Tugiteenuste osutamisest erivajadustega lastele

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiu- ja tugiisikuteenuseid osutatakse 2021. ja 2022. aastal Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames.

Erivajadustega lastele mõeldud sotsiaalvaldkonna tugiteenused on lapsehoiu- ja tugiisikuteenus. Varasematel aastatel on nende teenuste osutamist korraldanud kohalik omavalitsus ning raske ja sügava puudega lastele täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite raames ka Sotsiaalkindlustusamet. Alates jaanuarist 2021 ESF-i projekti rahastus küll jätkub, aga teenuse korraldus hakkab käima vaid Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu.

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele vanuses 0−17 aastat (kaasa arvatud), kes vajavad puudest tulenevate sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist, järelevalvet ja motiveerimist.

Teenuse sisuks on ühe lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul; lapse abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetamine ja julgustamine igapäevaelus toime tulema. Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt. Töö sisu, ülesanded ja korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev. Teenuse osutamine toimub ainult lapse seadusliku esindaja teadmisel ja nõusolekul.

Sammud teenuse saamiseks

Teenuste jätkumiseks palume lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal esimesel võimalusel (hiljemalt 8. jaanuariks 2021) pöörduda taotluse esitamiseks Rõuge Vallavalitsuse poole või saata digitaalset allkirjastatud taotluse vorm vallavalitsuse üldmeilile vald@rauge.ee. Vormikohane taotlus on leitav valla kodulehel sotsiaalvaldkonna projektide alt. Tugiteenuste vajaduste ilmnemisel palume kontakti võtta allpool toodud kontaktidel.

Teenuse vajadus hinnatakse lastekaitsetöötaja poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamine toimub ühtselt kasutusele võetud lapse abivajaduse hindamistöövahendi alusel, lisaks võib kohalik omavalitsus küsida täiendavalt lapsele eelnevalt koostatud rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuse arengukava, Rajaleidja haridusliku meetme soovituse või muud lapse kohta käivat infot.

Lisadokumendid ja info, mida võidakse lapse seaduslikult esindajalt juurde küsida:

 • lapse abivajaduse kirjeldus, milles lapsevanem põhjendab teenuste saamise vajaduse, iseloomustab last, kirjeldab tema oskusi, võimeid, käitumise eripära, hooldamise eritingimusi, abivahendite kasutamist jne;
 • otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
 • lapse rehabilitatsiooniplaan;
 • üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise otsus;
 • õppenõustamiskomisjoni soovitused;
 • lapse perekonnas hooldamise leping;
 • lapse iseloomustus haridusasutusest;
 • individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • lapse ravimiskeem jne.
 • Rõuge Vallavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja teavitab lapsevanemat otsusest, kas lapsel on võimalus teenuseid saada. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lapse abistamiseks teisi meetmeid.

Lisaküsimuste korral saab ühendust võtta Rõuge Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistidega:

 • Ave Vill (5915 1456; ave@rauge.ee)
 • Laura-Elisa Kägra (526 1829; laura@rauge.ee)

Laadi siit alla Lapsevanema taotlus teenuse saamiseks.

Vallavalitsus võtab puuetega inimeste eluruumi kohandamise eeltaotlusi vastu kuni 30. detsembrini

Kuni 30. detsembrini saab Rõuge vallavalitsusele esitada puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamise eeltaotlusi.

Toetust antakse selleks, et kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt tema vajadustele, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb perekonna hoolduskoormus, tagades puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kohanduse toetust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rõuge vald. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

Toetust saab taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:

 • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 • hügieenitoimingute parandamiseks;
 • köögitoimingute parandamiseks.

Sotsiaalosakond kontrollib laekunud eeltaotluste vastavust projekti tingimustele ning esitab Rõuge valla koondtaotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele:

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Lisainformatsioon: Triinu Õispuu sotsiaalosakonna juhataja sotsiaaljuhataja@rauge.ee 5377 5659.

Laadi alla:

Eeltaotluse vorm

Projekti ja tingimuste kirjeldus