Nopri talu paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on teavitanud Rõuge Vallavalitsust, et Nopri talu (registrikood 10184567; aadress Võru maakond, Rõuge vald 65041, Kärina  küla) esitas 09.10.2019 Keskkonnaametile paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

Tähtajatu õhusaasteluba taotletakse Rõuge vallas Kärina külas: Farmi (katastritunnus 46801:001:0107), Farmiotsa (katastritunnus 46801:001:0259), Ristimäe (katastritunnused 46801:001:0911 ja 46801:001:0912); Tano (katastritunnus 46801:001:0791) ja Lauda (katastritunnus 46801:001:0109) kinnistutel asuva veisefarmi heiteallikatele.

Keskkonnaamet on hakanud menetlema Ala-Palo III liivakarjääri kaevandamisloa taotlust

20.12.18

 

Keskkonnaamet andis 13.12.2018 teada, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ esitatud Ala-Palo III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Kaevandamisluba taotletakse Rõuge vallas Ala-Palo külas Soodi maaüksusel (katastriüksus 18102:003:0210).

Mäeeraldise pindala on 13,88 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,50 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on 1.10.2018 seisuga mäeeraldise ehitusliiva aktiivne tarbevaru 965 000 m3. Ehitusliiva kaevandatav tarbevaru on 891 000 m3. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 60 000 m3. Maavara kasutusala on teede ehitus ja ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaameti veebilehel.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada ametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Info: maavarade spetsialist Aulis Saarnits, tel 680 7914, aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee.

AS TREV-2 Grupi saasteloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet on Rõuge vallavalitsusele saatnud 22.10.2018 kirja nr 15-2/18/14249-2, millega teavitab AS-i TREV-2 Grupi õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest. Selles on ära toodud TREV-2 Grupi soov muuta neile antud õhusaasteluba nr L.ÕV/325175, lisades sellesse käitisega seotud täiendavaid saasteallikaid. Õhusaasteluba on antud Võru maakonnas Rõuge vallas Kallaste külas Sameksi maaüksusel (registriosa 2231741, katastritunnus 49301:002:0043) paigaldatavale mobiilsele asfaltbetoonitehasele.

Keskkonnaameti teade on registreeritud Rõuge valla avalikus dokumendiregistris.