Rõuge Vallavalitsus alustab sotsiaalhoolekande projekti piloteerimist

 

2022. aastal osales Rõuge Vallavalitsuse sotsiaaltöö osakond projektikonkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024". 

Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud 2023. aastaks koostöölepingud 35 kohalikku omavalitsusega, kes osalesid konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024".

Uute omavalitsustena alustavad projektis Tõrva vald, Elva vald, Keila linn, Kiili vald, Hiiumaa vald, Rakvere linn ja Narva linn.

Projekti nimi: „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Rõuge vallas 2023–2024"

Projekti akronüüm: ISTE (Isikukeskne erihoolekande teenusmudel)

Periood: 01.01.2023–31.12.2024

Projekti rahastatakse ESF vahenditest '' TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus"  alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine".

Eesmärk on katsetada SKA ja KOV-ide koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on omavalitsus.

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  •  ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajavad vähesema toetusega teenust) või    
  •  ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • ta vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA poolne juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli piloteerimises osalev abivajaja ei tohi samaaegselt saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samaaegselt samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Rõuge vallavalitsuse kontaktisik projektis on Maire Grosmann (5330 0153, maire.grosmann@rougevald.ee).

Tugiteenuste osutamisest erivajadustega lastele

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiu- ja tugiisikuteenuseid osutati 2021. ja 2022. aastal Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames.

Erivajadustega lastele mõeldud sotsiaalvaldkonna tugiteenused on lapsehoiu- ja tugiisikuteenus. Varasematel aastatel on nende teenuste osutamist korraldanud kohalik omavalitsus ning raske ja sügava puudega lastele täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite raames ka Sotsiaalkindlustusamet. Alates jaanuarist 2021 ESF-i projekti rahastus küll jätkub, aga teenuse korraldus hakkab käima vaid Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu.

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele vanuses 0−17 aastat (kaasa arvatud), kes vajavad puudest tulenevate sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist, järelevalvet ja motiveerimist.

Teenuse sisuks on ühe lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul; lapse abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetamine ja julgustamine igapäevaelus toime tulema. Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt. Töö sisu, ülesanded ja korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev. Teenuse osutamine toimub ainult lapse seadusliku esindaja teadmisel ja nõusolekul.

Sammud teenuse saamiseks

Teenuste jätkumiseks palume lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal esimesel võimalusel pöörduda taotluse esitamiseks Rõuge Vallavalitsuse poole või saata digitaalset allkirjastatud taotluse vorm vallavalitsuse üldmeilile vald@rougevald.ee. Vormikohane taotlus on leitav valla kodulehel sotsiaalvaldkonna projektide alt. Tugiteenuste vajaduste ilmnemisel palume kontakti võtta allpool toodud kontaktidel.

Teenuse vajadus hinnatakse lastekaitsetöötaja poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamine toimub ühtselt kasutusele võetud lapse abivajaduse hindamistöövahendi alusel, lisaks võib kohalik omavalitsus küsida täiendavalt lapsele eelnevalt koostatud rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuse arengukava, Rajaleidja haridusliku meetme soovituse või muud lapse kohta käivat infot.

Lisadokumendid ja info, mida võidakse lapse seaduslikult esindajalt juurde küsida:

 • lapse abivajaduse kirjeldus, milles lapsevanem põhjendab teenuste saamise vajaduse, iseloomustab last, kirjeldab tema oskusi, võimeid, käitumise eripära, hooldamise eritingimusi, abivahendite kasutamist jne;
 • otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
 • lapse rehabilitatsiooniplaan;
 • üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise otsus;
 • õppenõustamiskomisjoni soovitused;
 • lapse perekonnas hooldamise leping;
 • lapse iseloomustus haridusasutusest;
 • individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • lapse ravimiskeem jne.
 • Rõuge Vallavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja teavitab lapsevanemat otsusest, kas lapsel on võimalus teenuseid saada. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lapse abistamiseks teisi meetmeid.

Lisaküsimuste korral saab ühendust võtta Rõuge valla lastekaitsespetsialistiga:

 • Anete Kramp (526 1829, anete.kramp@rougevald.ee)

Laadi siit alla Lapsevanema taotlus teenuse saamiseks.