Hüvitis erametsaomanikele Natura 2000 alal ja väljaspool

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

2023. aastal on taotluse esitamise tähtaeg 4. aprillist kuni 2. maini.
Võrreldes varasemaga ei saa enam esitada hilinenud taotlusi.

Ka sel aastal on võimalik esitada nö lihtsustatud volitusi.

Natura metsa toetuse taotlejad, kellel ei ole arvutit, aga soovivad toetust taotleda, saavad volitada usaldusväärset isikut enda eest taotlust esitama, pöördudes metsaühistute või Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poole.

Võrumaal saab pöörduda Võrumaa Metsaühistu lepinguliste konsulentide poole:

  • Aarne Volkov (529 9841, aarne.volkov@metsauhistu.ee)
  • Aavo Saks (518 5587, aavo.saks@metsauhistu.ee)

Taotlemine

Toetust saab taotleda füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis või kelle kasutusvalduses on metsamaa. Kasutusvaldajale antakse toetust, kui kasutusvaldus on seatud vähemalt viieks kohutuseaastale järgnevaks kalendriaastaks.

Toetuse määrad:

  • 134 eurot Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoialal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis;
  • Kuni 60 eurot Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab eelarvet, vähendatakse Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal ühikumäära selles osas, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti!

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama.

Esimest korda e-PRIA teenuseid kasutades tuleb ennast registreerida PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Seda saab teha vajutades pärast e-PRIA portaali sisselogimist menüüribal „Kliendi andmed".

Lisainfot hüvitise kohta saab küsida KIKi metsaosakonnast e-posti aadressil natura@kik.ee ja siseriiklik@kik.ee või telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428.

Taotluses oleva maa võõrandamine

Kui taotluses olev maa võõrandatakse või antakse kasutusvaldusesse pärast taotluse esitamist, kuid enne kohustuseaasta 1. septembrit, siis antakse toetus selle maa eest omandajale, kui omandaja jätkab määruses sätestatud nõuete täitmist. Kui omandaja ei soovi toetust, siis antakse toetus taotluse esitajale. Kui taotluses olev maa võõrandatakse peale 1. septembrit, kuid enne kohustuseaasta lõppu, makstakse toetus taotluse esitajale. Mõlemal juhul peab KIK-le esitama taotlusega seotud kinnisasja üleandmise avalduse. Vormi leiad lehe altpoolt vajutades "lisadokumentide vormid".

Millal toetusraha välja makstakse?

KIK teeb toetuse otsused hiljemalt kohustusaastale järgneva kalendriaasta 30. aprilliks ning PRIA maksab toetuse saajale toetuse hiljemalt kohustuseaastale järgneva kalendriaasta 30. juuniks.

Hüvitise andmise alus on Maaeluministri 23.12.2022 määrus nr 78 „Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus"

Erki Sok
Võrumaa Metsaühistu