Rõuge vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusspetsialisti ametikohale

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla nüüdisaegse haridusvaldkonna edendamine ja vastavate tegevuste koordineerimine, osalemine hariduspoliitika väljakujundamise protsessis, valdkondlike arengukavade väljatöötamise ja elluviimise protsessi koordineerimine, haridusalase info koordineerimine, noorsootöö ja huvitegevuse koordineerimine, haridusasutuste teenistusliku järelevalve korraldamine, allasutuste tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja avalikustamine, valdkondlike taotluste menetlemine ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, kogu valda hõlmavate haridusürituste ja tunnustusürituste korraldamine.

Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee/kontaktid.

Oled sobiv kandidaat, kui: 

 • sul on soovitatavalt kõrgharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
 • sul on teadmised ja töökogemus haridusvaldkonnas,
 • oskad kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • valdad vähemalt C1-tasemel eesti keelt;
 • tead õigusaktide ja dokumentide vorminõudeid ning suudad koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • orienteerud õigusaktidega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
 • tunned ja oskad rakendada tööks vajalikke Eesti Vabariigi ja Rõuge valla õigusakte;
 • sul on B-kategooria juhiluba

Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses haridusvaldkonnas (riigiasutuses või kohalikus omavalitsuses).

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd;
 • võimalusi eneseteostuseks;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • 35 kalendripäeva pikkust põhipuhkust.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppeliselt

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17.05.2021 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: personalispetsialist Kadri Vaglakes (personal@rauge.ee, 5565 0450)