« Tagasi

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 12.12.2019–10.01.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 15.01.2020 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge Vallavolikogu 19.11.2019 otsusega nt 1-3/75.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel (69701:004:1442) ning juurdepääsutee osas Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja Kõnnitee (69701:004:0096) maaüksustel. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on pereelamu rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning jagada Tindi tänav 8 maaüksus kaheks katastriüksuseks, millest ühele määrata transpordimaa maakasutuse sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele määrata pereelamu ja abihoonete rajamiseks elamumaa maakasutuse sihtotstarve.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on üksikelamu ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamine planeeringualale.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Avaldatud 25.11.2019.