AS TREV-2 Grupp taotleb tööaegade ajutist muutmist Ala-Palo II liivakarjääris

Kohalike elanike arvamused TREV-2 taotluse kohta on oodatud kuni 18.04.2021 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

AS TREV-2 Grupp omab keskkonnaluba nr L.MK/333236 Ala-Palo II liivakarjääris maavara kaevandamiseks. Loa täiendav tingimus määrab karjääri tööajaks tööpäevadel ajavahemiku 8.00–17.00. Erandjuhtudel võib ajutiselt tööaega muuta, kui selleks on eelnevalt esitatud Rõuge Vallavalitsusele põhjendusega taotlus, kuid millega ei ületata tööpäeviti ajavahemikku kella 8.00–21.00 ja laupäeviti ajavahemikku 8.00–18.00. Pühapäeviti ja riiklikel pühadel analoogseid tegevusi teha ei tohi. 

AS TREV-2 on esitanud Rõuge Vallavalitsusele taotluse pikendada kaevandamise kellaaegu perioodil 03.05.2021-30.06.2021 tööpäeviti kella 8.00–21.00. Põhjendusena toob TREV-2 välja, et Eesti Vabariigile strateegiliselt tähtsa Kagupiiri taristu esimese etapi ehituseks vajatakse Ala-Palo II liivakarjäärist 27 000 tonni purustatud kruusa. Selle materjali kiire ja eelkõige õigeaegne valmimine riigile oluliselt tähtsa ehitise tarbeks on riigi huvides. Pikk talv ja miinuskraadid ei võimaldanud kaevandajal seda materjali ette toota. Perioodi sisse jäävatel puhkepäevadel ja riiklikel pühadel ei kaevandata ja kogu kahekuulise perioodi vältel nii pikki tööpäevi ei teha. Eeldatavasti saaks materjal ettevõtte sõnul kaevandatud ca 4 nädalaga ning pärast seda enam ümbruskonna elanikele häiringuid ei ole. Puhvriga pikemat perioodi küsib kaevandaja põhjusel, kuna tulenevalt töö eripärast võib ette tulla seisakuid. 

Kuiandi liivakarjääri kaevandusloa pikendamine

Rõuge Vallavalitsus ootab 21. märtsini 2021 (k.a) kohalike elanike arvamusi, küsimusi ja ettepanekuid seoses Kuiandi liivakarjääri kaevandusloa muutmisega e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaamet (kaevandusloa andja) küsib kohaliku omavalitsuse arvamust seoses OÜ Aigreni taotlusega Kuiandi liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmiseks. Vastaval taotlusele soovib Aigren OÜ pikendada kehtivat kaevandusluba 15 aasta võrra (olemasolev kaevandusluba numbriga L.MK/320394 kehtib kuni 07.05.2021). Nimetatud keskkonnaluba on esmakordselt väljastatud 2011. aastal ja korra pikendatud 2016. aastal. Muid tingimusi kaevandusloas muuta ei soovita.

Kohalik omavalitsus saab vastavalt maapõueseadusele avaldada arvamust kaevandusloa muutmise kohta (volikogu otsusega) ja küsib seega kohalike elanike arvamust.

Kuiandi liivakarjääri mäeeraldis asub Võru maakonnas Rõuge vallas Kuiandi külas Alanurme kinnistul (katastritunnus 18102:001:0375, maa sihtotstarve 100 % mäetööstusmaa) (joonis artikli lisas). Mäeeraldise pindala on 2,96 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 2,96 ha. Mäeeraldis on maa, kust võib kaevandada ja mäeeraldise teenindusmaa on maa mäe-eraldise ümber, kus võib materjali nt ajutiselt ladustada. Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada ehituses ja teedeehituses. Maardlate nimistu kohaselt on seisuga 07.02.2021 Kuiandi liivakarjääri mäeeraldisega seotud maavaravaru kogused järgmine: 1. ploki ehituskruusa aktiivne tarbevaru 68 200 m3 ja 3. ploki ehitusliiva aktiivne tarbevaru 38 500 m3.

Keskkonnaloa osas tehtava otsuse eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõu keskkonnaloa taotlejale ja vastavat soovi avaldanud isikutele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks. 

Kehtiva keskkonnaloaga (nr L.MK/320394) saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_index