Mittetulundustegevuse toetus

Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

2019. aasta 17. septembril võttis Rõuge vallavolikogu vastu uue mittetulundustegevuse toetuse määramise korra.

 • Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprilis ja oktoobris. Taotluste esitamise tähtajad on vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober. Taotlused ja aruanded esitatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil. Alates 2020. aastast kaob võimalus taotleda toetusi tagantjärele.
  • Stipendiumi saab üks inimene taotleda kuni 1000 eurot aastas. Võib esitada mitu erinevat taotlust, kuid mitte üle 1000 euro aastas kokku.
  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. Ühes voorus võib esitada mitu taotlust.
 • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest. Toetusi makstakse  volikogu poolt seatud aastase piirsumma ulatuses. Volikogu saab seda summat muuta lähtudes valla eelarve seisust.
  • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
  • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
 • Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% valla poolt antavast summast.
 • Toetuse kasutamise kontroll muutub paremaks. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagasi maksta.

Taotlused tuleb esitada tähtaegselt valla üldmeiliaadressile vald@rauge.ee.

Kogu info taotlemise kohta meie projektispetsialistilt: projekt@rauge.ee, 520 6945 (Ruuta Ruttas-Küttim)

Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse saajad 2020. aastal

2020. aasta I vooru tulemused

Kuni 1. aprillini oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2020. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
 
Komisjoni ettepanekute ning toetuse mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
 
1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:
   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. MTÜ Rajalooja Endurostaadioni rajamine 774,00 01.05.2020 – 30.11.2020
2. Püssä küla selts Püssä küla hoogtöö päevad 2020 143,00 01.05.2020 – 30.09.2020
3. Võru Ratastooliklubi Rõuge Ööbikuoru CUP boccias 295,00 01.08.2020 – 30.09.2020
4. MTÜ Krabi Külateater Krabi külateatri osalemine XVI Kuhjavere teatrifestivalil 120,00 22.08.2020 – 10.12.2020
5. MTÜ Kool Keset Metsa Tsiistre võrkpalliväljaku värskendamine 300,00 01.05.2020 – 30.06.2020
6. Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ Mõniste-Ritsiku kiriku hoone akende
vanast värvist puhastamine ja värvimine
559,00 01.05.2020 – 30.06.2020
7. MTÜ FUFF Soome-Ugri Filmifestival VII 450,00 01.01.2020 – 31.12.2020
8. Mägilaste Motoklubi Meeste Vaba Aja Keskuse WC-de ehitus 960,00 15.04.2020 – 30.09.2020
9. Mittetulundusühing Ääremaa Noored Mõniste noortekeskuse hoone kasutusele võtmise tingimuste täitmine 756,00 20.03.2020 – 30.06.2020
10. Han Hendrik Piho Õpingud Estonian Business School 1000,00 01.09.2020 – 15.06.2021
11. MTÜ Luutsniku-Korneti Sõprusselts Luutsniku külapäeva korraldamine 400,00 01.08.2020 – 01.11.2020
12. MTÜ Luutsniku-Korneti Sõprusselts Läti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine 450,00 01.09.2020 – 01.11.2020
13. MTÜ Varstu Kirikukontsert Kalevi Kammerkoori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus 348,00 01.05.2020 – 30.10.2020
14. Misso Tehnikaspordi Klubi Matkarada maastikusõidukitele – rajamine ja olemasolevate radade hooldamine 580,50 01.09.2020 – 31.03.2021
15. Mittetulundusühing Rõuge Golf Rõuge golfiväljaku abihoone rajamine 1450,00 01.04.2020 – 30.10.2020
16. Ruusmäe Noorteklubi Kogumiku "Ruusmäe latsi jutuq II" trükkimine, esitlus 300,00 01.05.2020 – 01.11.2020
17. Misso Avatud Noorteklubi Joogatrennid Missos 2020/2021 920,00 01.09.2020 – 31.05.2021
18. Võrumaa Puuetega Inimeste Koda Rahvusvaheline puuetega inimeste
päev ja Võrumaa Puuetega Inimeste Koja 25. juubeli tähistamine
300,00 01.10.2020 – 31.12.2020

 

2. Rahuldada rahaliste vahendite nappuse tõttu osaliselt alljärgnevad taotlused:

   Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. Rõuge Spordiklubi Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel osalemine 1430,00 01.09.2020 – 15.02.2021
2. MTÜ Kõrvipalu Loometalu XXII Rahvapillilaager Võrumaal Varstu Koolis 1000,00 01.05.2020 – 01.09.2020
3. Uue-Saaluse Külaselts Uue-Saaluse 7. kodukandipäev 2020 1000,00 01.06.2020 – 01.10.2020
4. Mittetulundusühing Vana-Roosa Wärk Vana-Roosa kalapäev 2020 300,00 01.08.2020 – 31.08.2020
5. Mittetulundusühing Varstu lasteaed-kool Varstu kooliaia unustusest äratamine 600,00 02.04.2020 – 30.11.2020
6. MTÜ Õpperetk Rõuge aastal 1000 1100,00 01.07.2020 – 31.09.2020
7. Eesti Looduskaitse Selts Varstu osakond ELKS Varstu osakonna õppepäevad-loodusmatkad 800,00 01.07.2020 – 30.10.2020
8. Mittetulundusühing Kangsti Külaselts Kangsti seltsielu aasta 700,00 01.05.2020 – 31.12.2020

 

3. Rahuldada osaliselt ja tingimuslikult järgmised taotlused juhul, kui taotlejad esitavad vallavalitsusele hiljemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist Terviseameti loa ja kirjaliku avaliku ürituse taotluse, milles on piisavad selgitused ja garantiid, kuidas tagatakse Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduses nr 172 avalike ürituste korraldamisele esitatud nõuete täitmine:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise
algus ja lõpp
1. Paganamaa Arendamise Mittetulundusühing XXVI Paganamaa päevad 1000,00 17.04.2020 – 30.08.2020
2. Võrumaa Spordiliit 17. Pulli järve jooks 400,00 01.06.2020 – 30.06.2020
3. Sänna Külaühing Pärlijõe Tõukerattamaraton 700,00 01.06.2020 – 30.08.2020
4. Mittetulundusühing Festival KÕU Festival KÕU 1000,00 01.02.2020 – 31.07.2020

 

4. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata
jätmise põhjus
1. Püssä küla selts Püssä küla jaanipäev Hädaolukorra tõttu on keelatud kõik avalikud üritused kuni 30. juunini 2020.
2. Korvpalliklubi Rõuge Korvpalliklubi varustus Riiete soetamist täiskasvanutele ei toetata.
3. Mittetulundusühing Mauri põliskodud Külasiseste juurdepääsuteede rajamise 2. etapp Vooru rahaliste vahendite nappus, kasusaajate ring on väga kitsas. Sihtotstarve on ebaselge.
4. MTÜ Varstu Kirikukontsert Klapptoolide soetamine Mõniste-Ritsiku kiriku saali kontsertide korraldamiseks Klapptoolid ei sobi muinsuskaitsealusesse kirikusse, toolide kvaliteet on halb.

 

Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse saajad 2019. aastal

2019. aasta vahevooru tulemused

Rõuge Vallavolikogu 17.09.2019 määruse nr 15 Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord § 9 lg 7 alusel ja vastavalt külaelukomisjoni 16.12.2019 protokollile nr 1-13/15, milles kajastuvad mittetulundustegevuse toetuse taotluste hindamistulemused, annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada osaliselt alljärgnevad taotlused:

Nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse
suurus
Projekti elluviimise algus ja
lõpp
 1. Viitina Tehnikaklubi MTÜ Võrumaa Talvekarika Viitina etapp 400,00 27.01–14.02.2020
 2. MTÜ Rõuge Spordiklubi Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel osalemine 320,00 08.11.2019–15.02.2020
 3. MTÜ Vana-Roosa Wärk Vana-Roosa vastlapäev ja järveralli 200,00 02.01–31.03.2020
 4. MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed Kalapüügivõistluse Rõuge Purakas 2020 korraldamine 400,00 01.01–29.02.2020
 5. Miia Heleene Utsal Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks 900,00 01.10.2019–01.05.2020
 6. MTÜ Spordiühing Võru Biathlon Haanja lasketiiru tagavalli/kaitseseina projekteerimine 1260,00 01.01–30.03.2020
 7. ELKS Varstu osakond ELKS Varstu osakonna 50.sünnipäeva tänuüritus 400,00 20.11.2019–07.01.2020
 8. MTÜ Ääremaa Noored Mõniste noortekeskuse hoone rekonstrueerimise 3.etapi lisatööd 690,00 18.11.2019–31.03.2020
 9. MTÜ Ruusmäe Noorteklubi XVI laste laulupäev Rogosi mõisas 20. märts 2020 120,00 10.01–01.04.2020
 10.  MTÜ Ruusmäe Noorteklubi Rõuge piirkonna harrastusbändide õppepäev "Viis viimast" 160,00 01.02–30.04.2020

 

2. Jätta rahuldamata järgmised taotlused:

 Nr  Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata jätmise põhjendus
 1. Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ Puhkamiskoha väljaehitamine Mõniste-Ritsiku kiriku juures Vahevooru rahaliste vahendite nappus. Soovitus küsida odavamaid hinna-pakkumisi, teha koostööd kohalike ettevõtjatega ja esitada taotlus uuesti järgmises voorus.
 2.  MTÜ Kavadi Keskus Kavadi järveveere talgud Vahevooru rahaliste vahendite nappus. Soovitus esitada taotlus uuesti järgmises voorus.
 3. MTÜ Mauri Põliskodud Külasiseste juurdepääsuteede rajamine 2. etapp Vahevooru rahaliste vahendite nappus.  Alustada vajalikest planeeringutest, mõelda hajaasustuse programmi vahendite kasutamise võimalustele, soovitus esitada taotlus uuesti järgmises voorus.

 

2019. aasta II taotlusvooru tulemused:

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 11 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 11 lg 6 alusel ja vastavalt külaelukomisjoni 19.09.2019 protokollile nr 11, milles kajastuvad mittetulundustegevuse toetuse taotluste hindamistulemused, annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse taotlused:

Nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus

Projekti elluviimise
algus ja lõpp

1.

MTÜ Spordiühing Võru Biathlon

Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine

2350

01.09.2019–01.06.2020

2.

Varstu Kirikukontsert MTÜ

Ansambel Triskele kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus

420

01.09.2019–01.05.2020

3.

Tauno Tamm

Eesti ja Rõuge valla esindamine Ungaris toimuvatel laskmise maailmameistrivõistlustel

500

19.08.2019–26.08.2019

4.

Kati Truup

Ubajärve Rännak 2019

250

19.08.2019–26.08.2019

5.

MTÜ Rõuge Spordiklubi

Eesti saalijalgpalli MV 2. liigas osalemine

1459,85

15.09.2019–15.02.2020

6.

Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ

Mõniste-Ritsiku kiriku hoone laudvooderdise remont ja pehkinud laudade asendamine

1300

november 2019 – jaanuar 2020

7.

MTÜ Ääremaa Noored

Mõniste ANKi hoone evakuatsioonitee ehitus ja küttesüsteemi rekonstrueerimine

3825,06

01.09.2019–31.03.2020

8.

MTÜ Kangsti Külaselts

Kangsti külaplatsile kõlakoda

335

01.09.2019– 01.08.2020

9.

MTÜ Matsi Tehnikaspordiklubi

Noorte motopäev

300

01.01.2020–31.09.2020

10.

Emma Ilisson

Vahetusaasta Aasias

500

01.08.2020–01.06.2021

11.

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev

300

01.11.2019–31.12.2019

12.

MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubi

Matkarada maastikusõidukitele - rajamine ja hooldus

673,30

01.09.2019–31.08.2020

13.

MTÜ Krabi Külateater

Krabi külateatri 20. juubel

600

01.07.2019–10.04.2020

14.

MTÜ Kavadi Keskus

Kavadi järve kallasraja kindlustamine

900

16.09.2019–01.12.2019

15.

MTÜ Rajalooja

Navigeerimistehnika soetamine ja kodulehe tegemine

900

01.10.2019–31.12.2019

16.

Mägilaste Motoklubi MTÜ

Liiklusmärkide ja teavitussiltide soetamine

490

01.10.2019–30.09.2020

17.

Kaspar-Oskar Kramp

Stipendium õpinguteks Hochschule für Theater, Musik und Medien Hannover

500

01.09.2019–01.02.2020

18.

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi

Joogatunnid Missos

554

01.09.2019–01.03.2019

19.

MTÜ Viitina Jahiselts

Keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Viitina järvele

1836,45

01.08.2018–30.09.2019

20.

MTÜ Haanja Suusaklubi

45. Haanja maraton

2000

01.01.2020–08.03.2020

 

2. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:

 

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Taotluse rahuldamata jätmise põhjendus

1.

MTÜ Mehkamaa kultuuriselts

Esinemisriided Mõniste segarühmale

Riiete valmistamiseks küsida toetust teistest allikatest nagu nt KOP, KULKA vmt.

2.

MTÜ Rõuge Taluselts

Roheliseks kasvamise vestlusõhtud

Pikaajaline projekt väikese sihtrühmaga, mille jaoks küsida toetust teistest allikatest nagu KOP, KIK vmt.

 

2019. aasta I taotlusvooru tulemused:

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 11 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 11 lg 4, lg 6 ja lg 7, haldusmenetluse seaduse § 14 lg 6 p 1 ja Rõuge Vallavolikogu külaelukomisjoni 20.03.2019 protokolli nr 6 alusel annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada mittetulundustegevuse toetuse taotlused alljärgnevalt:

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus

Projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev

 1.1

 Helju Velks

Rõuge valla Jaanisimman Viitina Järvesaares

500

 24.06.2019–25.06.2019

 1.2

 MTÜ Haanja Suusaklubi

 44. Haanja Maraton

500

 märts 2019 – märts 2019

 1.3

 MTÜ Misso vabatahtlikud

 Autopesula projekteerimine

540*

 01.11.2018 – märts 2019

 1.4

 MTÜ Spordiühing Võru Biathlon

 Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine

2 800*

 01.09.2019 – 01.06.2020

 1.5

 MTÜ Omatehtud

 Kunstide koja rajamine Rõuge Kunstikuuri

3 991*

 01.04.2019–15.05.2019

 1.6

 Väino Marjak

 Rõuge Ööbikuoru CUP boccias

224

 01.08-2019–30.09.2019

 1.7

 Väino Marjak

 Püssä küla jaanipäev

278,5

 01.06.2019–30.07.2019

 1.8

 Püssä küla selts

 Püssä küla seltsi hoogtöö päevad 2019

130

 01.05.2019–30.09.2019

 1.9

 Viitina jahiselts MTÜ

 Viitina Kuurits 2019

500

 01.07.2019–01.08.2019

 1.10

 MTÜ Peedomäe Tähed

 Kirjanik Ene Mihkelsoni 75. tähtpäev

200

 01.05.2019–31.10.2019

 1.11

 Kaspar-Oskar Kramp

 Õpingud Hochschule für Theater, Musik und Medien

500

 01.04.2019–15.07.2019

* toetus eraldatakse investeeringuteks

Kokku eraldatakse mittetulundustegevuse toetusteks 26 889,90 eurot, millest 10 231 eurot eraldatakse investeeringuteks.

2. Jätta rahuldamata mittetulundustegevuse toetuse taotlused alljärgnevalt:

 

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Toetuse suurus

Taotluse rahuldamata jätmise põhjendus

 2.1

 Kupatama Motorsport

 Noorte autospordi arendamine

0

 Taotlus on kokku kirjutatud liiga üldiselt. Eelarve on üldsõnaline. Tegelike kasusaajate hulk on ebaselge. Taotluse sisu on väheuuenduslik.

Puudub selge nägemus, milliseid konkreetseid koolitusi, kui tihti ja kelle abil tegema kavatsetakse hakata.

 2.2

 MTÜ Peedomäe Tähed

 Kirjanik Ene Mihkelsoni raamatukogu

0

 Projektis väljatoodud tegevused on raamatukogu juhataja tööülesanded (eraldi tasustamist ei peeta vajalikuks).

2.3

 Sänna Kultuurimõis

 Elo Toodo bändi kontsert

0

 Eraldatavate vahendite vähesuse tõttu ei ole võimalik toetada ühes piirkonnas kõiki tegevusi.

2.4

 Mägilaste Motoklubi

Rõuge leerimaja avamine

0

 Eelmises taotlusvoorus on taotletud raha samadele tegevustele. Eelmises taotluses välja toodud tegevused on lõpuni viimata. Teist korda samadele tegevustele raha andmine ei ole rahaliste vahendite nappuse tõttu otstarbekas.

 

3. Jätta läbi vaatamata alljärgnev mittetulundustegevuse toetuse taotlus:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Toetuse suurus Taotluse läbi vaatamata
jätmise põhjus
1. Paganamaa Arendamise Mittetulundusühing XXV Paganamaa päevad 0 Haldusmenetluse seaduse § 14 lg 6 p 1 alusel on taotlus jäetud läbi vaatamata. Taotluse esitamise tähtaeg oli 28.02.2019. Taotlus esitati 01.03.2019.