Rõuge valla vabaühenduste info kogumine

Kui soovite liituda Rõuge valla vabaühenduste meililistiga, sisestage oma andmed vastavasse vormi SIIN. Listiga võivad liituda kõik tegevustesse kaasatud aktiivsed liikmed, see pole piiratud ainult juhtidega.

Kui Teie ühendus on toimiv ja tegutsev, siis sisestage selle andmed lihtsasse vormi aadressil https://forms.gle/tkuSSoaRRdGGE2LcA. Kogutud andmed kanname valla kodulehele.
NB! Algselt esitatud andmeid saab hiljem igal ajal muuta, kirjutades aadressile viivika.nagel@rougevald.ee.

Rõuge valla vabaühendused

EELK Rõuge Maarja Kogudus

Esindaja: Mait Mölder

Kontakt: 526 4037, maitmolder@gmail.com

Koduleht: http://www.rougemaarja.ee/

Rõuge Maarja koguduse tegevus, kirikuhoone haldamine.

 

Haanimiihhi nõvvokoda 

Esindaja: Kalmer Vodi

Kontakt: 565 5088, n6vvokoda@haanimaa.ee

Koduleht: https://haanimaa.ee/

Haanimaa põlidsõ rahva huvvõ iist saisminõ ja põlidsõ rahva esindämine. 
Traditsioonilisõ eloviie edendämine.
Haani keele elohn hoitminõ.
Kuuhntüül ja tõnõtõsõ usaldusõl põhinõva ütistegevüse arõndaminõ tõisi ühingidõgaq.

 

Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts

Esindaja: Ene Aedmaa

Kontakt: 514 4675, ene.aedmaa@gmail.com

Koduleht: http://www.haanjatmls.eu/

Põhitegevus on rahvatantsu viljelemine ja simmanite korraldamine koos kapell Eloiloga. Samuti arendame suhteid Soome-Ugri rahvaste tantsurühmadega ning käime iga-aastaselt folkloorifestivalidel. 

 

Kogemuskeskus MTÜ

Esindaja: Kerli Kõiv

Kontakt: 5560 3988, kerli500@gmail.com

Koduleht: www.kogemuskeskus.ee (loomisel)

Kogemuskeskus MTÜ eesmärgid on seotud elukestvaõppe teenuste arendamise ja kvaliteedi tõstmisega. Ühendus korraldab ise ja aitab korraldada kohalikke ja rahvusvahelisi koolitusi ja kursusi, arendab kogemusõpet pakkuvaid tegevusi. Pakub mentorlust, kovisioone ja nõustamist erinevatele projektide, sh Erasmus+, algatuste  elluviimisel ja meeskondade arendamisel. 

 

Kokõ-Toodsi Külaselts MTÜ

Esindaja: Erki Ploom

Kontakt: 507 9060, koko.kylaselts@gmail.com

Ühendus asub Kokõ külas Kasekingu talus. Praegu aktiivselt ei tegutse.

 

Kultuurivilla MTÜ

Esindaja: Alar Hõim

Kontakt: 502 6517, alarhoim@hotmail.com

Kultuurisündmuste korraldamine.

 

LOODUSKOOL MTÜ

Esindaja: Kristi Toom

Kontakt: 5330 5557, kristitoom@gmail.com

FB: Looduskool

Looduskooli eesmärk on propageerida elukeskkonda säästvat jätkusuutlikku käitumist, luua võimalusi loodussuhtluse viljelemiseks, võimaluste pakkumine keskkonnaalaseks huvitegevuseks, matkamise kaudu tervislike eluviiside propageerimine, arendada loodusharidust. Looduskooli tegevuspiirkonnaks on eelkõige Lõuna-Eesti.

Looduskooli ülesandeks on läbi viia loodusõpet ja keskkonnaharidust oma tegutsemispiirkonnas. Korraldada koolitusi, õppelaagreid, ekskursioone, konverentse, retkesid.

 

Loomekoda Mugul MTÜ

Esindaja: Taavi Karu

Kontakt: 529 0894, taavi.karu@gmail.com

Koduleht: http://karupere.ee/

FB: Karupere

Tegeleme oma unistuste ja hobide elluviimisega :)

 

Luutsniku Pääste Ennetuskeskus

Esindaja: Aimar Sisask

Kontakt: 5329 2299, sisask@gmail.com

FB: Luutsniku Pääste Ennetuskeskus

Meie põhieesmärk on ennetustegevus. Kutsu meid kodunõustamisele, laagrisse või oma ettevõtte suvepäevale ja teeme teile meeldejääva õppuse!

 

Mehkamaa Mõttekoda MTÜ

Esindaja: Janika Jõgeda

Kontakt: 520 1839, mehkamaa@gmail.com

FB: Mehkamaa Mõttekoda MTÜ

Ühingu põhieesmärk on: Rõuge valla, Varstu ja Mõniste piirkonna elukeskkonna säilimisele ning arengule kaasaaitamine, sealhulgas maaelu ja traditsioonilise maakultuuri säilitamine, külaelu ja väike-aleviku elu elavdamine, parendamine ja arendamine.

 

Mittetulundusühing Tsiistre Selts

Esindaja: Raul Auksmann

Kontakt: 522 9691, tsiistre@tsiistre.ee

Ühingu põhieesmärk on Tsiistre kandi ellujäämise ja 21. sajandile omase eduka maapiirkonna kujunemise heategevuslik toetamine:
- kohalike inimeste sotsiaalse ja kultuurilise kindlustamise,
- puhta looduskeskkonna säilitamise ja majandustegevust soodustavate tingimuste loomise kaudu.

 

Mittetulundusühing Tule Maale 

Esindaja: Tiit Niilo

Kontakt: 517 2478, tiit@nopri.ee

FB: Tule maale 

Ühingu eesmärk on tagada jätkusuutlik areng ja elukeskkond Rõuge vallas, mille saavutamiseks ühing: 
- algatab, toetab ja viib läbi kohalikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi projekte, arendusplaane, programme ja üritusi ning otsib neile rahastamisvõimalusi;
- teostab piirkonna arendustegevust ühingu tegevuse kaudu;
- osaleb riiklikes, mitteriiklikes ja rahvusvahelistes programmides; 
- korraldab teabepäevi, koolitusi ja muid eesmärgini viivaid üritusi; 
- kajastab oma tegevust massimeedias ja internetis; 
- jagab maaelu arendamise kogemust; 
- korraldab tuluõhtuid ja korjandusi oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks.

 

Mittetulundusühing Vana-Roosa Wärk

Esindaja: Katrin Pudersell

Kontakt: 507 2161, katrin.pudersell@gmail.com

FB: Vana-Roosa Wärk

Ühingu eesmärk on Vana-Roosa kohaliku külaelu aktiviseerimine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: kohaliku elukeskkonna arendamine, vaba aja tegevuseks võimaluste loomine, kohaliku ümbruse korrastamine ja hooldamine ning sellega seonduva korraldamine, kohalike ürituste korraldamine.

 

Mittetulundusühing Varstu lasteaed-kool

Esindaja: Katrin Pudersell

Kontakt: 507 2161, katrin.pudersell@gmail.com

FB: MTÜ Varstu Lasteaed-Kool

Ühingu põhieesmärkideks on tegutseda heategevusliku organisatsioonina avalikes huvides, sh kaasa aidata Varstu lasteaia ja põhikooli arengule, traditsioonide hoidmisele ja jätkamisele.

 

Mittetulundusühing Varstu Vilistlaskogu

Esindaja: Katrin Pudersell

Kontakt: 507 2161, katrin.pudersell@gmail.com

Ühingu eesmärk on tegutseda heategevusliku organisatsioonina avalikes huvides, sh kaasa aidata Varstu Kooli arengule, Varstu piirkonna koolide ajaloo säilimisele ning kooli vilistlastraditsioonide hoidmisele ja jätkamisele.

 

Mittetulundusühing VOLONTA

Esindaja: Mairi Raju-Toots

Kontakt: 5349 9554, ngovolonta@gmail.com

Ühingu eesmärk on aktiivse ja mitmekesise elukeskkonna loomine maapiirkonnas. Ühingu prioriteediks on noorte tegevuse aktiviseerimine maapiirkonnas, sh noorte eneseteostuse võimaluste, koostöövalmiduse, innovatiivse ja loova mõtlemise toetamine. Läbi noortele suunatud vabaajaliste tegevuste, kultuuri- ja spordiürituste korraldamise ning siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö soovitakse suunata noori ise oma ideid ja mõtteid ellu viima ning vabaajalisteks tegevusteks võimalusi leidma. 

 

MTÜ Amanda

Esindaja: Väle Prutt

Kontakt: 529 8462, suhkatalu@gmail.com

MTÜ Amanda juriidilise nime all tegutseb Suhka VPK, kelle ülesandeks on vabatahtlikul pääste- ja ennetustööl osalemine Võrumaal Mäe-Suhka külas paikneva komando ümbruses raadiusega kuni 25 km.

 

MTÜ Filmi Vargamäe

Esindaja: Ingrid Ulst

Kontakt: 502 9724, ingrid@filmivargamae.ee

Koduleht: http://www.filmivargamae.ee/

FB: Filmi Vargamäe 

Filmi Vargamäe Külastuskeskus, kus eksponeeritakse suurfilmi "Tõde ja õigus" võtetel kasutatud hooneid, rajatisi ja kohti.

 

MTÜ Haani Elo Juur

Esindaja: Kalmer Vodi

Kontakt: 565 5088, kalmer.vodi@hot.ee

Haanikeelidse latsihoiu kõrraldamine.

 

MTÜ Haki Helü

Esindaja: Mari Kalkun

Kontakt: 5560 8898, marikalkun@gmail.com

Koduleht: http://hakihely.blogspot.com/

MTÜ Haki Helü on mittetulundusühing, mis on asutatud 2010. aasta jaanuaris. Haki Helü nimi on pandud MTÜ asutamiskoha ja ühe tegevuskoha Haki küla järgi Võrumaal, „helü" tähendab võro keeles häält, häälitsust, heli, aga ka hääletamist ja valimist. Haki Helü peamisteks tegevusteks on kultuuri- ja muusikasündmuste korraldamine, uute muusika- ja kunstiteoste loomine, heli- ja videokandjate väljaandmine ja rahvusvaheline koostöö. 

 

MTÜ International Experiential Learning Network (IELN)

Esindaja: Kerli Kõiv 

Kontakt: 5560 3988, kerli500@gmail.com

Rahvusvaheline võrgustik, mis ühendab erinevate riikide kogemusõpet pakkuvaid organisatsioone. Organisatsioon viib ellu rahvusvahelisi koolitusi, mis põhinevad kogemusõppel ning koolitab selle meetodi rahvusvahelisi koolitajaid.

 

MTÜ Kangsti Külaselts

Esindaja: Malle Vissel

Kontakt: 5380 0616, mallevissel@gmail.com

FB: Kangsti Külaselts

Tegutseme Kangsti küla ja sellega piirnevate külade elanike ning piirkonna kogukonda kaasavate tegevuste ja ürituste korraldamisega külaplatsil.

 

MTÜ Kating Noored

Esindaja: Kati Orav

Kontakt: 564 98816, kati@kating.ee

Koduleht: https://katingnoored.eu/

MTÜ Kating Noored on ellu kutsutud inimeste arengu toetamiseks ja nii Eesti kui Euroopa elu edendamiseks. Selleks algatatakse ise ja osaletakse erinevates projektides. Projektid on suunatud erinevatele vanusegruppidele ja on peamiselt haridusliku, noorsootöö, loovuse või juhtimisalase suunaga.

 

MTÜ Krabi Jahiselts

Esindaja: Rainer Vissel

Kontakt: 514 3380, rainervissel@gmail.com

Jahinduse ja kalastusega seotud tegevuste tutvustamine.

 

MTÜ Krabi Külaselts

Esindaja: Jaana Kõvatu

Kontakt: 5373 6444, krabikyla@hot.ee

Koduleht: http://bit.ly/KrabuKylaselts

FB: Krabi külaselts

Krabi rahvamajas toimuva korraldamine, haldamine. Kohaliku elu edendamine ja võimaluste loomine ühisürituste korraldamiseks. 

Külaseltsi eesmärk on Krabi piirkonna rahva aktiivsuse tõstmine, noorte ja eakate kaasamine. Küla traditsioonide taaselustamine ja säilitamine. Samuti kultuuri- ja spordiürituste korraldamine.

 

MTÜ Krabi Külateater

Esindaja: Marje Mürk

Kontakt: 506 1193, marjemyrk@gmail.com

FB: Krabi Külateater

Krabi Külateater koosneb näitlemispisikuga nakatatud lõbusatest inimestest. Koos tegutseme aastast 2000. Mängime omaloomingulisi võrukeelseid etendusi, nalja saab neis omajagu. Etendusi anname üle Eesti ja vahel ka Lätis. 

Tulge meid vaatama!

 

MTÜ Kõrvipalu Loometalu

Esindaja: Kadri G Laube

Kontakt: 511 7348, kadriglaube@gmail.com

Ajaloolise Võrumaa pärimuse hoidmine  – sündmuste ja koolituste korraldamine, õppematerjalide väljaandmine. Tegevuspiirkond on 8 Vana Võromaa kihelkonda. Suurimad järjepidevad projektid  – 21 aastat Rahvapillilaagrit Võrumaal, 3 aastat Wana Wõromaa Wunkorkestri ja Mõniste Kooli Muusikapesa töö korraldamist, 8 aastat lõõtspillimuusika ja võrukeelse muusika plaatide ja DVD-de väljaandmist.

 

MTÜ Luutsniku külaselts 

Esindaja: Aili Valb

Kontakt: 517 6325 (Aili), 521 8771 (Katre), luutsnikuselts@gmail.com, sormuli69@gmail.com, palo.katre@gmail.com

FB: Luutsniku Raamatukogu ja Külaselts

Külaseltsi eesmärk on oma paikkonnast inimsõbralikuma elukeskkonna loomine, külatraditsioonide alalhoidmine ja arendamine ning vabaaja veetmiseks uute võimaluste loomine. Paikkond hõlmab 23 hajaküla: Hurda, Hanija, Kilomani, Kotka, Kuiandi, Loogamäe, Luutsniku, Mustahamba, Palli, Palujüri, Pillardi, Posti, Pundi, Raagi, Rusa, Saluoru, Sarise, Sormuli, Söödi, Tsilgutaja, Vaarkali, Vihkla, Vungi. 

 

MTÜ Mauri Põliskodud

Esindaja: Marit Külv

Kontakt: 5905 3469, kratitar@gmail.com

Koduleht: http://eestimaapõliskodud.ee/

FB: Mauri Põliskodude küla

MTÜ Mauri Põliskodud eesmärk on luua ja hallata isemajandavad loodusega kooskõlas toimivad majapidamised. Keskendume peamiselt oma küla arendamisele, kuid oleme huvitatud koostööst nii Rõuge kui Vastseliina piirkonna inimestega. Küla loomine on 2019. aastal algusjärgus, esimesed pered elavad kohapeal, mitmetel on veel elukoht mujal Eestis.

 

MTÜ Misso Maanaiste Selts

Esindaja: Inge Pilt

Kontakt: 5209673, inge.pilt@mail.ee 

MTÜ Misso Maanaiste Selts eesmärgid on pereliikmete aktiveerimine, omakultuuri säilitamine ja edendamine, hoolekande arendamine, tervise ja kodukultuuri edendamine ning käsitöötraditsioonide säilitamine ja edendamine.

 

MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubi 

Esindaja: Urmas Peegel

Kontakt: 5300 0016, piksepini@gmail.com

FB: Piksepini karikas

MTÜ Misso TSK tegeleb tehnikaspordi eestvedamise ja toetamisega Misso piirkonnas ja Võrumaal, haldab ja arendab maastikuradasid mootorratastele, ATV-dele ja Quadraceritele Misso Tehnikaspordi Keskuses ja Võrumaa erinevates paikades. 

MTÜ korraldab tehnikaspordi võistlusi ja sündmusi. Olulisim korraldatav võistlussari on "Piksepini Karikas" mootorratastele, ATV-dele ja Quadidele, mis toimub aastast 2008 ning millest võtavad osa harrastussportlased üle Eesti ja ka välismaalt. 

Lisaks rajab ja haldab MTÜ iga-aastaselt avalikku uisurada kohalikele elanikele ja piirkonna külalistele Pullijärvel, Missos. Samuti haldab MTÜ aasta läbi motorada Misso Tehnikaspordi keskuses Missokülas. 

MTÜ abistab ka teisi ettevõtmisi piirkonnas MTÜ olemasolevate vahenditega (helitehnika, telgid, generaator, haagis jne).

 

MTÜ Misso vabatahtlikud

Esindaja: Andres Pindis

Kontakt: 5303 0074, vabatahtlik2009@hot.ee

FB: Misso Vabatahtlikud

MTÜ Misso vabatahtlikud tegeleb pääste- ja ennetustöödega.

 

MTÜ Muduri Külaselts

Esindaja: Angela Viks

Kontakt: 5664 5706, angelaviks@gmail.com

FB: Muduri külaselts

Külaseltsi eesmärk on Muduri küla kui kogukonna identiteedi tugevdamine tõhusama koostöö kaudu. Tegeletakse seltsielu korraldamisega, looduse ja kultuuripärandi säilitamisega ning piirkonna elanike huvide toetamise, esindamise ja kaitsmisega.

 

MTÜ Nuti-Võlur

Esindaja: Triinu Grossmann

Kontakt: 5622 2872, nutivolur@gmail.com

FB: MTÜ Nuti-Võlur 

MTÜ Nuti-Võluri eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, robootika ning programmeerimise huvi tekitamine ja arendamine läbi huvitegevuse, ühisprojektide, töötubade ja ürituste korraldamise.

MTÜ Nuti-Võluri õppeklassis Võru linnas pakume robootika, leitumise huviringe ning juhendatud mängimist kodustele lastele.

Veel viime läbi robootikaringe Rõuge ja Osula piirkonnas.

 

MTÜ Omatehtud

Esindaja: Annika Kevvai 

Kontakt: 522 6277, anneka441@hot.ee

Koduleht: http://kunstikuur.blogspot.com/

FB: Rõuge kunstikuur 

Tegutseme Rõuge alevikus asuvas Kunstikuuris. Erinevate kunsti- ja käsitöökursuste korraldamine ja läbiviimine. Kunsti- ja käsitöönäituste korraldamine ja eksponeerimine Kunstikuuri ruumides. Kuurikontsertide korraldamine. Kohaliku käsitöö müük. 

 

MTÜ Ostium

Esindaja: Ale Sprenk

Kontakt: 520 2765, ale.sprenk@mail.ee

Koduleht: https://www.krabi.edu.ee/

FB: Krabi kool, Krabi koolitare

MTÜ Ostium tegeleb põhiharidusega andmisega, piirkonnata, teenindab kogu vabariiki, tugiteenusena on oluline õpilaskodu teenus. Õpilaskodu olemasolu võimaldab majutuse ja toitlustamise pakkumise võimalust. Korraldame ka erinevaid üritusi.

 

MTÜ Plaani Kotus

Esindaja: Ene Aedmaa

Kontakt: 514 4675, ene.aedmaa@gmail.com

FB: Plaani Kotus

Tegeleme Plaani paikkonna külaelu arendamisega, hoiame korras paikkonna keskust ning koolimaja ning mälestuskivi ümbruse, korraldame käsitsi heinaniitmisvõistlust ning Plaani kooli vilistlaste ja külarahva kokkutulekuid.

 

MTÜ Püssä küla selts

Esindaja: Väino Marjak

Kontakt: 5622 0512, marjak48@gmail.com

Külaelu edendamine Rõuge vallas.

 

MTÜ Revolutsioon

Esindaja: Martin Mark

Kontakt: 565 5410, info@revolutsioon.ee

Koduleht: https://revolutsioon.ee/

FB: MTÜ Revolutsioon 

Kohaliku elu edendamine ja elavdamine läbi elukestva õppe – koolitused ja muud harivad tegevused. Ruumi rent kaugtöö tegemiseks ja koosolekute-koolituste pidamiseks.

 

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Esindaja: Sirje Pärnapuu

Kontakt: 516 5728, sirjeparnapuu@gmail.com 

Koduleht: https://ruusmaenoorteklubi.weebly.com/ 

FB: MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Klubi eesmärgiks on külaelu aktiviseerimine, külaelu traditsioonide elushoidmine, ürituste korraldamine, sporditegevustega laste ja noorte  vaba aja sihipärane sisustamine, olemasolevate spordirajatiste ning ümbruse korrashoid. Viiakse läbi koolitusi ja erinevaid rahvusvahelisi projekte, mis aitavad maanoorel areneda.

 

MTÜ Rõuge Kool

Esindaja: Britt Vahter

Kontakt: 522 7587, mtyrougekool@gmail.com

MTÜ Rõuge Kool eesmärk on Rõuge Põhikooli arengu toetamine. 

 

MTÜ Rõuge Spordiklubi 

Esindaja: Jaak Pächter 

Kontakt: 506 5450, jaak.pachter@gmail.com

FB: Rõuge Saunamaa

Jalka ja hoki edendamine, jalkaklubi ja hokiklubi tegevus. Kunstmuruväljaku/jääväljaku haldamine ja hooldamine.

 

MTÜ Sänna Külaühing

Esindaja: Maarja Kallas

Kontakt: 5635 4844, sannakulauhing@gmail.com

Ühingu eesmärk on piirkonna külaelu elavdamine läbi atraktiivsete ürituste. Ühing korraldab aastast 2012 Pärlijõe Tõukerattamaratoni.

 

MTÜ Terviseklubi Siruta

Esindaja: Tere Raju

Kontakt: 5557 8422, terjeraju@gmail.com

FB: Terviseklubi "Siruta"

Ühenduse põhiülesandeks on tervisetreeningute korraldamine Rõuge vallas. Eesmärk käivitada aastaringsed treeningud. Tervislike eluviiside propageerimine. 

 

MTÜ Vastse-Roosa Külaselts

Esindaja: Helen Puusalu 

Kontakt: 5348 2377, vastseroosa.kylaselts@gmail.com

Koduleht: http://kylaselts.kuus.eu/

Külaselts tegeleb külaelu, kultuuri, tervisesporti, loodushoidu edendavate ürituste ja koolituste korraldamisega, küla infrastruktuuri arendamisega ning koostöö arendamisega teiste ühendustega.

 

Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ

Esindaja: Oleg Tereping

Kontakt: 501 7256, varstukirik@planet.ee

Koduleht: http://varstukirik.planet.ee/

Mõniste-Ritsiku (Varstu) Püha Johannese kiriku hoone remont ja hooldus.

 

Rõuge Kaugtöökeskus MTÜ

Esindaja: Kerli Kõiv, Taavi Karu

Kontakt: 5560 3988, kaugkeskus@gmail.com

Koduleht: https://katlamaja.rauge.ee/

FB: Catlamaja

MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus loob ja arendab kaugtöökeskuste võrgustikku Rõuge vallas sooviga olla osake kogu maailma katvast kaugtöötamise maailmast. Ühenduse tegevuseks on ka esindada kaugtöö tegijaid ning levitada kaugtöötamist kui eluviisi.

 

Rõuge Maanaiste Selts

Esindaja: Helbe Sulg

Kontakt: 5690 9089, sulghelbe@hot.ee

Õpime uuemat käsitööd, traditsioon on esimese advendi tähistamine, käime reisimas.

 

Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ

Esindaja: Kalvi Kõva

Kontakt: 505 3143 (Olev Mõttus), olev.mottus@rougevald.ee

Koduleht: https://rouge.kovtp.ee/et/mtu-rouge-priitahtlikud-pritsimehed

FB: Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed on organisatsioon, mille peamine eesmärk on tuleohutusealane ennetus- ja päästetöö kogukonnas. Lisaks tegelevad pritsimehed kogukondliku elu elavdamisega, korraldades erinevaid sündmuseid, milledest tuntuim on kogupereüritus Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja.

 

Sann ja Süük MTÜ

Esindaja: Eda Veeroja

Kontakt: 503 2341, eda.veeroja@gmail.com

FB: Sann ja Süük 

MTÜ tegevus on suunatud Vana Võromaa suitsusaunade vaimse pärimuse kogumisele, säilitamisele ja jagamisele (sealhulgas ka rahvusvaheliselt). Väiksemas mahus tegeleme toidupärandi ja pärandtoidu edendamisega Haanjamaal.

 

Talumeiereide Liit MTÜ 

Esindaja: Tiit Niilo

Kontakt: 517 2478, tiit@nopri.ee

Koduleht: http://talumeiereid.ee/

Liidu peamine eesmärk on ühistegevuse ja teadmiste edendamise kaudu toetada väikemeiereide tegevust, et turule jõuaksid maitsvad ja tervislikud käsitöönduslikud piimatooted. Põhitegevusteks on olnud omavaheline kogemuste ja info vahetus ning õppereiside ja koolituste korraldamine.

 

Viitina Tehnikaklubi MTÜ

Esindaja: Alari Kirk

Kontakt: 5381 5915, alari.kirk@gmail.com

FB: Viitina tehnikaklubi

Ühingu eesmärk on oma tegevuse kaudu aidata Rõuge valla tehnikahuviliste isikute koostöö arendamisele, tehnikaspordi edendamisele, paremate tehnikasisuliste vaba aja veetmise tingimuste loomisele ja mitmekesistamisele.

 

Võru Invaspordi Klubi

Esindaja: Väino Marjak

Kontakt: 5622 0512, marjak48@gmail.com

Koduleht: http://www.vorukoda.ee/

Liikumispuuetega inimeste invaspordi arendamine Võrumaal ja Eestis.