Sotsiaalteenuste üldinfo

 

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on Rõuge vald kohustatud osutama 13 sotsiaalteenust, lisaks millele võidakse korraldada ka teisi sotsiaalteenuseid.

Kui inimene vajab enda või oma pere toimetulekuks abi, tuleb võtta ühendust oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistiga, kes selgitab välja, millist abi pöörduja toimetuleku raskuse lahendamisel vajab. Seejärel teeb omavalitsus otsuse abi osutamise või mitteosutamise kohta. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest inimese või pere abivajadusele, st hinnatakse millist ja millises ulatuses abi inimene vajab, et tagada tema igapäevane normaalne toimetulek.

Rõuge vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus (vt kehtivat korraldust sotsiaalteenuste hindade kohta). Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava inimese majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks. Kui inimesel endal puuduvad piisavad rahalised vahendid, peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega pereliikmed. Ülalpidamisekohustusega isikud on näiteks abikaasa, täisealine laps, täisealine lapselaps, vanem, vanavanem. Õde, vend, elukaaslane ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamisekohustusega isikud.

Kui pereliikmed ei ole võimelised lähedast sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse inimesele igal juhul tagama ning võtma teenuse eest tasumise osaliselt (kasvõi ajutiselt) enda kanda. Vallal on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega pereliikmetelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.

Invaru abivahendikeskus

Liikumis- põetus- ja hooldusabivahendid
Invaru Abivahendikeskus
Narva mnt 27a, Tartu
Tel. 6110977
tartu@invaru.ee
Lahtiolekuaeg: E-R 10.00–18.00, L 10.00–14.00