Rõuge Vallavalitsus alustab sotsiaalhoolekande projekti piloteerimist

2021. aastal osales Rõuge Vallavalitsuse sotsiaaltöö osakond projektikonkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022". 

Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud 2022. aastaks koostöölepingud 28 kohalikku omavalitsusega, kes osalesid konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022".

Uute omavalitsustena alustavad projektis Järva vald, Harku vald, Kehtna vald, Paide linn, Otepää vald, Põltsamaa vald, Rõuge vald, Valga vald ja Viljandi linn.

Projekti nimi: „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Rõuge vallas 2022"

Projekti akronüüm: ISTE (Isikukeskne erihoolekande teenusmudel)

Periood: 01.01.2021–31.12.2022

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine'' raames.

Eesmärk: katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või 
  • isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektis osalevatele inimestele on võimalik panna kokku isiklik, konkreetselt sellele inimesele sobiv tegevuskava tema tavalise, igapäevase koduse elu toetamiseks. Igal inimesel saab olema põhitöötaja, kes teda igakuiselt abistab-nõustab (baastoetus) ning erinevad lisateenused (nn komponendid), mis sõltuvad just tema olukorrast ja vajadustest. 

Lõpetuseks üleskutse: kui tunnete, et see projekt on just Teie või Teie lähedase jaoks, siis võtke ühendust sotsiaaltöö spetsialisti Kätlin Kanniga telefoninumbril 5307 3260 või meiliaadressil monistesotsiaal@rauge.ee.

Tugiteenuste osutamisest erivajadustega lastele

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiu- ja tugiisikuteenuseid osutatakse 2021. ja 2022. aastal Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames.

Erivajadustega lastele mõeldud sotsiaalvaldkonna tugiteenused on lapsehoiu- ja tugiisikuteenus. Varasematel aastatel on nende teenuste osutamist korraldanud kohalik omavalitsus ning raske ja sügava puudega lastele täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite raames ka Sotsiaalkindlustusamet. Alates jaanuarist 2021 ESF-i projekti rahastus küll jätkub, aga teenuse korraldus hakkab käima vaid Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu.

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele vanuses 0−17 aastat (kaasa arvatud), kes vajavad puudest tulenevate sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist, järelevalvet ja motiveerimist.

Teenuse sisuks on ühe lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul; lapse abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetamine ja julgustamine igapäevaelus toime tulema. Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt. Töö sisu, ülesanded ja korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev. Teenuse osutamine toimub ainult lapse seadusliku esindaja teadmisel ja nõusolekul.

Sammud teenuse saamiseks

Teenuste jätkumiseks palume lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal esimesel võimalusel (hiljemalt 8. jaanuariks 2021) pöörduda taotluse esitamiseks Rõuge Vallavalitsuse poole või saata digitaalset allkirjastatud taotluse vorm vallavalitsuse üldmeilile vald@rauge.ee. Vormikohane taotlus on leitav valla kodulehel sotsiaalvaldkonna projektide alt. Tugiteenuste vajaduste ilmnemisel palume kontakti võtta allpool toodud kontaktidel.

Teenuse vajadus hinnatakse lastekaitsetöötaja poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamine toimub ühtselt kasutusele võetud lapse abivajaduse hindamistöövahendi alusel, lisaks võib kohalik omavalitsus küsida täiendavalt lapsele eelnevalt koostatud rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuse arengukava, Rajaleidja haridusliku meetme soovituse või muud lapse kohta käivat infot.

Lisadokumendid ja info, mida võidakse lapse seaduslikult esindajalt juurde küsida:

 • lapse abivajaduse kirjeldus, milles lapsevanem põhjendab teenuste saamise vajaduse, iseloomustab last, kirjeldab tema oskusi, võimeid, käitumise eripära, hooldamise eritingimusi, abivahendite kasutamist jne;
 • otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
 • lapse rehabilitatsiooniplaan;
 • üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise otsus;
 • õppenõustamiskomisjoni soovitused;
 • lapse perekonnas hooldamise leping;
 • lapse iseloomustus haridusasutusest;
 • individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • lapse ravimiskeem jne.
 • Rõuge Vallavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja teavitab lapsevanemat otsusest, kas lapsel on võimalus teenuseid saada. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lapse abistamiseks teisi meetmeid.

Lisaküsimuste korral saab ühendust võtta Rõuge Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistidega:

 • Elin Needo (5915 1456, elinlastekaitse@rauge.ee)
 • Rain Suursaar (526 1829, rain.suursaar@rauge.ee)

Laadi siit alla Lapsevanema taotlus teenuse saamiseks.