Kuiandi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud PALMEKS OÜ (registrikood 11135832, Veski tn 6, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond) esitatud Kuiandi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse.

Taotletav Kuiandi II liivakarjäär pindalaga 7,4 ha, sh mäeeraldise pindala 7,4 ha asub Võru maakonnas Rõuge vallas Kuiandi külas eraomandisse kuuluval Kitseoru (katastritunnus 18102:005:1060; pindala 9,18 ha, maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) maaüksusel. Nimetatud maaüksus kuulub eraomandisse.

PALMEKS OÜ taotleb Kuiandi II liivakarjääris täiteliiva ja ehitusliiva kaevandamise luba 15 aastaks. Karjääri materjali hakatakse kasutama piirkonna teedeehituses ja ehitustöödel. Mäeeraldis hõlmab Kuiandi liivamaardla täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 6 aT, kus täiteliiva aktiivne tarbevaru on 391 tuh m3, millest 98 tuh m3 paikneb allpool põhjaveetaset ja ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokki 7 aT, kus ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 401 tuh m3, millest 347 tuh m3 paikneb  allpool põhjaveetaset. Kaevandatava täiteliiva maht 340 tuh m3 ning kaevandatava ehitusliiva maht 254 tuh m3.  Karjääri ala korrastatakse veekoguks (pindala ligikaudu 6,28 ha) ja metsamaaks (pindala ligikaudu 1,12 ha).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/); menetluse nr M-126558.