Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Võrumaa Teataja" või "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Rõuge vallas Misso alevikus Riia mnt 3 maaüksusele rajatava hoone projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisel hoone rajamiseks Rõuge vallas Misso alevikus Riia mnt 3 maaüksusele (katastritunnus 46801:003:0341, kinnistu registriosa nr 2272641).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.–29. jaanuar 2021 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 29.01.2021.

Asja arutamine avalikul istungil toimub 01.02.2021 kell 14.00 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik).

Projekteerimistingimuste eelnõu ja asjassepuutuvad materjalid (asukohaskeem) on avaliku väljapaneku ajal kättesaadavad Rõuge valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, planeering@rauge.ee, tel 525 3907.