« Tagasi

Rõuge Vallavolikogu 31. märtsi 2021 e-istungi kokkuvõte

31. märtsi volikogu istungi päevakorras oli volikogu esimehe ja esimese aseesimehe valimine, komisjonide moodustamine ja komisjonidele esimeeste ning aseesimeeste valimine. Toimunud e-istungit saab järele vaadata SIIT.

Volikogu esimehe kandidaatideks esitati Tiit Niilo ja Aigar Kalk. Volikogu esimehe valimiseks pidi kandidaat saama 14 poolthäält. Volikogu esimeheks osutus valituks Tiit Niilo, kes sai volikogu koosseisu häälteenamuse st 14 poolthäält.

Volikogu esimees Tiit Niilo eelnõude algatajana võttis tagasi päevakorras olnud volikogu esimese aseesimehe valimise eelnõu, kuna sellele kohale ei esitatud ühtegi kandidaati.

Volikogu moodustas järgmised alatised komisjonid:

  1. majandus- ja arengukomisjoni, mille tegevusvaldkonda kuuluvad valla eelarvet, rahandust, vallavara, majandust ja muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused, valla arengut ja ettevõtlust puudutavad küsimused, sh valla arengusuundade ja planeeringute kavandamine, EL programmidele ja fondidele esitatavate projektide ülevaatamine;
  2. haridus- ja sotsiaalkomisjoni, mille tegevusvaldkonda kuuluvad valla haridusasutuste töökorraldust, noorsootööd, elukestvat õpet, huviharidust ning haridusliku erivajadusega noori puudutavad küsimused, valla sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite, laste ja erivajadustega isikute hoolekannet, lastekaitset ning muud sotsiaaltööd puudutavad küsimused;
  3. keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni, mille tegevusvaldkonda kuuluvad loodushoiu ja keskkonnaga sh elukeskkonnaga seotud küsimused, korrakaitset ja turvalisust puudutavad küsimused; 
  4. kultuuri- ja külaelukomisjoni, mille tegevusvaldkonda kuuluvad kultuuri- ja sporditegevust puudutavad küsimused, sh kultuuri- ja spordiasutuste töö korraldamine, külaelu probleemide väljaselgitamine ja ettepanekute tegemine nende lahendamiseks, külade arengut ja arenguvõimalust puudutavate küsimuste lahendamine.
  5. revisjonikomisjoni, kellel on õigus kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust ning kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist.

Volikogu lõpetas Rõuge Vallavolikogu 14.11.2017 otsusega moodustatud majanduskomisjoni, arengu- ja ettevõtluskomisjoni, revisjonikomisjoni, hariduskomisjoni, kultuurikomisjoni, sotsiaal- ja tervisekomisjoni, keskkonnakomisjoni, külaelukomisjoni ja korrakaitsekomisjoni tegevuse ning komisjonide liikmete volitused.

Volikogu valis:

  • majandus- ja arengukomisjoni esimeheks Ain Pajo, aseesimeheks Raul Ermeli;
  • haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks Kristo Hainsoo, aseesimeheks Jaak Pächteri;
  • keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks Raul Ermeli, aseesimeheks Alar Johansoni;
  • kultuuri- ja külaelukomisjoni esimeheks Kadri Giannakaina-Laube, aseesimeheks Sälly Jaaska.

Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liige jäid valimata, kuna ei esitatud ühtegi kandidaati.