Ettevõtlustoetus

Rõuge valla ettevõtjad/ettevõtted (FIE-d, OÜ-d, AS-id) saavad taotleda toetust ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse arenguga seotud investeeringuteks ning ettevõtja koolitusteks ja praktiliste erialaste oskuste omandamiseks. Tegevust alustavad ettevõtjad peavad lepingu sõlmimise ajaks olema registreeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Toetust taotlev ettevõte peab olema registreeritud ja tema tegevuskoht (FIE-l elukoht) asuma Rõuge vallas ning toetuse abil tehtavad investeeringud olema suunatud ettevõtluse arendamisele Rõuge vallas. Ettevõtjal ei tohi olla maksuvõlga ega algatatud likvideerimis- ja pankrotimenetlust. Ettevõtlustoetuse saaja on kohustatud lepingus sätestatud korras ja tähtajaks esitama aruande, mille vormi kinnitab vallavalitsus.

Ettevõtlustoetuse taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas: 15. oktoobriks ja 15. aprilliks. Valla poolt makstava ettevõtlustoetuse (sh koolitustoetuse) ülemmäär on 1000 eurot. Juhime tähelepanu sellele, et ettevõtlustoetust saab maksimumsumma ulatuses taotleda üks kord kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.

Taotus tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, saates digiallkirjastatud vormi e-posti aadressile vald@rauge.ee või tuues taotluse tööpäevadel vallamaja kantseleisse.

 

Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord