Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programmi abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Möödunud aastal kiideti Rõuge vallas heaks 53 taotlust.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on sel aastal avatud 11. märtsist 13. maini. Taotluse saab esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt Rõuge vallavalitsusele. Kogu programmi ja taotlemist puudutav info on leitav valla kodulehel www.rauge.ee: Keskkond –> Hajaasustuse programm 2019

 

MEETME EESMÄRK:

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

HAJAASTUSTUSEGA PIIRKOND

Hajaasustuse piirkonnana on määratletud piirkonnad, mille hulka ei kuulu linnad asustusüksusena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad. Seega saab toetust taotleda alevikes ja külades, mis ei ole käsitletavad tiheasustusaladena.

Veevarustussüsteemide puhul jäävad programmi sihtpiirkonnast välja toimiva ühisveevärgiga kaetud alad või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel ühisveevärgiga kaetavaks alaks määratud alad. Kanalisatsioonisüsteemide puhul ei toetata programmist investeeringuid piirkondades, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel määratud ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga kaetavaks alaks või mis on määratud reoveekogumisalaks. 

PROGRAMMI TINGIMUSED

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.

Tingimustega saab täpsemalt tutvuda riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm". 

TOETUS JA OMAFINANTSEERING

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

 

Täpsemalt saab tingimustega tutvuda riigi tugiteenuste keskuse veebilehel.

Rõuge vallas saab hajaasustuse programmi kohta infot ja abi järgmistelt spetsialistidelt piirkonniti:

Haanja ja Misso − Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Mõniste ja Varstu – Martin Hütsi (monistehaldus@rauge.ee529 5247)

Rõuge – Jaanus Tanilsoo (keskkond@rauge.ee, 5346 7448)

 

Taotluse dokumendid:

Taotluse vorm

Eelarve vorm

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees

Taotluse lisa: autonoomne elektrisüsteem

Taotluse lisa: juurdepääsuteed

Taotluse lisa: kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa: veesüsteemid