« Tagasi

Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 30.06.2020 otsusega nr 1-3/37 Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Võru maakonnas Rõuge vallas Viitina külas ja hõlmab Koolimaa (69702:002:0057) katastriüksust, samuti paikneb osaliselt Tiigi (69702:002:0790) ning 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69702:002:1470) katastriüksustel. Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha. 

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Detailplaneeringuga nähakse ette Koolimaa maaüksuse jagamine neljaks krundiks. Kaks üksikelamu krunti, kuhu on lubatud püstitada elamu ja abihoone, üks haljasala ja loodusliku maa krunt, kuhu on kavandatud puhke funktsioon ja avalikult kasutatav jalgtee järve äärde. Üks tee/tänava maa ja haljasala maa krunt, kuhu on kavandatud juurdepääsutee kallasrajale, lõkkeplats ja paadisild ning kergliiklustee ala. Detailplaneeringuga on vähendatud Viitina järve kalda ehituskeeluvööndit vastavalt planeeringulahendusele. 

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad tänavafronti ilmekamaks. Detailplaneeringuga nähakse ette kergliiklustee rajamine, mis avaldab sotsiaalsele keskkonnale positiivset mõju. Planeeringu elluviimisel parandatakse piirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonda tervikuna, süvendatakse piirkonna identiteeti, väärtustatakse olemasolevat kultuuripärandit ning luuakse uued võimalused sellega tutvumiseks. Järgides planeeringus esitatud meetmeid, välditakse ja minimeeritakse planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel. Lisainfot saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).