Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavalitsus teatab, et Rõuge Vallavolikogu 26.09.2023 otsusega nr 1-3/39 kehtestati Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneering.

Planeeringuala moodustub Rõuge vallas Rõuge alevikus Laadaplatsi (katastritunnus 69701:004:0194, registriosa nr 2486141) ja Nursi mnt 1 (katastritunnus 69701:004:0188, registriosa nr 2486241) maaüksustest ning nendega piirnevatest transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega katastriüksustest. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha. Sama ala osas seni kehtinud „Rõuge alevik, Pargi tänava ja Nursi-Rõuge mnt vahelise maa-ala detailplaneering" (AS Kurmik töö nr 2001-455-45, kehtestatud Rõuge Vallavolikogu 24.10.2001 otsusega nr 25) muutus PlanS § 140 lõike 8 kohaselt uue sama ala kohta koostatud detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Detailplaneeringu eesmärk on Laadaplatsi maaüksusele kaubandus- ja teeninduskeskuse hoone ning Nursi mnt 1 maaüksusele tankla teenindushoone kavandamine. Planeeringuga on lahendatud PlanS kohased detailplaneeringu ülesanded, sh on määratud ehituslikud, arhitektuursed ja liikluskorralduslikud tingimused. Planeeringu koostamise protsessis on tehtud koostööd Päästeameti, Transpordiameti ja Keskkonnaametiga ning kaasatud on olnud planeeringualaga piirnevate kinnistute omanikud, teised selleks soovi avaldanud isikud ja üldine avalikkus.

Peamised kavandatavad muutused võrreldes olemasoleva olukorraga on kasutuseta maaüksusele tänapäevase kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamine ning automaattankla asendamine teenindushoonega tanklaga. Kavandatud tegevustega ei kaasne eelduslikult ümbritsevale keskkonnale negatiivseid mõjusid, planeeringualal ei asu looduskaitselisi ega muinsuskaitselisi objekte. Sotsiaalsele, kultuurilisele ning majanduslikule keskkonnale avalduvad mõjud on eelduslikult positiivsed. Kaasaaegse kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamine ning tankla arenduse elluviimine on märkimisväärne samm kohalikele elanikele mugavama ning majanduslikult aktiivsema elukeskkonna loomise suunas. Kavandatavate ehitiste rajamine ja sihipärane kasutuselevõtt vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele ja toetab arengukavaliste eesmärkide saavutamist. 

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda eelneval kokkuleppel Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik), Rõuge valla veebilehel ning dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?itm=410363.