Metsateele kohanime ja teeregistri numbri määramine

Riigimetsa Majandamise Keskus andis 08.03.2023 Rõuge Vallavalitsusele teada nelja uue metsatee kasutusele võtmisest Luutsniku ja Pähni külas. RMK tegi ettepaneku kinnitada teede nimedeks Essütaja tee, Haukamäe tee, Hundipea tee ja Vaigutaja tee ning palus nimetatud teede teeregistris ja Eesti topograafia andmekogus registreerimiseks teeregistri numbreid.

Sellega seoses ning lähtudes kehtivatest õigusaktidest annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

  1. Määrata Võru maakonnas Rõuge vallas Pähni külas asuvale metsateele kohanimi Essütaja tee ja teeregistri number 8651159 vastavalt lisale 1.
  2. Määrata Võru maakonnas Rõuge vallas Pähni külas asuvale metsateele kohanimi Haukamäe tee ja teeregistri number 8651160 vastavalt lisale 2.
  3. Määrata Võru maakonnas Rõuge vallas Luutsniku külas asuvale metsateele kohanimi Hundipea tee ja teeregistri number 1810255 vastavalt lisale 3.
  4. Määrata Võru maakonnas Rõuge vallas Pähni külas asuvale metsateele kohanimi Vaigutaja tee ja teeregistri number 8651161 vastavalt lisale 4.

Metsateede asukohti näeb artikli lisaks olevatelt skeemidelt.

Haldusmenetluse seaduse § 49 lõigete 1 ja 2 kohaselt on igal huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, õigus 14 päeva jooksul vastava eelnõu avaliku väljapaneku algusest arvates esitada ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta.

Ettepanekud ja vastuväited palume saata Rõuge Vallavalitsusele postiga aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201, Võru maakond või e-postiga vald@rougevald.ee hiljemalt 5. aprillil 2023.

Info: Urmas Kuldmaa, teedespetsialist (5333 1369, urmas.kuldmaa@rougevald.ee)

Laadi alla seotud dokumendid:

Vallavalitsuse korralduse eelnõu

Lisa 1. Essütaja tee asendiplaan

Lisa 2. Haukamäe tee asendiplaan

Lisa 3. Hundipea tee asendiplaan

Lisa 4. Vaigutaja tee asendiplaan