Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud

Detailplaneeringu avalik väljapanek: Järvekalda ja Kolmnurga

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.–31.03.2022 Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee. 

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 1-3/5 ning vastu võetud Rõuge Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 1-3/15.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Järvakalda (69701:004:0129) ja Kolmnurga (69701:004:0128) maaüksustel. Planeeringualasse on kaasatud ka Kaarsilla (69701:004:0130) ja osaliselt 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69701:005:2810) katastriüksused. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Järvekalda maaüksuse kruntideks jagamine ning kruntidele ja Kolmnurga maaüksusele üksikelamute ja abihoonete ehitusõiguse ja maakasutuse sihtotstarvete määramine. 

Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on nelja üksikelamu ja teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamine planeeringualale. Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu elluviimine puudutab osaliselt Rõuge alevikule omaseid vaateid.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust.

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee ning eelneval kokkuleppel Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik). Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).