Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud

 

Rõuge alevikus asuva Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneering

 

Rõuge vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/54 võeti vastu Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneering ja otsustati korraldada avalik väljapanek.

Detailplaneering on algatatud Rõuge vallavolikogu 21.06.2016 otsusega nr 39. Planeeringu koostamise ülesandeks on Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse (69701:004:0941) hoonestusala laiendamine ning ehitustingimuste seadmine, heakorrastuse põhimõtete määratlemine, tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha määramine, haljastuse ja juurdepääsu määramine.

Planeeringu ala suurus on 2,3 ha, detailplaneering muudab Rõuge vallavolikogu 28.08.2013 otsusega nr 41 kehtestatud Vallamaja (Ööbikuoru tn 4) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringut Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse hoonestusala suuremise osas.

Detailplaneeringu lahendus moodustab Ööbikuoru tn 6 kinnistule eraldi hoonestusala elamu ja selle teenindamiseks vajalike abihoonete ning rajatiste ehitamiseks ning tagab Ööbikuoru tn 6 ja Ööbikuoru tn 4 vahelisele alale piirkonda sobituva hoonestuse rajamise.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. juulist 20. augustini 2018 Rõuge vallavalitsuse ruumides Rõuge alevikus Ööbikuoru 4. Planeeringu materjalidega saab tutvuda alloleva lingi kaudu.

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 21. augustil 2018 algusega kell 15.00 Rõuge vallavalitsuse ruumides Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Lisateavet saab Rõuge vallavalitsuse planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: Tiina Pettai, tel 785 9322, e-kirja aadress planeering@rauge.ee.

 

Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneering