Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programm

Hajaasutuste programmi sai 2018. aastal esitada taotlusi ajavahemikul 9. aprillist kuni 11. juunini. Taotlusi sai esitada erinevateks elu-olu parendavateks tegevusteks:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.

Suurim taotletav summa on 6500 eurot, seejuures tuleb arvestada vähemalt 33-protsendilise omaoalusega.

Täpsemalt saab tingimustega tutvuda EASi kodulehel

Rõuge vallas saab hajaasustuse programmi kohta infot ja abi järgmistelt spetsialistidelt piirkonniti:

Haanja − Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Misso – Indrek Ülper (missohaldus@rauge.ee, 514 5313)

Mõniste – Liisi Kurvits (monistehaldus@rauge.ee, 5333 1369)

Rõuge – Jaanus Tanilsoo (keskkond@rauge.ee, 5346 7448)

Varstu – Rainer Vissel (varstuhaldus@rauge.ee, 5303 8182)

 

Taotlemisega seotud dokumendid:

Taotlusvorm 2018

Eelarve vorm 2018

Aruande vorm 2018

Arvutamise abimees

Autonoomse elektrisüsteemi kirjelduse vorm

Juurdepääsuteede kirjelduse vorm

Kanalisatsioonisüsteemide kirjelduse vorm

Veesüsteemide kirjelduse vorm

Määruse seletuskiri 2018