Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu eskiisi korduva avaliku väljapaneku 23.04–23.05.2021 Rõuge valla veebilehel www.rauge.eeAvalikul arutelul osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 23. maiks 2021 (e-post planeering@rauge.ee). Avaliku arutelu täpne kuupäev ja toimumise viis selgub peale avalikku väljapanekut, millest teavitatakse kõiki registreerunuid.

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 1-3/5.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Järvakalda (69701:004:0129) ja Kolmnurga (69701:004:0128) maaüksustel. Planeeringualasse on kaasatud ka Kaarsilla (69701:004:0130) ja osaliselt 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69701:005:2810) katastriüksused. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 28 kehtestatud „Järvekalda kinnistu ja lähiala detailplaneeringut" planeeringuala ulatuses, et võimaldada Järvekalda maaüksusele pereelamute ja abihoonete ning võimalusel ühe elamu/ärihoone rajamiseks hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, kruntideks jagamine ja maakasustuse sihtotstarvete määramine.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks kolme elamumaa ning ühe äri-ja elamumaa otstarbelise krundi arendus piirkonnas.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Detailplaneeringu korduv avalik väljapanek korraldatakse, kuna tulenevalt detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekutest ja arvamustest ning võttes arvesse AS Kobras poolt 15.10.2020 koostatud maastikuanalüüsi (töö nr 2020-240), on muudetud detailplaneeringu esialgselt eskiislahendust osaliselt muudetud. Võrreldes detailplaneeringu esialgse eskiislahendusega on määratud Kolmnurga kinnistule lubatud hoone maksimaalseks kõrguseks 5 m, see on absoluutkõrguseni 136,0 m. Selline maksimaalne hoone kõrgus säilitab kiriku ja ürgoru parema vaadeldavuse. Põhijoonisele on kantud kõrghaljastuse piiranguga alad, kus haljastuse kõrgus ei tohi olla üle 1,5 m ning hekke võib rajada kuni 1,2 m kõrgusena. Detailplaneeringusse lisatud nõue enne haljastuse rajamist kooskõlastada haljastuseprojekt kohaliku omavalitsusega. Muudetud on ka detailplaneeringus POS 2 hoonestusala asukohta, et tagada vaatekoridor Viitina maanteelt Rõuge kiriku suunas. Hoonestus on planeeritud maaüksuse Viitina maantee ja Võru maantee ristumise nurka, mis paikneb peale vastavate maanteede ristmiku rekonstrueerimist maanteede suhtes kõrgemal alal, mistõttu puuduvad antud asukohas ristmikult ja Viitina maanteelt olulised säilitamist vajavad vaated.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust.

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee ning eelneval kokkuleppel Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik). Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Laadi siit alla planeeringu dokumendid:

Järvekalda ja Kolmnurga detailplaneeringu eskiis (15.03.2021)

Järvekalda ja Kolmnurga detailplaneeringu kooskõlastused ja arvamused (juuli–september 2020)

Järvekalda ja Kolmnurga detailplaneeringu maastikuanalüüs (15.10.2020)