Utessuu liivakarjääri keskkonnaloa muutmistaotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud aktsiaseltsi TREF (registrikood 10080052, aadress Teguri tn 55, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) 20.03.2024 esitatud Utessuu liivakarjääri keskkonnaloa taotluse.

Taotletav mäeeraldis asub Püssapalu kruusamaardlal (nr 661) Võrumaal, Rõuge vallas Utessuu külas katastriüksusel Nelsoni (katastritunnus 69701:005:0275; pindala 3,19 ha; mäetööstusmaa 100%). Maa kuulub loa omanikule. Taotletav mäeeraldis asub Võrumaal Võru linnast ligikaudu 7,5 km lõuna-edela pool. Taotletavast mäeeraldisest kagus ja lõunas asub riigile kuuluv kõrvalmaantee Rõuge–Verijärve tee.

Aktsiaselts TREF taotleb Utessuu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/318728 pikendamist 15 aastaks. Aktsiaselts TREF kavatseb maavara kaevandamise keskkonnaloa pikendamise järel jätkata karjääri materjali kasutamist piirkonna teedeehituses ja ehitustöödel. Kaevandamist jätkatakse olemasoleva Utessuu liivakarjääri mäeeraldise nõlvadest, ei rajata uut karjääri ja ala korrastatakse veekoguks ja metsamaaks.

Taotletava liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 3,08 ha, sh mäeeraldise pindala 2,57 ha. Taotletava eraomandisse kuuluva täiteliiva aktiivse tarbevaru maht plokis 1 aT on 238 tuh m³. Kaevandatav varu on 116 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 12 tuh m³.

Maavara kasutatakse üld- ja teedeehituses. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/); menetluse nr M-127882.