Mittetulundustegevuse toetus

Käimas on Rõuge valla mittetulundustegevuslike tegevuste toetuse taotlemise sügisvoor. Taotlusi saab esitada 1. oktoobrini!

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast.

Lühidalt:

 • Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris. Taotluste esitamise tähtajad on vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober. Taotlused ja aruanded esitatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil. Alates 2020. aastast kaob võimalus taotleda toetusi tagantjärele.
  • Stipendiumi saab üks inimene taotleda kuni 1000 eurot aastas. Võib esitada mitu erinevat taotlust, kuid kokku mitte üle 1000 euro aastas.
  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. Ühes voorus võib esitada mitu taotlust.
 • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest. Toetusi makstakse  volikogu poolt seatud aastase piirsumma ulatuses. Volikogu saab seda summat muuta lähtudes valla eelarve seisust.
  • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
  • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
 • Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% valla poolt antavast summast.
 • Toetuse kasutamise kontroll muutub paremaks. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagasi maksta.

Taotlused tuleb esitada tähtaegselt valla üldmeiliaadressile vald@rauge.ee.

Kogu info taotlemise kohta meie projektispetsialistilt: projekt@rauge.ee, 520 6945.

Laadi taotlus- ja aruandevormid alla siit:

Taotlusvormid:

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvorm

Stipendiumi taotlusvorm

Kaasfinantseeringu taotlusvorm

Aruandevormid:

Mittetulundustegevuse toetuse aruandevorm

Stipendiumi aruandevorm

2020. aasta II vooru tulemused

Kuni 1. oktoobrini oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2020. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning toetuse mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:

   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. MTÜ Kangsti Külaselts Kangsti seltsielu jätk 350,00 01.10.2020 – 01.07.2021
2. Miia Heleene Utsal Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks 1000,00 01.10.2020 – 01.04.2021
3. Merli Mari Utsal Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks 1000,00 01.10.2020 – 01.04.2021
4. MTÜ Misso Avatud Noorteklubi Kohalolu Kogemise Festival 1000,00 01.10.2020 – 31.08.2021
5. Mõniste Kodu-uurijate Seltsing Tunne Mõniste kandi kultuurilugu 686,00 15.10.2020 – 31.05.2021
6. MTÜ Rõuge Spordiklubi Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel ja meistrivõistlustel osalemisel rendibussi kasutamine 570,00 01.11.2020 – 15.02.2021
7. MTÜ Spordiühing Võru Biathlon Õhupüssi märklaudade hoidjad Haanja lasketiiru 1676,83 01.12.2020 – 30.03.2021
8. Kaspar-Oskar Kramp Toetus õpinguteks Hannoveri Muusika, Teatri ja Meedia Kõrgkoolis 700,00 01.11.2020 – 01.03.2021
9. Romet Pazuhanitš Rakenduskõrgharidusliku õppe viimase aasta lõpetamine TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias 1000,00 01.09.2020 – 30.06.2021
10. Mägilaste Motoklubi MTÜ Tööriistad Rõuge Meeste Vaba Aja Keskuse rekonstrueerimiseks 987,17 15.10.2020 – 15.03.2021
11. Matsi Tehnikaspordiklubi Noorte motopäev 400,00 01.01.2021 – 30.12.2021

 

2. Rahuldada rahaliste vahendite nappuse tõttu osaliselt alljärgnevad taotlused:

   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse
suurus
Projekti  elluviimise
algus ja lõpp
1. Alaveski loomapark MTÜ Alaveski loomapargi elujõud 1500,00 10.10.2020– 31.05.2021
2. MTÜ Kõrvipalu Loometalu Pillilaagri Pundi tegevustoetus Rõuge valla laagriteks 500,00 01.01.2021– 01.05.2021
3. MTÜ Motoklubi Sinilind Motorada aastaringselt sõidetavaks 500,00 01.10.2020– 01.11.2020
4. Motoklubi Wildhogs MC Motoklubi peamaja wc-de ehitus 1000,00 01.11.2020– 01.03.2021
5. Rõuge Kiisupere MTÜ Laste suvelaagri korraldamine Rõuge vallas 500,00 01.03.2021– 01.08.2021
6. MTÜ Võrumaa Lasterikkad Lasterikaste perede toetus 1300,00 01.01.2021– 31.12.2021
7. MTÜ Vaidava Mälestuspingid Joonase rajale 500,00 01.01.2021– 01.05.2021
8. Varstu Kirikukontsert MTÜ Tartu Pühade Aleksandrite koguduse koori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus 300,00 01.12.2020– 31.01.2021
9. Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ Vaimse suunitlusega perelaagri korraldamine 300,00 01.03.2021– 31.08.2021

 

3. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata
jätmise põhjus
1. MTÜ Rõuge Golf Rõuge golfiväljakule niiduki soetamine Rahaliste vahendite nappus
2. MTÜ Uue-Saaluse Külaselts Uue-Saaluse 7. kodukandipäev 2020 Rahaliste vahendite nappus

 

2020. aasta I vooru tulemused

Kuni 1. aprillini oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2020. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
 
Komisjoni ettepanekute ning toetuse mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
 
1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:
   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. MTÜ Rajalooja Endurostaadioni rajamine 774,00 01.05.2020 – 30.11.2020
2. Püssä küla selts Püssä küla hoogtöö päevad 2020 143,00 01.05.2020 – 30.09.2020
3. Võru Ratastooliklubi Rõuge Ööbikuoru CUP boccias 295,00 01.08.2020 – 30.09.2020
4. MTÜ Krabi Külateater Krabi külateatri osalemine XVI Kuhjavere teatrifestivalil 120,00 22.08.2020 – 10.12.2020
5. MTÜ Kool Keset Metsa Tsiistre võrkpalliväljaku värskendamine 300,00 01.05.2020 – 30.06.2020
6. Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ Mõniste-Ritsiku kiriku hoone akende
vanast värvist puhastamine ja värvimine
559,00 01.05.2020 – 30.06.2020
7. MTÜ FUFF Soome-Ugri Filmifestival VII 450,00 01.01.2020 – 31.12.2020
8. Mägilaste Motoklubi Meeste Vaba Aja Keskuse WC-de ehitus 960,00 15.04.2020 – 30.09.2020
9. Mittetulundusühing Ääremaa Noored Mõniste noortekeskuse hoone kasutusele võtmise tingimuste täitmine 756,00 20.03.2020 – 30.06.2020
10. Han Hendrik Piho Õpingud Estonian Business School 1000,00 01.09.2020 – 15.06.2021
11. MTÜ Luutsniku-Korneti Sõprusselts Luutsniku külapäeva korraldamine 400,00 01.08.2020 – 01.11.2020
12. MTÜ Luutsniku-Korneti Sõprusselts Läti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine 450,00 01.09.2020 – 01.11.2020
13. MTÜ Varstu Kirikukontsert Kalevi Kammerkoori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus 348,00 01.05.2020 – 30.10.2020
14. Misso Tehnikaspordi Klubi Matkarada maastikusõidukitele – rajamine ja olemasolevate radade hooldamine 580,50 01.09.2020 – 31.03.2021
15. Mittetulundusühing Rõuge Golf Rõuge golfiväljaku abihoone rajamine 1450,00 01.04.2020 – 30.10.2020
16. Ruusmäe Noorteklubi Kogumiku "Ruusmäe latsi jutuq II" trükkimine, esitlus 300,00 01.05.2020 – 01.11.2020
17. Misso Avatud Noorteklubi Joogatrennid Missos 2020/2021 920,00 01.09.2020 – 31.05.2021
18. Võrumaa Puuetega Inimeste Koda Rahvusvaheline puuetega inimeste
päev ja Võrumaa Puuetega Inimeste Koja 25. juubeli tähistamine
300,00 01.10.2020 – 31.12.2020

 

2. Rahuldada rahaliste vahendite nappuse tõttu osaliselt alljärgnevad taotlused:

   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. Rõuge Spordiklubi Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel osalemine 1430,00 01.09.2020 – 15.02.2021
2. MTÜ Kõrvipalu Loometalu XXII Rahvapillilaager Võrumaal Varstu Koolis 1000,00 01.05.2020 – 01.09.2020
3. Uue-Saaluse Külaselts Uue-Saaluse 7. kodukandipäev 2020 1000,00 01.06.2020 – 01.10.2020
4. Mittetulundusühing Vana-Roosa Wärk Vana-Roosa kalapäev 2020 300,00 01.08.2020 – 31.08.2020
5. Mittetulundusühing Varstu lasteaed-kool Varstu kooliaia unustusest äratamine 600,00 02.04.2020 – 30.11.2020
6. MTÜ Õpperetk Rõuge aastal 1000 1100,00 01.07.2020 – 31.09.2020
7. Eesti Looduskaitse Selts Varstu osakond ELKS Varstu osakonna õppepäevad-loodusmatkad 800,00 01.07.2020 – 30.10.2020
8. Mittetulundusühing Kangsti Külaselts Kangsti seltsielu aasta 700,00 01.05.2020 – 31.12.2020

 

3. Rahuldada osaliselt ja tingimuslikult järgmised taotlused juhul, kui taotlejad esitavad vallavalitsusele hiljemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist Terviseameti loa ja kirjaliku avaliku ürituse taotluse, milles on piisavad selgitused ja garantiid, kuidas tagatakse Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduses nr 172 avalike ürituste korraldamisele esitatud nõuete täitmine:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. Paganamaa Arendamise Mittetulundusühing XXVI Paganamaa päevad 1000,00 17.04.2020 – 30.08.2020
2. Võrumaa Spordiliit 17. Pulli järve jooks 400,00 01.06.2020 – 30.06.2020
3. Sänna Külaühing Pärlijõe Tõukerattamaraton 700,00 01.06.2020 – 30.08.2020
4. Mittetulundusühing Festival KÕU Festival KÕU 1000,00 01.02.2020 – 31.07.2020

 

4. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata
jätmise põhjus
1. Püssä küla selts Püssä küla jaanipäev Hädaolukorra tõttu on keelatud kõik avalikud üritused kuni 30. juunini 2020.
2. Korvpalliklubi Rõuge Korvpalliklubi varustus Riiete soetamist täiskasvanutele ei toetata.
3. Mittetulundusühing Mauri põliskodud Külasiseste juurdepääsuteede rajamise 2. etapp Vooru rahaliste vahendite nappus, kasusaajate ring on väga kitsas. Sihtotstarve on ebaselge.
4. MTÜ Varstu Kirikukontsert Klapptoolide soetamine Mõniste-Ritsiku kiriku saali kontsertide korraldamiseks Klapptoolid ei sobi muinsuskaitsealusesse kirikusse, toolide kvaliteet on halb.