Eesti-Vene koostööprojekt SaveSmart

  

Projekti „SaveSmart" eesmärk on parandada avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhusust Eestis ja Pihkva oblastis, võttes hoonete renoveerimisel kasutusele uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi.

Projekti tegevused

Hoonele paigaldatakse päikesepaneelidega toodetud energia salvestussüsteem. Pihkva oblastis Porhovi linnas renoveeritakse lasteaed ja Ostrovis gümnaasiumihoone küttesüsteem, lisaks vahetatakse seal välja aknad. Võru linnavalitsus koostab koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspertidega multifunktsionaalse avaliku hoone energiatõhusaks renoveerimise tehnilise dokumentatsiooni; Rõuge vallas kaasajastatakse rahvamaja küttesüsteemi, viies selle üle maaküttele. Samuti korraldatakse õppereise, töötubasid, seminare ja koolitusprogramme, mille jooksul tutvustatakse kohalike omavalitsuste ja teiste avaliku sektori asutuste spetsialistidele erinevaid võimalusi, kuidas avalike hoonete renoveerimisel saavutada uute lahenduste ja tehnoloogiate kasutamise tulemusena oluline energiasääst. Samuti koostatakse standardsed energiasäästu alased soovitused eri tüüpi avalike hoonete (sh tehnosüsteemide) renoveerimiseks.

Projektipartnerid

Projekti juhtpartner on Tartu Regiooni Energiaagentuur. Partneriteks Eestist on Võru Linnavalitsus, Setomaa ja Rõuge Vallavalitsused. Venemaalt osalevad projektis Ostrovi ja Porhovi rajoonide administratsioonid. Assotsieeruvate partneritena toetavad projekti elluviimist Vene poolelt Pihkva oblasti ehitus- ja elamu- ning kommunaalmajanduse komitee ja Pihkva oblasti tariifide ja energeetika komitee ning Eesti poolelt Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Rakvere Linnavalitsus.

Projekti elluviimise periood on 01.06.2019–31.05.2022.

Projekti kogueelarve on 589 510 eurot, millest 498 766 eurot on Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetus.

Projekti lõpuks on suurenenud avaliku sektori asutuste, spetsialistide ja avalikkuse teadlikkus kõige innovatiivsematest energiasäästuvõimalustest ja energiatõhusatest hoonetest. Samuti on paranenud avaliku sektori spetsialistide suulikkus kavandada ja teostada avalike hoonete energiatõhusat renoveerimist ja haldamist. Lisaks on koostatud standardsed energiasäästu soovitused erinevat tüüpi avalike hoonete jaoks ja energiatõhusalt renoveeritud kaks avalikku hoonet Eestis ja kaks Pihkva oblastis.

Projekti ER15 SaveSmart kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.
 

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Rõuge vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik:
Ruuta Ruttas-Küttim
projektispetsialist
projekt@rauge.ee
+372 520 6945