Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Võrumaa Teataja" või "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Rõuge alevikus Haanja mnt 2 rajatava väligalerii projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel avaliku funktsiooniga väligalerii rajamiseks Rõuge vallas Rõuge alevikus Haanja mnt 2 maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0196, kinnistu registriosa nr 2170641).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 23. septembrist 7. oktoobrini 2020 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.10.2020.

Asja arutamine avalikul istungil toimub 08.10.2020 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik) kell 14.00.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja asjassepuutuvad materjalid (eskiispildid ja asukohaskeem) on avaliku väljapaneku ajal kättesaadavad Rõuge valla veebilehel aadressil https://rouge.kovtp.ee/projekteerimistingimused.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, planeering@rauge.ee, tel 525 3907. 

Avaldatud 21.09.2020

Haanja küla kergliiklustee projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Haanja küla kergliiklustee rajamiseks Haanja külas Kose-Käbli maantee äärde (tee nr 25161) algusega Spordi maaüksuselt (katastritunnus 18101:001:0042) kuni Munamäe parkla maaüksuseni (katastritunnus 18101:001:0233).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 23. septembrist 7. oktoobrini 2020 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.10.2020.

Asja arutamine avalikul istungil toimub 08.10.2020 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik) kell 13.00.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja asjassepuutuvad materjalid on avaliku väljapaneku ajal kättesaadavad Rõuge valla veebilehel aadressil https://rouge.kovtp.ee/projekteerimistingimused.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, planeering@rauge.ee, tel 525 3907. 

Avaldatud 21.09.2020