« Tagasi

Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Tehnika tn 3 detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 21.10–19.11.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 27.11.2019 kell 15.00  Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 1-3/92.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tehnika tn 3 katastriüksusel, jääb selle piiresse ning on suurusega 5844 m2. Planeeritava katastriüksuse maakasutuse olemasolev sihtotstarve on tootmismaa 95% ja ärimaa 5%.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014  otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneeringut „Rõuge vallas Handimiku külas ja Rõuge alevikus Rõuge tööstusala detailplaneering" Rõuge alevikus Tehnika tn 3 (katastritunnus 69701:001:0096) maaüksuse osas ning määrata maaüksusele depoohoone rajamiseks maakasutuse sihtostarve, hoonestusala ning ehitusõigus ja muud ehituslikud vajalikud tingimused. 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta võrreldes olemasoleva olukorraga oluliselt ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on depoohoone ja seda teenindavat rajatiste ehitamine tööstushoonete piirkonda.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust.

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Avaldatud 03.10.2019