Sänna liivakarjääris maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) poolt esitatud Sänna liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. 

Ettevõte taotleb Sänna liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaluba. Sänna liivakarjäär asub Võru maakonnas Rõuge vallas katastriüksustel Rõuge metskond 19 (69701:003:0620) ja Sänna karjäär ( 69701:003: 0150).

Sänna liivakarjääri mäeeraldise pindala on 16,82 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala 20,75 ha. Sänna liivakarjääri mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 442 tuh m3 ja kaevandatav varu 380 tuh m3. Sänna liivakarjääri mäeeraldise tehnoloogilise liiva aktiivse tarbevaru kogus 552 tuh m3 ja kaevandatav varu 716 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on üldehitus ja teedeehitus. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on tehisveekogu ja metsamaa. Taotletava keskkonnaloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaamet on esitanud uuringuloa taotluse kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Kohalike elanike arvamuse väljaselgitamiseks ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid uuringuloa taotluse kohta hiljemalt 14.03.2021 kl 9.00 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaameti ametlik teadaanne geoloogilise uuringu loa menetlemise algatamise kohta: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonnaloa-menetluse-algatamise-teade/2021/1/27/1709168.

Neljapäeval, 4. märtsil toimus e-infokoosolek, kus kaevandusloa taotleja ja Keskkonnaamet vastasid kohalike elanike küsimustele. Koosoleku helisalvestise saab alla laadida SIIT.

 

Uuringuloa materjalid:

Seletuskiri

Graafiline lisa

Taudsa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Kakkoveski (registrikood 10852201; aadress Kastani tn 183a-1, Tartu linn) poolt esitatud Taudsa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse.

Osaühing Kakkoveski taotleb geoloogilise uuringu luba Võru maakonnas Rõuge vallas Taudsa külas Taudsa uuringuruumis, et selgitada välja seal esineva maavara (liiv, kruus) lasumustingimused, kvaliteet ja kogus. Taotletav ala paikneb eraomandisse kuuluvatel katastriüksustel Noortautsa (tunnus: 69701:005:0299), Ploomi (tunnus: 69701:005:0301) ja Õuna (tunnus: 69701:005:0300). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 3,35 ha.

Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 11 puurauku ja kuni 11 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus ja ehitusliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on J.Viru Markšeideribüroo OÜ (registrikood 11644539).

Keskkonnaamet on esitanud uuringuloa taotluse kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Kohalike elanike arvamuse väljaselgitamiseks ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid uuringuloa taotluse kohta hiljemalt 16.02.2021 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaameti ametlik teadaanne geoloogilise uuringu loa menetlemise algatamise kohta: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/geoloogilise-uuringu-loa-menetluse-algatamine/2021/1/27/1709166.

Uuringuloa materjalid:

Seletuskiri
Graafiline lisa

Rõuge vallavalitsus taotleb veeluba Sänna-Alaveski paisule

Rõuge Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Pärlijõe paisutamiseks Sänna-Alaveski paisul.

Keskkonnaamet teatab, et Rõuge Vallavalitsus (registrikood: 77000217) (aadress Ööbikuoru 4, Rõuge, 66201 Võru maakond) taotleb keskkonnaluba Rõuge valla Sänna külas kinnistul aadressiga Sänna Alaveski (katastritunnus 69701:003:0184, registriosa nr 3108941) Pärlijõe (VEE1155700) paisutamiseks Sänna-Alaveski paisul (PAIS022260).

Kuni keskkonnaloa otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Keskkonnaamet, Narva maantee 7a, 15172 Tallinn.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetluse nr DM-111915).

Roosa turbatootmisala vee erikasutusõiguse taotlus

Keskkonnaamet teatab, et Roosa Turvas AS (registrikood 14383803, aadress Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Turba, 66109) taotleb vee erikasutusõigust Võrumaal Rõuge vallas Vana-Roosa külas asuvalt Roosa turbatootmisalalt (registriosa nr 687241, katastritunnus 86501:002:0770) sademevee suublasse juhtimiseks. Sademevesi juhitakse turbatootmisalalt ära nelja väljalaskme kaudu olemasolevatesse kraavidesse, mille eesvoolud on Punsa oja (VEE1157200) ja Kuuraoru oja (VEE1154844).

Ettevõttel on Roosa turbatootmisalal kaevandamiseks maavara kaevandamise keskkonnaluba nr VO-007, kehtivusega 04.05.2000–03.05.2025.

Kuna taotletav vee erikasutustegevus on nii ruumiliselt kui tehnoloogiliselt maavara kaevandamisega seotud, lisatakse vee erikasutuse valdkonna tegevused maavara kaevandamise keskkonnaloale nr VO-007.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 786 8360, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-109411, dokumendi nr 109411-3.

Kuni keskkonnaloa muutmise või sellest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru. 

Keskkonnaloa muutmise või sellest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Otseviit teadaandele: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonnaloa-menetluse-algatamise-teade/2020/6/22/1621422

Ootame arvamust seoses Kolgamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlusega

Ootame teie arvamust taotluse kohta muuta Rõuge Vallavolikogu 07.04.2020 otsust nr 1-3/19 „Arvamus Kolgamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta"

Aigren OÜ on esitanud Rõuge Vallavolikogule taotluse muuta Rõuge Vallavolikogu 07.04.2020 otsuse nr 1-3/19 „Arvamus Kolgamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta" p 1.3, kus on seatud kaevandusloa andmise tingimuseks, et kivide ja kruusa purustamine karjääris on lubatud ajavahemikus esmaspäevast reedeni kell 11.00-14.00.

Keskkonnaamet esitas 07.02.2020 Rõuge Vallavalitsusele kirja nr 12-2/19/443-2 kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks keskkonnaloa andmise kohta Kolgamäe II liivakarjääri mäeeraldiselt kaevandamiseks (edaspidi kaevandamisluba). Taotluse kaevandamisloa saamiseks esitas Keskkonnaametile OÜ Aigren (registrikood 10853367, aadress Räpina mnt 22b, 65606 Võru linn).

Rõuge Vallavolikogu nõustus 07.04.2020 otsuse nr 1-3/19 alusel Rõuge vallas Kuutsi külas Kolgamäe II liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa andmisega Aigren OÜ-le tingimusel, et:

  1. Karjääri mäeeraldise ja teenindusmaa piir Petka tee suhtes jääb samale kaugusele kui kaevandamisloa nr L.MK/300728 alusel kehtinud mäeeraldis ja teenindusmaa,
  2. Petka teed kastetakse suvisel kuival ajal, et ümbritsevas elukeskkonnas ei leviks tolmu,
  3. Kivide ja kruusa purustamine karjääris on lubatud ajavahemikus esmaspäevast reedeni kell 11.00-14.00, et vähendada häiriva müra faktorit ümbritsevas elukeskkonnas ning
  4. Kaevandusloa andja küsib Maanteeameti arvamustmeetmete kohta riigimaantee nr 25199 (Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee) hea seisukorra tagamiseks seoses toodangu väljaveoga karjäärist.

Aigren OÜ tegi ettepaneku pikendada purustamiseks lubatud ajavahemikku kogu tööpäeva ulatuses (kell 7.30–17.00).

Ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid kuni 11.06.2020 e-posti aadressile keskkond@rauge.ee või paberkandjal aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Artikli lisas on Aigren OÜ taotlus.

Volikogu varasem otsus on kättesaadav siit.

Nogopalu X uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Pächter Halduse OÜ (registrikood 11569097; aadress Jüri 27, 65609 Võru linn) poolt esitatud Nogopalu X uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse.

Geoloogilist uuringuluba taotletakse Võru maakonnas Rõuge vallas Taudsa külas asuva katastriüksusel Saunamaa (katastritunnus 69701:005:1516). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,96 ha. Plaanitakse rajada kuni 15 puurauku, kuni 15 uuringukaeveõõnt ja uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat. Uuringuruumi nimetus on Nogopalu X uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Keskkonnaamet on esitanud uuringuloa taotluse kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Kohalike elanike arvamuse väljaselgitamiseks ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid uuringuloa taotluse kohta hiljemalt 11.06.2020 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaameti ametlik teadaanne geoloogilise uuringu loa menetlemise algatamise kohta: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1613918.

Uuringuloa materjalid on artikli lisas.

Nopri talu paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on teavitanud Rõuge Vallavalitsust, et Nopri talu (registrikood 10184567; aadress Võru maakond, Rõuge vald 65041, Kärina  küla) esitas 09.10.2019 Keskkonnaametile paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

Tähtajatu õhusaasteluba taotletakse Rõuge vallas Kärina külas: Farmi (katastritunnus 46801:001:0107), Farmiotsa (katastritunnus 46801:001:0259), Ristimäe (katastritunnused 46801:001:0911 ja 46801:001:0912); Tano (katastritunnus 46801:001:0791) ja Lauda (katastritunnus 46801:001:0109) kinnistutel asuva veisefarmi heiteallikatele.

Keskkonnaamet on hakanud menetlema Ala-Palo III liivakarjääri kaevandamisloa taotlust

3.12.20

Keskkonnaamet andis 13.12.2018 teada, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ esitatud Ala-Palo III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Kaevandamisluba taotletakse Rõuge vallas Ala-Palo külas Soodi maaüksusel (katastriüksus 18102:003:0210).

Mäeeraldise pindala on 13,88 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,50 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on 1.10.2018 seisuga mäeeraldise ehitusliiva aktiivne tarbevaru 965 000 m3. Ehitusliiva kaevandatav tarbevaru on 891 000 m3. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 60 000 m3. Maavara kasutusala on teede ehitus ja ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaameti veebilehel.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada ametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Info: maavarade spetsialist Aulis Saarnits, tel 680 7914, aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee.

AS TREV-2 Grupi saasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on Rõuge vallavalitsusele saatnud 22.10.2018 kirja nr 15-2/18/14249-2, millega teavitab AS-i TREV-2 Grupi õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest. Selles on ära toodud TREV-2 Grupi soov muuta neile antud õhusaasteluba nr L.ÕV/325175, lisades sellesse käitisega seotud täiendavaid saasteallikaid. Õhusaasteluba on antud Võru maakonnas Rõuge vallas Kallaste külas Sameksi maaüksusel (registriosa 2231741, katastritunnus 49301:002:0043) paigaldatavale mobiilsele asfaltbetoonitehasele.

Keskkonnaameti teade on registreeritud Rõuge valla avalikus dokumendiregistris.