Hajaasustuse programm 2014

Võru maavalitsus kuulutas 7. aprillil avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu ja Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase ja 35-aastase määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1) veesüsteemid;

2) kanalisatsioonisüsteemid;

3) juurdepääsuteed;

4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008–2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 9. juuni 2014. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta on leitav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.

Võru maavalitsus korraldab Rõuge valla taotlejatele teabepäeva, mis toimub 25. aprillil algusega kell 17.00 Rõuge vallamajas (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik).

Lisainfo: Jaanus Tanilsoo, Rõuge vallavalitsus (785 9322, keskkond@rauge.ee) ja Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist (786 8322, 5309 0923 kerli.kanger@voru.maavalitsus.ee).