11.07.19

Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 30.07-28.08.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 04.09.2019 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

 

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/56.

 

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuorg maaüksuse (69701:004:0018) läänepoolsel ca 2,4 ha suurusel territooriumil Liinjärve kaldal. Planeeritava ala maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa 100%.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.

 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta võrreldes olemasoleva olukorraga oluliselt ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks täiendavate turismitaristu rajatiste ehitamine planeeringualale, millest tähelepanuväärseim on rippsild.

 

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust.

 

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

5.07.19

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 22.07-21.08.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 28.08.2019 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

 

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 20.01.2019 otsusega nr 1-3/4.

 

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel (69701:004:1442) ning juurdepääsutee osas Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja Kõnnitee (69701:004:0096) maaüksustel. Planeeritava maaüksuse Tindi tn 8 maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on pereelamu rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning jagada Tindi tänav 8 maaüksus kaheks katastriüksuseks, millest ühele määrata transpordimaa maakasutuse sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele määrata pereelamu ja abihoonete rajamiseks elamumaa maakasutuse sihtotstarve.

 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks ühe üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste rajamine piirkonda.

 

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust.

 

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade:

Rõuge Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 2-3/124 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneering (Kurmik Projekt OÜ töö nr 2017-1493-23). Korraldust muudeti Rõuge Vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 2-3/137 avaliku väljapanku tulemuste avaliku arutelu kuupäeva osas.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Ruusmäe külas ja külgneb riigiteega nr 25161 Kose - Käbli ning riigiteega nr 25152 Luutsniku - Ruusmäe. Planeeritav ala jääb eelnimetatud teede ristmikust edela suunas. Planeeringuala on 8931 m2 suurune ja moodustub Tammiku tee 23 katastriüksust (18102:002:0025), mille maakasutuse sihtotstarve on 100% tootmismaa. 

Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva tootmishoone laiendamiseks suurendada krundi hoonestusala. Määrata krundile ehitusõigus ning haljastuse ja heakorra põhimõtted. Detailplaneeringuga muudetakse planeeringualal seni kehtivat Haanja Vallavolikogu 20.10.2004 määrusega nr 20 kehtestatud Ruusmäe töökoja detailplaneeringut. 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei oma eeldatavasti olulist negatiivset keskkonnamõju. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks planeeringualal olemasoleva ehitise laiendamine. 

Piirkonnas kehtib Haanja valla üldplaneering. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek 13.-26.05.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29.05.2019 kell 15.00 Haanja teenuskeskuse II korruse saalis (Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald). 

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

20.12.18

Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

 

Rõuge Vallavalitsus korraldas 03.12. kuni 16.12.2018 Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mille tulemuste avalik arutelu toimus 19.12.2018. Avaliku väljapaneku käigus esitati üks kirjalik ettepanek. Esitatud ettepanek on arvesse võetud ning detailplaneeringus on tehtud vastavad muudatused. Detailplaneeringu põhilahendus tehtud muudatustega ei muutu ning detailplaneering täiendavat kooskõlastamist ja uut avalikku väljapanekut ning arutelu ei vaja.

 

 

Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haanja tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu

Avaldatud 15.11.2018

 

Rõuge Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 2-3/415 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering (Jaan Vene Projektbüroo OÜ töö nr DP-02-2018).

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Haanja külas Taltjärve kirdekaldal. Planeeringuala on ligikaudu 2 ha suurune ja moodustub Mõtsa, Võru metskond maatükk 111 ja Võru metskond maatükk 112 katastriüksuste osadest, mille maakasutuse sihtotstarve on kahel esimesel maatulundusmaa ning viimasel kaitsealune maa.

Detailplaneeringuga nähakse ette tehislume tootmiseks vajaliku süsteemi ja teenindavate rajatiste (sh teed ja platsid) rajamine Taltjärve lähedusse. Detailplaneeringuga muudetakse kehtetuks Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35 kehtestatud Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei oma eeldatavasti olulist negatiivset keskkonnamõju. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks planeeringualal uute ehitiste väljaehitamine ning vajalikus mahus metsa raie ehitiste rajamiseks. Planeeringuga nähakse olemasolevate katastriüksuste ümberkruntimine. Planeeritud on tehnohoone ja selle toimimiseks vajalikud rajatised.

Piirkonnas on kehtiv Haanja valla üldplaneering. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.12–16.12.2018 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 19.12.2018 kell 15.00 Haanja teenusekeskuse II korruse saalis (Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald).

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või laadides alal dokumendifailid allolevast seotud failide loendist. Lisateavet saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.

Rõuge alevikus asuva Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneering

16.10.18


Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/54 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse (69701:004:0941) detailplaneering.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Rõuge Suurjärve idakaldal. Planeeringuala moodustab Ööbikuoru tn 6 katastriüksus, mille maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.
Detailplaneeringuga nähakse ette Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, hoonestusala laiendamine ning ehitustingimuste seadmine üksikelamu ja teenindavate hoonete ning rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Rõuge Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 16 kehtestatud Vallamaja krundi ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu ning nendega piirnevate alade detailplaneeringut Ööbikuoru tn 6 kinnistu osas.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks ühe üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste rajamine piirkonda.
Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.11-05.12.2018. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 7.12.2018 kell 15.00 Rõuge vallamajas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).
Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: Krislyn Prants, tel 785 9322, planeering@rauge.ee.

 

Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneering