Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Võrumaa Teataja" või "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Rõuge vallas Ruusmäe külas Suur-Koplimäe maaüksusele rajatava päikeseelektrijaama ja Handimiku külas Tehnika tn 8 maaüksusele rajatava tootmishoone projekteerimistingimuste avatud menetlused

Rõuge Vallavalitsus teatab kahest avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Rõuge vallas: päikeseelektrijaama rajamine Ruusmäe külas Suur-Koplimäe maaüksusele (katastritunnus 69801:001:1114, kinnistu registriosa number 2581541) ja tootmishoone rajamine Handimiku külas Tehnika tn 8 maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0113, kinnistu registriosa number 2552541).

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 8.–21. novembril 2022 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rougevald.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 21.11.2022. Asja arutamine avalikul istungil toimub Tehnika tn 8 tootmishoone osas 23.11.2022 kell 14.00 ja Suur-Koplimäe päikeseelektrijaama osas kell 15.00 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Rõuge valla veebilehel. Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (krislyn.prants@rougevald.ee, tel 525 3907).