Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Võrumaa Teataja" või "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Rõuge alevikus ja Jaanipeebu külas Viitina kergliiklustee projekteerimistingimuste avalik menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Viitina kergliiklustee rajamiseks (jalgratta- ja jalgtee) Pirrumaa (katastritunnus 69701:004:1550), Viitina maantee L3 (69801:001:0252), Suurjärve tn 1 (69801:001:0247), Tamme tänav (69701:001:0197), Viitina jalgtee L5 (69701:001:0198) ja Kiku (69701:001:0196) maaüksustele. Kergliiklustee kulgeb Rõuge alevikus ja Jaanipeebu külas paralleelselt riigiteega (Käätso-Rõuge-Luutsniku maantee).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 8.–21. juuni 2020 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväitete esitamise tähtaeg on 21.06.2020.

Asja arutamine avalikul istungil toimub 26. juunil 2020 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik) kell 13.00.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 525 3907).