Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Võrumaa Teataja" või "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Hürova külas Ala-Hürova maaüksusele rajatava päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama (päikesepark) ja konteiner energiasalvestussüsteemi rajamiseks Rõuge vallas Hürova külas Ala-Hürova maaüksusele (katastritunnus 49301:002:0156, kinnistu registriosa number 2872141).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 23. märts – 6. aprill 2022 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.04.2022.

Asja arutamise avalikul istungil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 6. aprillil 2022 (e-post planeering@rauge.ee). Avalik istung toimub 11.04.2022 kell 16.00 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Rõuge valla veebilehel. Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 525 3907)

TÄIENDATUD 24.märtsil:

Projekteerimistingimuste taotluse esitaja korrigeeris taotlust 24.03.2022 ehitise ehitusaluse pinna osas, kuivõrd esialgne ehitusalune pindala oli esitatud taotlusel ekslikult – vastavalt esialgse taotlusega esitatud asendiskeemile, on kavandatava päikesepargi ehitusalune pindala kuni 19 ha.

Rõuge Vallavalitsus korrigeeris projekteerimistingimuste eelnõus päikesepargi ehitusaluse pinna osas 24.03.2022.

Teade: Päikeseelektrijaamade projekteerimistingimuste avatud menetlused Rõuge vallas

Rõuge vallas Utessuu külas Hüpemäe, Varstu alevikus Kesk tn 30 ja Rõuge-Matsi külas Päikese maaüksustele rajatavate päikeseelektrijaamade projekteerimistingimuste avatud menetlused.

Rõuge Vallavalitsus teatab kolmest avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks. Rõuge vallas Utessuu külas Hüpemäe (katastritunnus 69801:001:0240, kinnistu registriosa number 19541050) ja Rõuge-Matsi külas Päikese (katastritunnus 69801:001:0472, kinnistu registriosa number 17181050) maaüksusele tootmise eesmärgil päikesepargid ning Varstu alevikus Kesk tn 30 (katastritunnus 86501:003:0400, kinnistu registriosa number 1425841) maaüksusele oma majapidamise tarbeks maaraamil päikeseelektrijaam. 

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 11.–25. märtsil 2022 Rõuge valla veebilehel (www.rauge.ee). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 25.03.2022.

Asja arutamise avalikul istungil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 25. märtsil 2022 (e-post planeering@rauge.ee). Avalik istung toimub 28.03.2022 kell 14.00 (Utessuu küla Hüpemäe), kell 15.00 (Rõuge-Matsi Päikese) ja kell 16.00 (Varstu aleviku Kesk tn 30) Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks. Avaliku istungi läbiviimisel järgitakse COVID-19 kaitse- ja ennetusmeetmeid ning hügieeninõudeid.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Rõuge valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 525 3907).