Teadmiseks!
2024. aastal Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetusvoorusid ei avata.

Mittetulundustegevuse toetus

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast.

Lühidalt:

 • Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris. Taotluste esitamise tähtajad on vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober. Taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada kuni kaks taotlust.
  • Stipendiumi saab taotleda kuni 35-aastane noor kuni 500 eurot aastas.
  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. 
 • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest.
  • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
  • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
 • Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% projekti maksumusest. 
 • Pärast projekti elluviimist esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande koos nõutud lisadega. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagastada.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, saates selle digiallkirjastatuna valla üldmeilile vald@rougevald.ee, posti teel aadressile Ööbikuoru 4. Rõuge alevik 66201 või tuues taotluse tööpäevadel vallamaja kantseleisse. 

Juhime tähelepanu, et toetusvoorus osalemiseks peavad varasemalt toetatud ja lõppenud projektide aruanded olema kinnitatud. 

Küsimustele vastab projektispetsialist Kariina Nesenko (kariina.nesenko@rougevald.ee, 520 6945)

Laadi taotlus- ja aruandevormid alla siit:

Taotlusvormid:

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvorm

Stipendiumi taotlusvorm

Kaasfinantseeringu taotlusvorm

Aruandevormid:

Mittetulundustegevuse toetuse aruandevorm

Stipendiumi aruandevorm

Teadmiseks toetuse saajale

Toetus makstakse taotluses märgitud arvelduskontole. Teie andmed on raamatupidamisele edastatud ning väljamakse sooritatakse esimesel võimalusel. Selleks ei pea te täiendavalt midagi tegema.

Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt vastavalt taotlusvormil märgitud tegevustele. Teatud juhtudel on vallal õigus toetus kas osaliselt või täies mahus tagasi nõuda. Täpsemalt saate sellest lugeda kas korralduselt või Rõuge Vallavolikogu määrusest „Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord".

Kulude abikõlblikkuse periood algas taotluse esitamise päevast ja kestab taotlusvormile märgitud projekti lõpptähtajani. Isegi, kui toetussumma pole veel laekunud, võite soovi korral projektiga seonduvaid kulutusi juba teha ning seejuures kindel olla, et need on abikõlblikud. Palun hoidke kulu- ja maksedokumendid alles, sest vajate neid hiljem aruandluseks.

Avaliku ürituse korraldamisel on toetuse saaja kohustatud ürituse infot kajastama valla infokanalites koos valla sümboolikaga. Et saaksime anda ka oma panuse teie ürituste reklaamimisel, palume toimumise info aegsasti edastada kommunikatsioonispetsialistile (Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee).

Projekti lõppemise kuupäevast ühe kuu jooksul ootame teilt aruannet toetuse kasutamise kohta koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (aruandevormid lisatud manusena, stipendiumi saajad saavad kasutada stipendiumi aruande vormi). Palun tehke seda tähtaegselt ning pidage silmas, et tulevastes toetusvoorudes osalemiseks peavad varasemalt lõppenud projektide aruanded olema esitatud ning valla poolt kinnitatud.

Kui peaks esinema ootamatusi, mis takistavad projekti elluviimist planeeritud perioodi jooksul, võtke palun aegsasti ühendust – ettenägematute probleemide korral on võimalik projekti lõpptähtaja pikendamine. Pikendamist saab taotleda ainult enne projekti lõpptähtaega.

Toetustega seotud info ja abi:
Kariina Nesenko, projektispetsialist
+372 520 6945
projektispetsialist@rauge.ee