Rõuge Vallavalitsuse avalikud konkursid

Konkurss hankespetsialisti ametikoha täitmiseks

Rõuge vallavalitsus kuulutab välja konkursi hankespetsialisti ametikoha täitmiseks.

Hankespetsialisti põhiülesanneteks on iga-aastase hankeplaani koostamine, hangete koostamise ettevalmistamine ja läbiviimine ning hangete läbiviimise õiguspärasuse ja ajakohasuse tagamine. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • kõrgharidus, soovitavalt juriidiline või majandusalane;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • põhjalikud teadmised Rõuge valla ja riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest ning oskus neid oma töös rakendada;
 • teadmised dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia hankemenetlusega seotud toiminguid;
 • teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel.

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26.07.2019 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv (5328 4004)

Rõuge Vallavalitsus võtab tööle Rõuge Koostöökeskuse juhi

Rõuge Vallavalitsus kuulutas välja konkursi 1.septembril 2019 tööd alustava Rõuge Koostöökeskuse juhi leidmiseks. Keskuse juhi tööks on Rõuge valla tugispetsialistide töö koordineerimine ning laste ja vanemate nõustamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kasuks tuleb erialane või pedagoogiline kõrgharidus;
 • juhtimiskompetentsus ja –kogemus.

Kandidaadilt ootame:

 • otsustusvõimelisust, vastutustunnet, korrektsust, täpsust;
 • koostöövõimet ja avatud suhtlemist, analüüsi- ja planeerimisoskust;
 • eesti keele valdamist vähemat C1-tasemel;
 • ühe võõrkeele oskus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo:

Rõuge Koostöökeskuse põhimäärusega saab tutvuda internetis aadressil  https://www.riigiteataja.ee/akt/423052019005

Rõuge Koostöökeskuse juhi ametijuhend

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning visioon „Koostöökeskuse tulevik" 21. juuliks 2019 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee

Kontaktisik: Marju Kõva (514 8615)