Kuiandi liivakarjääri kaevandusloa pikendamine

Rõuge Vallavalitsus ootab 21. märtsini 2021 (k.a) kohalike elanike arvamusi, küsimusi ja ettepanekuid seoses Kuiandi liivakarjääri kaevandusloa muutmisega e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaamet (kaevandusloa andja) küsib kohaliku omavalitsuse arvamust seoses OÜ Aigreni taotlusega Kuiandi liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmiseks. Vastaval taotlusele soovib Aigren OÜ pikendada kehtivat kaevandusluba 15 aasta võrra (olemasolev kaevandusluba numbriga L.MK/320394 kehtib kuni 07.05.2021). Nimetatud keskkonnaluba on esmakordselt väljastatud 2011. aastal ja korra pikendatud 2016. aastal. Muid tingimusi kaevandusloas muuta ei soovita.

Kohalik omavalitsus saab vastavalt maapõueseadusele avaldada arvamust kaevandusloa muutmise kohta (volikogu otsusega) ja küsib seega kohalike elanike arvamust.

Kuiandi liivakarjääri mäeeraldis asub Võru maakonnas Rõuge vallas Kuiandi külas Alanurme kinnistul (katastritunnus 18102:001:0375, maa sihtotstarve 100 % mäetööstusmaa) (joonis artikli lisas). Mäeeraldise pindala on 2,96 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 2,96 ha. Mäeeraldis on maa, kust võib kaevandada ja mäeeraldise teenindusmaa on maa mäe-eraldise ümber, kus võib materjali nt ajutiselt ladustada. Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada ehituses ja teedeehituses. Maardlate nimistu kohaselt on seisuga 07.02.2021 Kuiandi liivakarjääri mäeeraldisega seotud maavaravaru kogused järgmine: 1. ploki ehituskruusa aktiivne tarbevaru 68 200 m3 ja 3. ploki ehitusliiva aktiivne tarbevaru 38 500 m3.

Keskkonnaloa osas tehtava otsuse eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõu keskkonnaloa taotlejale ja vastavat soovi avaldanud isikutele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks. 

Kehtiva keskkonnaloaga (nr L.MK/320394) saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_index

Sänna liivakarjääris maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) poolt esitatud Sänna liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. 

Ettevõte taotleb Sänna liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaluba. Sänna liivakarjäär asub Võru maakonnas Rõuge vallas katastriüksustel Rõuge metskond 19 (69701:003:0620) ja Sänna karjäär ( 69701:003: 0150).

Sänna liivakarjääri mäeeraldise pindala on 16,82 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala 20,75 ha. Sänna liivakarjääri mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 442 tuh m3 ja kaevandatav varu 380 tuh m3. Sänna liivakarjääri mäeeraldise tehnoloogilise liiva aktiivse tarbevaru kogus 552 tuh m3 ja kaevandatav varu 716 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on üldehitus ja teedeehitus. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on tehisveekogu ja metsamaa. Taotletava keskkonnaloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaamet on esitanud uuringuloa taotluse kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Kohalike elanike arvamuse väljaselgitamiseks ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid uuringuloa taotluse kohta hiljemalt 14.03.2021 kl 9.00 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaameti ametlik teadaanne geoloogilise uuringu loa menetlemise algatamise kohta: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonnaloa-menetluse-algatamise-teade/2021/1/27/1709168 

Neljapäeval, 4. märtsil toimus e-infokoosolek, kus kaevandusloa taotleja ja Keskkonnaamet vastasid kohalike elanike küsimustele. Koosoleku helisalvestise saab alla laadida SIIT.

 

Uuringuloa materjalid:

Seletuskiri

Graafiline lisa

Taudsa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Kakkoveski (registrikood 10852201; aadress Kastani tn 183a-1, Tartu linn) poolt esitatud Taudsa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse.

Osaühing Kakkoveski taotleb geoloogilise uuringu luba Võru maakonnas Rõuge vallas Taudsa külas Taudsa uuringuruumis, et selgitada välja seal esineva maavara (liiv, kruus) lasumustingimused, kvaliteet ja kogus. Taotletav ala paikneb eraomandisse kuuluvatel katastriüksustel Noortautsa (tunnus: 69701:005:0299), Ploomi (tunnus: 69701:005:0301) ja Õuna (tunnus: 69701:005:0300). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 3,35 ha.

Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 11 puurauku ja kuni 11 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus ja ehitusliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on J.Viru Markšeideribüroo OÜ (registrikood 11644539).

Keskkonnaamet on esitanud uuringuloa taotluse kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Kohalike elanike arvamuse väljaselgitamiseks ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid uuringuloa taotluse kohta hiljemalt 16.02.2021 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaameti ametlik teadaanne geoloogilise uuringu loa menetlemise algatamise kohta: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/geoloogilise-uuringu-loa-menetluse-algatamine/2021/1/27/1709166.

Uuringuloa materjalid

Seletuskiri
Graafiline lisa

Rõuge vallavalitsus taotleb veeluba Sänna-Alaveski paisule

Rõuge Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Pärlijõe paisutamiseks Sänna-Alaveski paisul.

Keskkonnaamet teatab, et Rõuge Vallavalitsus (registrikood: 77000217) (aadress Ööbikuoru 4, Rõuge, 66201 Võru maakond) taotleb keskkonnaluba Rõuge valla Sänna külas kinnistul aadressiga Sänna Alaveski (katastritunnus 69701:003:0184, registriosa nr 3108941) Pärlijõe (VEE1155700) paisutamiseks Sänna-Alaveski paisul (PAIS022260).

Kuni keskkonnaloa otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Keskkonnaamet, Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetluse nr DM-111915).