Tugiteenuste osutamisest erivajadustega lastele

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiu- ja tugiisikuteenuseid osutati 2021. ja 2022. aastal Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames.

Erivajadustega lastele mõeldud sotsiaalvaldkonna tugiteenused on lapsehoiu- ja tugiisikuteenus. Varasematel aastatel on nende teenuste osutamist korraldanud kohalik omavalitsus ning raske ja sügava puudega lastele täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite raames ka Sotsiaalkindlustusamet. Alates jaanuarist 2021 ESF-i projekti rahastus küll jätkub, aga teenuse korraldus hakkab käima vaid Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu.

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele vanuses 0−17 aastat (kaasa arvatud), kes vajavad puudest tulenevate sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist, järelevalvet ja motiveerimist.

Teenuse sisuks on ühe lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul; lapse abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetamine ja julgustamine igapäevaelus toime tulema. Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt. Töö sisu, ülesanded ja korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev. Teenuse osutamine toimub ainult lapse seadusliku esindaja teadmisel ja nõusolekul.

Sammud teenuse saamiseks

Teenuste jätkumiseks palume lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal esimesel võimalusel pöörduda taotluse esitamiseks Rõuge Vallavalitsuse poole või saata digitaalset allkirjastatud taotluse vorm vallavalitsuse üldmeilile vald@rougevald.ee. Vormikohane taotlus on leitav valla kodulehel sotsiaalvaldkonna projektide alt. Tugiteenuste vajaduste ilmnemisel palume kontakti võtta allpool toodud kontaktidel.

Teenuse vajadus hinnatakse lastekaitsetöötaja poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamine toimub ühtselt kasutusele võetud lapse abivajaduse hindamistöövahendi alusel, lisaks võib kohalik omavalitsus küsida täiendavalt lapsele eelnevalt koostatud rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuse arengukava, Rajaleidja haridusliku meetme soovituse või muud lapse kohta käivat infot.

Lisadokumendid ja info, mida võidakse lapse seaduslikult esindajalt juurde küsida:

 • lapse abivajaduse kirjeldus, milles lapsevanem põhjendab teenuste saamise vajaduse, iseloomustab last, kirjeldab tema oskusi, võimeid, käitumise eripära, hooldamise eritingimusi, abivahendite kasutamist jne;
 • otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
 • lapse rehabilitatsiooniplaan;
 • üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise otsus;
 • õppenõustamiskomisjoni soovitused;
 • lapse perekonnas hooldamise leping;
 • lapse iseloomustus haridusasutusest;
 • individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • lapse ravimiskeem jne.
 • Rõuge Vallavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja teavitab lapsevanemat otsusest, kas lapsel on võimalus teenuseid saada. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lapse abistamiseks teisi meetmeid.

Lisaküsimuste korral saab ühendust võtta Rõuge valla lastekaitsespetsialistiga:

 • Kelli Piholaan (5915 1456, kelli.piholaan@rougevald.ee)

Laadi siit alla Lapsevanema taotlus teenuse saamiseks.

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut, töötamist või lapse erivajadusest tuleneva hoolduskoormuse vähendamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Rõuge valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rõuge vald ja laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist. Raske ja sügava puudega lapse puhul hinnatakse teenuse vajadust igal lapsel eraldi.

Hinnastamine

Teenuse rahaastamise otsustab vallavalitsus juhtumipõhiselt.