Ootame arvamust seoses Kolgamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlusega

Ootame teie arvamust taotluse kohta muuta Rõuge Vallavolikogu 07.04.2020 otsust nr 1-3/19 „Arvamus Kolgamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta"

Aigren OÜ on esitanud Rõuge Vallavolikogule taotluse muuta Rõuge Vallavolikogu 07.04.2020 otsuse nr 1-3/19 „Arvamus Kolgamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta" p 1.3, kus on seatud kaevandusloa andmise tingimuseks, et kivide ja kruusa purustamine karjääris on lubatud ajavahemikus esmaspäevast reedeni kell 11.00-14.00.

Keskkonnaamet esitas 07.02.2020 Rõuge Vallavalitsusele kirja nr 12-2/19/443-2 kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks keskkonnaloa andmise kohta Kolgamäe II liivakarjääri mäeeraldiselt kaevandamiseks (edaspidi kaevandamisluba). Taotluse kaevandamisloa saamiseks esitas Keskkonnaametile OÜ Aigren (registrikood 10853367, aadress Räpina mnt 22b, 65606 Võru linn).

Rõuge Vallavolikogu nõustus 07.04.2020 otsuse nr 1-3/19 alusel Rõuge vallas Kuutsi külas Kolgamäe II liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa andmisega Aigren OÜ-le tingimusel, et:

  1. Karjääri mäeeraldise ja teenindusmaa piir Petka tee suhtes jääb samale kaugusele kui kaevandamisloa nr L.MK/300728 alusel kehtinud mäeeraldis ja teenindusmaa,
  2. Petka teed kastetakse suvisel kuival ajal, et ümbritsevas elukeskkonnas ei leviks tolmu,
  3. Kivide ja kruusa purustamine karjääris on lubatud ajavahemikus esmaspäevast reedeni kell 11.00-14.00, et vähendada häiriva müra faktorit ümbritsevas elukeskkonnas ning
  4. Kaevandusloa andja küsib Maanteeameti arvamustmeetmete kohta riigimaantee nr 25199 (Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee) hea seisukorra tagamiseks seoses toodangu väljaveoga karjäärist.

Aigren OÜ tegi ettepaneku pikendada purustamiseks lubatud ajavahemikku kogu tööpäeva ulatuses (kell 7.30–17.00).

Ootame tTeie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid kuni 11.06.2020 e-posti aadressile keskkond@rauge.ee või paberkandjal aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Artikli lisas on Aigren OÜ taotlus.

Volikogu varasem otsus on kättesaadav siit.

Nogopalu X uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Pächter Halduse OÜ (registrikood 11569097; aadress Jüri 27, 65609 Võru linn) poolt esitatud Nogopalu X uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse.

Geoloogilist uuringuluba taotletakse Võru maakonnas Rõuge vallas Taudsa külas asuva katastriüksusel Saunamaa (katastritunnus 69701:005:1516). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,96 ha. Plaanitakse rajada kuni 15 puurauku, kuni 15 uuringukaeveõõnt ja uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat. Uuringuruumi nimetus on Nogopalu X uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Keskkonnaamet on esitanud uuringuloa taotluse kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Kohalike elanike arvamuse väljaselgitamiseks ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid uuringuloa taotluse kohta hiljemalt 11.06.2020 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaameti ametlik teadaanne geoloogilise uuringu loa menetlemise algatamise kohta: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1613918.

Uuringuloa materjalid on artikli lisas.

Nopri talu paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on teavitanud Rõuge Vallavalitsust, et Nopri talu (registrikood 10184567; aadress Võru maakond, Rõuge vald 65041, Kärina  küla) esitas 09.10.2019 Keskkonnaametile paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

Tähtajatu õhusaasteluba taotletakse Rõuge vallas Kärina külas: Farmi (katastritunnus 46801:001:0107), Farmiotsa (katastritunnus 46801:001:0259), Ristimäe (katastritunnused 46801:001:0911 ja 46801:001:0912); Tano (katastritunnus 46801:001:0791) ja Lauda (katastritunnus 46801:001:0109) kinnistutel asuva veisefarmi heiteallikatele.

Keskkonnaamet on hakanud menetlema Ala-Palo III liivakarjääri kaevandamisloa taotlust

20.12.18

 

Keskkonnaamet andis 13.12.2018 teada, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ esitatud Ala-Palo III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Kaevandamisluba taotletakse Rõuge vallas Ala-Palo külas Soodi maaüksusel (katastriüksus 18102:003:0210).

Mäeeraldise pindala on 13,88 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,50 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on 1.10.2018 seisuga mäeeraldise ehitusliiva aktiivne tarbevaru 965 000 m3. Ehitusliiva kaevandatav tarbevaru on 891 000 m3. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 60 000 m3. Maavara kasutusala on teede ehitus ja ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaameti veebilehel.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada ametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Info: maavarade spetsialist Aulis Saarnits, tel 680 7914, aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee.

AS TREV-2 Grupi saasteloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet on Rõuge vallavalitsusele saatnud 22.10.2018 kirja nr 15-2/18/14249-2, millega teavitab AS-i TREV-2 Grupi õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest. Selles on ära toodud TREV-2 Grupi soov muuta neile antud õhusaasteluba nr L.ÕV/325175, lisades sellesse käitisega seotud täiendavaid saasteallikaid. Õhusaasteluba on antud Võru maakonnas Rõuge vallas Kallaste külas Sameksi maaüksusel (registriosa 2231741, katastritunnus 49301:002:0043) paigaldatavale mobiilsele asfaltbetoonitehasele.

Keskkonnaameti teade on registreeritud Rõuge valla avalikus dokumendiregistris.