Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Võrumaa Teataja" või "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Haanja küla kergliiklustee rajamise avalik arutelu toimub 29. juunil

Rõuge Vallavalitsus kavandab Haanja küla kergliiklustee rajamist Rõuge vallas Haanja külas Kose-Käbli maantee äärde (tee nr 25161) algusega Spordi maaüksuselt (katastritunnus 18101:001:0042) kuni Munamäe parkla maaüksuseni (katastritunnus 18101:001:0233). Kergliiklustee rajamine Rõuge vallas Haanja külas on vajalik ohutuma liiklemise tagamiseks kompaktse asustusega piirkonnas.

Rõuge Vallavalitsus väljastas avatud menetlusega oma 14.10.2020 korraldusega nr 2-3/525 projekteerimistingimused Rõuge vallas Haanja külas Haanja küla kergliiklustee rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

Tänaseks on valminud OÜ PALMPRO (reg kood 11046206) poolt antud projekti asendiplaani, vertikaalplaneerimise ja liikluskorralduse joonised, mida tutvustatakse avalikul arutelul, mis toimub 29. juunil 2021 kell 16.00 Haanja rahvamajas (Võru tee 13, Haanja küla, 65101 Võru maakond).

Rõuge vallas Haanja külas Haanja küla kergliiklustee rajamise projekti projekti asendiplaani, vertikaalplaneerimise ja liikluskorralduse joonised on kättesaadavad Rõuge valla veebilehel. Joonistega saab tutvuda ka avalikul arutelul kohapeal. Lisainformatsiooni saab Rõuge Vallavalitsuse planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (525 3907, planeering@rauge.ee).

Rõuge vallas Tindi külas Tamme maaüksusele rajatava päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel kuni 15 MW päikeseelektrijaama rajamiseks Rõuge vallas Tindi külas Tamme maaüksusele (katastritunnus 69801:001:0859, kinnistu registriosa number 1954341).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 07.–21. juunil 2021 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 21.06.2021.

Asja arutamise avalikul istungil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 21. juuniks 2021 (e-post planeering@rauge.ee). Avalik istung toimub 28.06.2021 kell 15.00 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja asjassepuutuvad materjalid (asukohaskeem) on avaliku väljapaneku ajal kättesaadavad Rõuge valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 525 3907).