Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Võrumaa Teataja" või "Lõunaleht" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Rõuge vallas Utessuu külas Irna maaüksusele rajatava päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel kuni 10 MW päikeseelektrijaama rajamiseks Rõuge vallas Utessuu külas Irna maaüksusele (katastritunnus 69701:005:1060, kinnistu registriosa number 213741).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 20. oktoobrist 3. novembrini 2021 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 03.11.2021.

Asja arutamise avalikul istungil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 3. novembril 2021 (e-post planeering@rauge.ee). Avalik istung toimub 04.11.2021 kell 15.00 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks. Avaliku istungi läbiviimisel järgitakse COVID-19 kaitse- ja ennetusmeetmeid ning hügieeninõudeid. Toimub nakkusohutuse kontroll, kohapeal testimise võimalust ei ole.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Rõuge valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 525 3907).