« Tagasi

Tindi külas Rõuge Ööbikuoru katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 30.07-28.08.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 04.09.2019 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/56.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuorg maaüksuse (69701:004:0018) läänepoolsel ca 2,4 ha suurusel territooriumil Liinjärve kaldal. Planeeritava ala maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa 100%.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta võrreldes olemasoleva olukorraga oluliselt ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks täiendavate turismitaristu rajatiste ehitamine planeeringualale, millest tähelepanuväärseim on rippsild.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust.

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Viide materjalidele: https://rouge.kovtp.ee/avalikul-valjapanekul-olevad-detailplaneeringud