makstakse välja lapse üheaastaseks saamisel ja kolmas osa (125 eurot) makstakse välja lapse kaheaastaseks saamisel. Lisaks on sünnitoetuse teist ja kolmandat osa on õigus saada ka nendel lapsevanematel, kelle laps ei olnud sündides Rõuge valla elanikuks registreeritud ja kes registreerisid lapse koos ühe vanemaga Rõuge valla elanikuks hiljem (kuni lapse kaheaastaseks saamiseni).

Esimesse klassi astuja toetuse suuruseks on 100 eurot lapse kohta. Esimesse klassi astuja toetus määratakse rahvastikuregistri järgi Rõuge vallas elava lapse vanemale või last kasvatavale isikule. Eesmärgiks on toetada Rõuge valla elanikke, olenemata sellest, millises koolis nende lapsed käivad. Esimesse klassi astujale enam tasuta koolivormi vesti ei anta, kuid makstakse koolivormi toetust, mille suuruseks on 12 eurot. Koolivormi toetus on mõeldud kõikide klasside õpilastele.

Põhikooli lõpetamise toetuse suuruseks on 50 eurot. Sarnaselt esimesse klassi astuja toetusele makstakse toetust rahvastikuregistri järgi Rõuge vallas elavale koolilõpetajale ja seetõttu ei ole jällegi oluline, kas laps lõpetab põhikooli Rõuge vallas tegutsevas koolis või mõne muu omavalitsuse koolis.

Laste ja noorte prillitoetust makstakse eelkooliealistele lastele ja õppuritele kuni vanuseni 26 eluaastat. Toetusega hüvitatakse vaid prilliklaaside maksumus 100 % ulatuses.

Laste abivahendite toetuse eesmärgiks on tagada nende Rõuge valla laste heaolu, kes puude või tervisliku seisundi tõttu vajavad toimetulekuks abivahendeid ja kellel on lisakulutused seoses abivahendite soetamisega. Toetusega hüvitatakse 100% abivahendi maksumusest.

Jõulutoetus lastele ja eakatele. Jõulutoetus määratakse kingipakkidena (üldjuhul kommikott) Rõuge valla lastele ning kõigile teistele Rõuge valla õppeasutustes käivatele teistest omavalitsustest pärit lastele kuni põhikooli lõpetamiseni. Eakate jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile 70-aastastele ja vanematele Rõuge valla elanikele.

Eakate juubelitoetuse suuruseks on 20 eurot ja see määratakse Rõuge valla elanike 70 ja kõrgemate juubelite puhul.

Matusetoetust makstakse isiku, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Rõuge vald, surma korral. Matusetoetus määratakse lahkunu omastele või matuse korraldajale ning selle suuruseks on 250 eurot.

Erakorraline toetus määratakse juhul kui tegemist on ootamatute kulutustega loodusõnnetuse, tulekahju, kuriteo, pikaajalise haiguse, perekonnaliikme surma jms tõttu. Toetus määratakse konkreetset olukorda ja valla eelarve võimalusi arvestades.

Täiskasvanute abivahendite toetus määratakse ja makstakse puudega isikule abivajadusest abivahendi soetamise või üürimise omaosaluse kas osaliseks või täielik kompenseerimiseks.

Ravimitoetus määratakse retseptiravimite ostmiseks toimetulekuraskustes olevatele isikutele ravimite ostmise kulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

Laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus määratakse majanduslikult vähekindlustatud või toimetulekuraskustes perede laste kooli- või lasteaiatoidu maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (olenemata sellest, kui mitu last on perekonnas).

Täiendav sotsiaaltoetus määratakse toimetulekuraskustes isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks või raskesse majanduslikku olukorda sattunud isiku sotsiaalselt abitust olukorrast väljatoomiseks. Toetust võib määrata järgmiste kulude katteks:

 • tervise säilitamisega seotud kulude katteks;
 • lastele koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks;
 • lasteaia kohamaksu tasumiseks;
 • küttepuude ostmiseks;
 • eluruumi tagamiseks;
 • tööle saamiseks;
 • kutse- või kõrgkoolis õpingute jätkamiseks;
 • muudeks ettenägematuteks kuludeks;
 • raskesse majanduslikku olukorda sattumise korral igapäevaste kulude katteks;
 • muudeks toimetulekut toetavate kulude katteks.

Toetus makstakse taotlejale välja kuludokumentide või arvestusliku toetuse vajaduse alusel.

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

1. aprillist 2018 makstakse hooldajatoetusi Rõuge vallas järgnevalt:

 • sügava puudega lapse hooldajatoetus                       150 eurot;
 • raske puudega lapse hooldajatoetus                          50   eurot;
 • keskmise puudega lapse hooldajatoetus                    30   eurot;
 • sügava puudega täisealise hooldajatoetus                 50   eurot;
 • raske puudega täisealise hooldajatoetus                    25   eurot.

Enne 1. aprilli määratud ja praegu makstavate hooldajatoetuste puhul vaadatakse kõik hooldajatoetuste saajad üle ning määratakse toetused alates aprillist uute toetusmääradega.

Nii sotsiaaltoetuste kui ka hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotlemiseks vajalikud dokumendivormid on kättesaadavad Rõuge vallamajas ning teenuskeskustes ja Rõuge Vallavalitsuse kodulehel.

Lisaküsimuste puhul palume pöörduda lähima Rõuge valla sotsiaaltöö spetsialisti või haridus- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanema Tõnu Niilo poole (5377 5659 või tonu.niilo@rougevald.ee).

Sotsiaalvaldkonna blanketid

Sotsiaalteenused:

Rõuge vald osutab erisuguseid sotsiaalteenuseid, mille saamiseks tuleb esitada taotlusvorm (seotud failide loendist valida sotsiaalteenuste taotluse vorm). Rõuge vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus (vt kehtivat korraldust sotsiaalteenuste hindade kohta).

Sotsiaaltoetused:

1. aprillist 2018 hakkas Rõuge vallas kehtima uus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ja hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord.

Sissetulekust sõltumatu toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

 • sünnitoetus;
 • I klassi astuja toetus;
 • põhikooli lõpetamise toetus;
 • koolivormi toetus;
 • laste ja noorte prillitoetus;
 • laste abivahendite toetus;
 • matusetoetus.

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

 • täiskasvanute abivahendite toetus;
 • ravimitoetus;
 • täiendav sotsiaaltoetus;
 • laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus.