Teadmiseks!
2023. aastal Rõuge vallas hajaasustuse toetusmeedet ei avata.

Hajaasustuse programm 2022

2022. aastal võetakse hajaasustuse programmi taotlusi vastu 1. veebruarist 1. aprillini. Et taotlemine sujuks, on hea varuda piisavalt aega vajalike dokumentide kokkusaamiseks (hinnapäringud, tööde läbimõtlemine, kalkulatsioonid jne).

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused: 

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine (salvkaev, puurkaev, nende puhastamine ja filtrite paigaldamine) 
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine (biopuhastid, omapuhastid jms)
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) 

Programmi tingimused: 

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetus ja omafinantseering

 • Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid hinnatakse RTK poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

Taotlemine

Rõuge vallas aitab hajaasustuse programmi puudutavates küsimustes Ruuta Ruttas-Küttim (503 0107, projekt@rauge.ee). 

Taotlused tuleb Rõuge vallavalitsusele esitada kas paberil või elektrooniliselt:

 • Taotluse esitamiseks paberil võta ühendust keskkonnaspetsialistiga, et leppida kokku kohtumise aeg Rõuge vallamajas.
 • Taotluse esitamiseks meili teel saada taotlus koos vajalike lisadokumentidega aadressile vald@rauge.ee.

Täpsemalt saab hajaasustuse programmi tingimustega tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel ja riigihalduse ministri 22.02.2018 a määruses nr 14 "Hajaasustuse pogramm".

Vaata ka hajaasustuse programmi puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi.

Vaata kohalikke ettevõtjaid, kelle poole hajaasustuse projektide tööde tegemiseks pöörduda.

Taotlemisega seotud dokumendivormid (allalaadimiseks)

Taotlusvorm

Projekti eelarve 

Taotluse lisa: autonoomsed elektrisüsteemid

Taotluse lisa: juurdepääsuteed

Taotluse lisa: kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa: veesüsteemid

Toetuse kasutamise aruande vorm