Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamine

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks 12.10.2018 otsusega nr 1-10/18-333 Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks oli saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Otsustaja on Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Arvo kuld, e-post arvo.kuld@tja.ee, telefon 667 2062).
Kaitseministeerium (registrikood: 70004502) Sakala 1, Tallinn, kontaktisik Tuuli Vors, e-post tuuli.vors@kaitseministeerium.ee, telefon 7170165

KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda elektrooniliselt TJA dokumendiregistris (TJA dokumendiregiaster nr 1-10/18-333)

Tehnilise Järelevalve Amet
Tallinn, HARJUMAA, Sõle 23A
Telefon: 6672000
E-post: info@tja.ee 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avalike suhete spetsialist Anu Võlma
Telefon: 667 2031
E-post: anu.volma@tja.ee
Teadaande number 1374533

Allikas: http://www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised

Seotud dokumendid:

Nursipalu KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsus (348.95 KB)

Nursipalu KMH aruanne (5.02 MB, PDF)

Nursipalu KMH aruande lisad:

Lisa 1: KMH programm lisadega

Lisa 2: Nursipalu mürauuring (Akukon, 2017)

Lisa 3: Linnustiku eksperthinnang (Ametkondlik)

Lisa 4: Arendusprogrammis toodud leevendusmeetmete analüüs (272.2 KB, PDF)

Lisa 5: Keskkonnapiirangute kaardid:

5a: Keskkonnapiirangute joonis (247.01 KB, JPG)

5b: Keskkonnapiirangute joonis (roheline võrgustik) (362.1 KB, JPG)

5c: Keskkonnapiirangute joonis, kavandatav (255.06 KB, JPG)

5d: Keskkonnapiirangute joonis, kavandatav (roheline võrgustik) (284.49 KB, JPG)

Lisa 6: KMH aruande kohta esitatud seisukohad enne avalikustamist (68.75 KB, DOCX)

Lisa 7: KMH aruande avalikustamisel esitatud arvamused ja ettepanekud (57.09 KB, DOCX)

Lisa 8: KMH aruande avaliku arutelu protokoll (326.02 KB, PDF)

Lisa 9: Kooskõlastuskirjad (237.68 KB, PDF)