Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud

Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 30.01-29.02.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.03.2020 kell 13.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 1-3/5.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Järvakalda (69701:004:0129) ja Kolmnurga (69701:004:0128) maaüksustel. Planeeringualasse on kaasatud ka Kaarsilla (69701:004:0130) ja osaliselt 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69701:005:2810) katastriüksused. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 28 kehtestatud „Järvekalda kinnistu ja lähiala detailplaneeringut" planeeringuala ulatuses, et võimaldada Järvekalda maaüksusele pereelamute ja abihoonete ning võimalusel ühe elamu/ärihoone rajamiseks hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, kruntideks jagamine ja maakasustuse sihtotstarvete määramine. 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks kolme elamumaa ning ühe äri-ja elamumaa otstarbelise krundi arendus piirkonnas.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust.

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 12.12.2019–10.01.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 15.01.2020 kell 13.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge Vallavolikogu 22.10.2019 otsusega nt 1-3/66.

Detailplaneeringuala paikneb Võru maakonnas Rõuge Vallas Viitina külas ja hõlmab Koolimaa (69702:002:0057) katastriüksust ja osaliselt ka Tiigi (69702:002:0790) ning 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69702:002:1470) katastriüksustel. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on uute elamukruntide kavandamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudele ja –rajatistele asukoha määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on kahe üksikelamu ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamine planeeringualale ning jalgratta- ja jalgtee rajamine Käätso-Rõuge-Luutsniku maantee äärde.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Koolimaa detailplaneeringu kooskõlastused.

Avaldatud 25.11.2019.

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 12.12.2019–10.01.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 15.01.2020 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge Vallavolikogu 19.11.2019 otsusega nt 1-3/75.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel (69701:004:1442) ning juurdepääsutee osas Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja Kõnnitee (69701:004:0096) maaüksustel. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on pereelamu rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning jagada Tindi tänav 8 maaüksus kaheks katastriüksuseks, millest ühele määrata transpordimaa maakasutuse sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele määrata pereelamu ja abihoonete rajamiseks elamumaa maakasutuse sihtotstarve.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on üksikelamu ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamine planeeringualale.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Avaldatud 25.11.2019.