Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetme suurprojektid Rõuge vallas

 

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, mida viivad ellu Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), toetatakse Rõuge vallas kolme projekti, mille on ette valmistanud ja millele on toetust taotlenud 2017. aastal endised Haanja ja Rõuge vallavalitsus:

  • Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks.
  • Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine.
  • Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus. 

Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks

 

Haanja puhke- ja spordikeskuse investeeringud infrastruktuuri ja teenuste arendamisse viivad kompleksi võimalused ja teenused kvalitatiivselt uuele tasemele, võimaldades oluliselt pikendada talvist hooaega tänu rajatavale lumetootmise/säilitamise süsteemile, tagades sportlaste ja harrastajate turvalisuse 2 km ringikujulisel 4,5 m laiusel kergliiklusteel, täites stardi- ja finiši standardid rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks ja olles seeläbi toeks kümnetele piirkonna teenusettevõtetele. 
Projekti kogumaksumus on 1 777 792,92 eurot, millest ligi 85% ehk 1 511 123,98 euro suurune toetus tuleb Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.
 
Projekti käigus rajatakse 4,5 m laiune ja 2 km pikkune ringikujuline kergliiklustee. Kergliiklustee rajatakse selliselt, et seda oleks turvaliselt võimalik kasutada ka rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks. Kergliiklustee valgustatakse.
Lasketiiru juurde rajatakse rahvusvaheliste võistluste läbiviimist võimaldav stardi-finiši ala. Kunstlume tootmiseks ja ladustamiseks rajatakse Taltjärve äärde (kavandatava 2 km kergliiklustee kõrvale) 3900 m2 asfaldikattega plats. Kõva kattega plats võimaldab lund toota ja ladustada juba esimeste miinuskraadide juures, ka siis kui maapind ei ole veel külmunud. Lumetootmiseks rajatakse 2 km survevee- ja õhutorustikku lasketiirus, stardi ja finišialal, suusastaadionil ja osaliselt suusarajal.
Lisaks hangitakse 1 lumekahur, 8 lumedušši koos lisasedametega (voolikud), pumpla ja generaator.
Projekti raames valmib ka Haanja puhke- ja spordikeskust, siinset infrastruktuuri, teenuseid ja korraldusvõimekust tutvustav turunduslik filmiklipp ning turunduskommunikatsioonis kasutatavad fotod.
 

Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine

Baltikumi kõrgeim tipp, rahvuslik sümbol Suur Munamägi koos funktsionalistlku arhitektuuripärandina rahvusvahelise kaitse all vaatetorniga uueneb külastusobjektina - valmib uudne siseekspositsioon, luuakse helindatud valgusinstallatsioonid, uueneb sisekujundus, lisanduvad väliekspositsioon, laste mängualad. Terviklik, uudne turismitoode, mugavam külastajateekond tõstavad atraktiivsust, külastatavust ja selle mõjul lisanduvad piirkonda otsesed(2,5) ja kaudsed töökohad ning kasvavad turismitulud. Projekti kogumaksumus on 500 381,65 eurot, millest ligi 85% ehk 425 342,39 euro suurune toetus tuleb Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.Suur Munamägi koos vaatetorniga kui rahvusvaheliselt atraktiivne külastusobjekt saab uuenenud tervikliku turismitoote ja väärtuspakkumise.

Projekti tulemused:

  • Uuenenud ja terviklahendusena parendatud külastajateekond – paigaldatud väikevormid (pingid, prügikastid, lisavalgustus jm), rajatud laste mängualad, uus väliekspositsioon.
  • Uuendatud ja torni arhitektuurse osaga kooskõlla viidud torni sisekujunduslahendused, sh kohvik, vastuvõtu- ja klienditeenindusala ning meenemüügiala.
  • Loodud uus püsiekspositsioon vaatetorni korrustele, loodud ajutiste näituste alad.
  • Loodud tehnilised ja sisulised lahendused vaatetorni temaatilisteks animeeritud ja helindatud valgusinstallatsioonideks ja valgusprogrammideks.
  • Välja arendatud tegevusprogrammid.
  • Välja töötatud visuaalne identiteet, uuendatud koduleht.

Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus

 

Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arenduse projekti eesmärgiks on Rõuge Ööbikuoru arendamine terviklikuks turismikompleksiks. Selleks seotakse objektid omavahel radade, sildade, paviljonide, valgustuse, haljastuse, lasteala ja muude väikeobjektidega ning sise- ja välinäituste lisamisega. Atraktiivne külastustaristu uute tegevustega mitmekesistab piirkonna aktiiv- ja pereturismi. Eristuv ja elamuslik maastikukujundus saab omaette külastusmotiiviks ning suurendab külastusi madalhooajal. Projekti kogumaksumus on 451 000 eurot, millest 85% ehk 383 350 euro suurune toetus tuleb Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti tulemused:

1. Turismi tugitaristu: rajatakse Ööbikuoru turismiobjekte ühendav jalgradade võrgustik koos valgustuse ja haljastusega, amfiteaterlik valltribüün, rippsild üle Ööbikuoru, varjualune, infotahvlid, laste mänguala, puhkealad, kontserdiala/väliklass ja laste mänguplats, olmeteenuste ala (WC-d, prügi jm), luuakse rattataristu ja täiendatakse haljastust.

2. Näitused: Ööbikuoru keskuses uuendatakse sisekujundust ja ekspositsiooni ning hangitakse vahendeid ürituste korraldamiseks (piirded, telgid, lauad-toolid jne). Täiendatakse põhiobjekte − külastuskeskust, vaatetorni, loodusobjekte ja muinasala – lahendustega, mis on atraktiivsed ning pakuvad uudseid külastuselamusi. Rõuge Suurjärve äärde, Rõuge keskusest Ööbikuorgu viivale kergliiklusteele rajatakse järvegalerii, Suurjärve kui Eesti sügavaima järve tähis ja mõõtjoon. Sügavik tähistatakse järvel ujuvpoiga.

Järvegalerii kergliiklusteel Rõuge Suurjärve ääres. Väljavõte projektist, autor Karmo Tõra

Ööbikuoru laululava. Väljavõte projektist, autor Karmo Tõra

Rippsild üle Ööbikuoru. Väljavõte projektist, autor Karmo Tõra