« Tagasi

Rõuge alevikus Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 05.06–04.07.2020. 

Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nt 1-3/26.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tehnika tn 3 katastriüksusel ja selle lähialal (Tehnika tänav) Rõuge aleviku tööstusala piirkonnas. Planeeringuala suurus on 8846 m². Planeeritava katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa 95% ja ärimaa 5%. 

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014 otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneeringut „Rõuge vallas Handimiku külas ja Rõuge alevikus Rõuge tööstusala detailplaneering" Rõuge alevikus Tehnika tn 3 (katastritunnus 69701:001:0096) maaüksuse osas ning määrata maaüksusele depoohoone rajamiseks maakasutuse sihtostarve, hoonestusala ning ehitusõigus ja muud ehituslikud tingimused.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju. Majanduslik mõju ilmneb uute investeeringute näol, mis toetavad vabatahtliku päästetegevuse jätkumist ja loovad lisavõimalused vabatahtliku tegevuse tutvustamiseks ning populariseerimiseks. Päästekomando olemasolu on oluline ka arvestades tööstuspiirkonna arendamist ja vajaliku päästevõimekuse tagamist. Sotsiaalne mõju avaldub elanike kindlustunde tõusmises, sest on tagatud piirkonnas kohapealne päästevõimekus. Kaasaegne töökeskkond ja olmeruumid aitavad kaasata uusi vabatahtlikke ja on ilmekas näide, et vabatahtlikku tööd hinnatakse. Depoohoonest päästeauto sireenidega väljasõidu poolt põhjustatud müra ei kuulu otseselt liiklus- ega tööstusmüra alla. Tegu on pigem impulssmürale iseloomulike sündmustega. Kuna mürasündmusi esineb harva on müra mõju vähene (ei esine igapäevaselt). Järgides planeeringus esitatud meetmeid, välditakse ja minimeeritakse planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on depoohoone ehitamine planeeringualale ja seni rohtunud maa-ala korrastamine ja kasutusse võtmine.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Tulenevalt 12. märtsil 2020 kogu riigis välja kuulutatud eriolukorra järgsetest meetmetest, on avaliku väljapaneku ajal võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee, paberkandjal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda kokkuleppel planeeringu- ja ehitusspetsialistiga (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Avaldatud 20.05.2020

Tehnika tn 3 detailplaneeringu kooskõlastused.