Varstu piirkonna vabaühendused

Mittetulundusühing Vana-Roosa Wärk

Esindaja: Katrin Pudersell

Kontakt: 507 2161, katrin.pudersell@gmail.com

FB: Vana-Roosa Wärk

Ühingu eesmärk on Vana-Roosa kohaliku külaelu aktiviseerimine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: kohaliku elukeskkonna arendamine, vaba aja tegevuseks võimaluste loomine, kohaliku ümbruse korrastamine ja hooldamine ning sellega seonduva korraldamine, kohalike ürituste korraldamine.

 

Mittetulundusühing Varstu lasteaed-kool

Esindaja: Katrin Pudersell

Kontakt: 507 2161, katrin.pudersell@gmail.com

FB: MTÜ Varstu Lasteaed-Kool

Ühingu põhieesmärkideks on tegutseda heategevusliku organisatsioonina avalikes huvides, sh kaasa aidata Varstu lasteaia ja põhikooli arengule, traditsioonide hoidmisele ja jätkamisele.

 

Mittetulundusühing Varstu Vilistlaskogu

Esindaja: Katrin Pudersell

Kontakt: 507 2161, katrin.pudersell@gmail.com

Ühingu eesmärk on tegutseda heategevusliku organisatsioonina avalikes huvides, sh kaasa aidata Varstu Kooli arengule, Varstu piirkonna koolide ajaloo säilimisele ning kooli vilistlastraditsioonide hoidmisele ja jätkamisele.

 

Mittetulundusühing VOLONTA

Esindaja: Mairi Raju-Toots

Kontakt: 5349 9554, ngovolonta@gmail.com

Ühingu eesmärk on aktiivse ja mitmekesise elukeskkonna loomine maapiirkonnas. Ühingu prioriteediks on noorte tegevuse aktiviseerimine maapiirkonnas, sh noorte eneseteostuse võimaluste, koostöövalmiduse, innovatiivse ja loova mõtlemise toetamine. Läbi noortele suunatud vabaajaliste tegevuste, kultuuri- ja spordiürituste korraldamise ning siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö soovitakse suunata noori ise oma ideid ja mõtteid ellu viima ning vabaajalisteks tegevusteks võimalusi leidma. 

 

MTÜ Kangsti Külaselts

Esindaja: Malle Vissel

Kontakt: 5380 0616, mallevissel@gmail.com

FB: Kangsti Külaselts

Tegutseme Kangsti küla ja sellega piirnevate külade elanike ning piirkonna kogukonda kaasavate tegevuste ja ürituste korraldamisega külaplatsil.

 

MTÜ Krabi Jahiselts

Esindaja: Rainer Vissel

Kontakt: 514 3380, rainervissel@gmail.com

Jahinduse ja kalastusega seotud tegevuste tutvustamine.

 

MTÜ Krabi Külaselts

Esindaja: Jaana Kõvatu

Kontakt: 5373 6444, krabikyla@hot.ee

Koduleht: http://bit.ly/KrabuKylaselts

FB: Krabi külaselts

Krabi rahvamajas toimuva korraldamine, haldamine. Kohaliku elu edendamine ja võimaluste loomine ühisürituste korraldamiseks. 

Külaseltsi eesmärk on Krabi piirkonna rahva aktiivsuse tõstmine, noorte ja eakate kaasamine. Küla traditsioonide taaselustamine ja säilitamine. Samuti kultuuri- ja spordiürituste korraldamine.

 

MTÜ Krabi Külateater

Esindaja: Marje Mürk

Kontakt: 506 1193, marjemyrk@gmail.com

FB: Krabi Külateater

Krabi Külateater koosneb näitlemispisikuga nakatatud lõbusatest inimestest. Koos tegutseme aastast 2000. Mängime omaloomingulisi võrukeelseid etendusi, nalja saab neis omajagu. Etendusi anname üle Eesti ja vahel ka Lätis. 

Tulge meid vaatama!

 

MTÜ Kõrvipalu Loometalu

Esindaja: Kadri G Laube

Kontakt: 511 7348, kadriglaube@gmail.com

Ajaloolise Võrumaa pärimuse hoidmine  – sündmuste ja koolituste korraldamine, õppematerjalide väljaandmine. Tegevuspiirkond on 8 Vana Võromaa kihelkonda. Suurimad järjepidevad projektid  – 21 aastat Rahvapillilaagrit Võrumaal, 3 aastat Wana Wõromaa Wunkorkestri ja Mõniste Kooli Muusikapesa töö korraldamist, 8 aastat lõõtspillimuusika ja võrukeelse muusika plaatide ja DVD-de väljaandmist.

 

MTÜ Ostium

Esindaja: Ale Sprenk

Kontakt: 520 2765, ale.sprenk@mail.ee

Koduleht: https://www.krabi.edu.ee/

FB: Krabi koolKrabi koolitare

MTÜ Ostium tegeleb põhiharidusega andmisega, piirkonnata, teenindab kogu vabariiki, tugiteenusena on oluline õpilaskodu teenus. Õpilaskodu olemasolu võimaldab majutuse ja toitlustamise pakkumise võimalust. Korraldame ka erinevaid üritusi.

 

Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ

Esindaja: Oleg Tereping

Kontakt: 501 7256, varstukirik@planet.ee

Koduleht: http://varstukirik.planet.ee/

Mõniste-Ritsiku (Varstu) Püha Johannese kiriku hoone remont ja hooldus.