« Tagasi

Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 09.12.2019-07.01.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 10.01.2020 kell 13.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge Vallavolikogu 19.11.2019 otsusega nt 1-3/74.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuorg maaüksuse (69701:004:0018) läänepoolsel ca 2,4 ha suurusel territooriumil Liinjärve kaldal. Planeeritava ala maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa 100%.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine. 

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev majanduslik ja sotsiaalne mõju võib esineda Rõuge Ööbikuoru, kui tuntud turismiobjekt, kvaliteedi ja huviatraktsioonide hulga tõusus nii kohalikele kui teistele huvilistele, mis toob endaga eeldatavalt kaasa suurema hulga külastajaid ning elavdab seeläbi piirkonnas muude teenuste nõudlust. Piirkonnas turismiobjekti arendamine toetab erinevate avalike ürituste korraldamise võimalusi, mis elavdab piirkonna kultuurielu. Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei oma eeldatavasti olulist negatiivset keskkonnamõju. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks täiendavate turismitaristu rajatiste ehitamine planeeringualale, millest tähelepanuväärseim on rippsild.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Rõuge Ööbkuorg DP –  kooskõlastused